Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Podaruj Nadzieję - wsparcie i rozwój

Projekt „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

www.rpo.wup.lodz.pl


Informacje o projekcie

 

Instytucja, w której wniosek został złożony:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Numer konkursu/naboru:

RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

Tytuł projektu:

"Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój"

Okres realizacji projektu:

01.01.2018 – 30.06.2020

Wnioskodawca - LIDER:

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

Partnerzy:

 

  Gmina Aleksandrów Łódzki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
 

Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu


Na podstawie umowy nr RPLD.09.02.02-10-A003/17-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 19.01.2018 r. pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu, którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca (IP), a Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM (LIDER)

- działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów:

 • Gmina Aleksandrów Łódzki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;

 • Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu,

jest realizowany projekt konkursowy (nr konkursu: RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17) pn. „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 

Zadania określone we wniosku o dofinansowanie projektu wpisują się w:

Oś priorytetową:

X Włączenie społeczne

Działania dla Osi:

IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałania:

IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT


Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 2 905 273,75 zł i obejmuje:

 • Dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 85,00% wydatków kwalifikowanych projektu;

 • Wkład własny stanowi 15,00% wydatków kwalifikowanych.

​​Część realizacji zadań dotycząca Gminy Aleksandrów Łódzki obejmuje:

Zadanie 4: Wsparcie młodzieży poprzez pracę z rodziną. Wydatki kwalifikowane ogółem: 141 318,00 zł

Zadanie 5: Streetworking. Wydatki kwalifikowane ogółem: 258 420,00 zł

- wniosku o dofinansowanie projektu

 

Projekt partnerski

Lider – partner wiodący: Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

Partner 1: Gmina Aleksandrów Łódzki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Partner 2: Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
 

Biuro projektu do zadań realizowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Piotrkowska 4/6 piętro I
tel.: 42 613 13 35
Fax 42 613 13 31


Na każdym etapie realizacji projektu zostaną uwzględnione:

 • Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn;

 • Treści promujące nie powielanie stereotypów i etykietowanie.

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda zewnętrzna, podjazd).
Strona
www.opsal.pll z dostępem do funkcji dla osób niedowidzących.
Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno – edukacyjna .

 • Biuro projektów (pokój nr 9) czynne w godzinach 8.00 - 16.00

 • Pracownicy socjalni (pokoje nr nr: 5-8; 12; 14) przyjmują w godzinach ustalonych dyżurów.

Aktualizacja i modyfikacja (03/2019)
 


O REKRUTACJI I DZIAŁANIACH

Projekt "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" zakłada rozszerzenie oferty Klubu NOTA BENE w Aleksandrowie Łódzkim (placówki wsparcia dziennego) i utworzenie nowej placówki - Klubu OBUDŹ JUTRO w Zgierzu.

 

Kluby adresują swoje działania do grupy dziewcząt i chłopców, które pochodzą z rodzin zdiagnozowanych przez szkoły, ośrodek pomocy społecznej - jako dysfunkcyjne, wieloproblemowe i zagrożone marginalizacją społeczną.

Każdy z uczestników projektu zostanie zdiagnozowany podczas indywidualnej pracy z psychologiem/specjalistą indywidualnego wsparcia rodziny oraz będzie aktywnie uczestniczył przy wypracowywaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, w której wskazane zostaną najodpowiedniejsze dla danego uczestnika typy zajęć, mających wpływ na jego dalszy osobisty i społeczny rozwój. Psycholog, animator i trenerzy odpowiadać będą za właściwy przebieg realizacji ścieżki poszczególnych uczestników oraz monitoring, ewaluację i korygowanie ustaleń.

 

Rekrutacja na podstawie wniosków pedagoga szkolnego, psychologa czy pracownika socjalnego.

 

Realizacja w/w działań zagwarantuje uczestnikom między innymi rozwój umiejętności uczenia się, nabycie kompetencji społecznych i obywatelskich, rozwinie inicjatywność i przedsiębiorczość.


AKTUALNOŚCI


DZIAŁANIA PROJEKTOWE ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE DO 30.09.2020 ROKU i są kontynuacją streetworkingu, PWR i TROp. Budżet projektu pozostaje bez zmian. 


DZIAŁANIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W ROKU 2020 – są kontynuacją streetworkingu, PWR i TROp. 


DZIAŁANIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W ROKU 2019 – są kontynuacją streetworkingu, PWR i TROp. 


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

W roku 2018 w części dotyczącej realizacji działań na rzecz uczestników z naszej Gminy wydano 150.639,58 PLN.

W ramach włączenia społecznego realizowane są:

 • streetworking;

 • Program Wzmacniania Rodziny (PWR);

 • Trening Relacji Opiekuńczych (TROp),

na wniosek pedagoga szkoły, pracownika socjalnego czy psychologa uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat, oraz rodzice, opiekunowie faktyczni.

W roku sprawozdawczym, w Aleksandrowie Łódzkim streetworkingiem objętych zostało 16 dzieci i młodzieży trudnej. Pracuje z nimi 3 steetworkerów - od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w soboty i niedziele w dowolnie wybranych i zaplanowanych godzinach.

Tematyką wiodąca spotkań i terapii z wyłonionymi uczestnikami, są: Rozwój osobisty w budowaniu interakcji społecznych. Edukacja na temat przestrzegania norm społecznych m.in. w okresie dojrzewania. Terapia poprzez sport. Edukacja kulturowa (uprzedzenia społeczne). W każdym miesiącu są organizowane spotkania otwarte z otoczeniem społecznym uczestników projektu: rodzicami, kolegami, koleżankami, z pedagogami, pracownikami socjalnymi.

W PWR zaangażowanych jest 3 trenerów/specjalistów, których zadaniem jest:

 • organizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych;

 • zrealizowanie 12 edycji cykli szkoleniowych (1 edycja/18h) dla grupy od 5 do 7 rodzin ukierunkowanych na rozwój: zdolności wychowawczych rodziców, komunikacji w rodzinie, poprawę umiejętności interpersonalnych i indywidualnych dzieci i młodzieży;

 • prowadzenie indywidualnego wsparcia rodziny w ramach opracowanych wcześniej indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego (IŚRO) osób uczestniczących.

W roku 2018 zorganizowano i przeprowadzono pięć edycji cykli szkoleniowych i dla uczestników tych edycji udzielono wsparcia indywidualnego w ramach IŚRO.

TROp realizuje 2 trenerów/specjalistów z przygotowaniem do pracy z rodzinami, których zadaniem jest:

 • organizowanie i przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno – edukacyjnych;

 • zrealizowanie 8 edycji cykli szkoleniowych (1 edycja/14h) dla grupy od 5 do 7 rodzin ukierunkowanych na motywowanie do dalszego rozwoju zdolności wychowawczych rodziców, komunikacji w rodzinie, poprawę umiejętności interpersonalnych i indywidualnych dzieci i młodzieży – po opuszczeniu programu PWR;

 • prowadzenie indywidualnego wsparcia rodziny w ramach opracowanych wcześniej indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego (IŚRO) osób uczestniczących.

W roku 2018 zorganizowano i przeprowadzono 1 edycję cykli szkoleniowych i jednocześnie rodziny te uczestniczyły we wsparciu indywidualnym w ramach opracowanego wcześniej IŚRO.

W ramach PWR i TROp w roku sprawozdawczym udział wzięło 28 rodzin liczących 66 osób (30 dzieci; 36 rodziców/opiekunów faktycznych).

 

Projekt jest w procesie. Motywowanie uczestników streetworkingu, PWR i TROp do rozwoju osobistego i do pozytywnej zmiany postaw i zachowań - trwa.

(03/2019)