Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Biuro projektów

 


www.pokl.wup.lodz.pl     www.efs.gov.pl

 

"Nowe Perspektywy" - informacja o projekcie

 

Projekt Nowe Perspektywy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

 

Założenia przyjęte w projekcie korelowały z celami Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz wpisywały się w prorozwojowy charakter działań w oparciu o następujące dokumenty strategiczne Kraju i Gminy:

 • Strategia Rozwoju Kraju

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

 • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Łódzki.

 

Wdrażaniem projektu zajmowała się Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 

Projekt realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim w okresie 01.07.2008 roku – 31.08.2015 roku, a osobami uczestniczącymi byli mieszkańcy gminy Aleksandrów Łódzki w rozumieniu KC.

 

Projekt adresowany był do obu płci - kobiet i mężczyzn.

 

Osoby uczestniczące były w wieku aktywności zawodowej lub deklarowały chęć podjęcia zatrudnienia pomimo post-working age - przedziału wiekowego, w którym człowiek zwykle kończy aktywność zawodową (1 osoba w roku 2015), miały status bezrobotnego były nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne oraz zatrudnione znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej, np. z powodu upływającego terminu zatrudnienia, zdezaktualizowanych kwalifikacji/kompetencji zawodowych, innych przesłanek wynikających z art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. W związku z udziałem w projekcie każdy Beneficjent Ostateczny złożył deklarację uczestnictwa, podpisał kontrakt socjalny określający warunki uczestnictwa i inne niezbędne dokumenty do zakwalifikowania do udziału w projekcie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zastosowane instrumenty aktywnej integracji: społeczne, zawodowe, edukacyjne, zdrowotne przyczyniły się do inwestowania w zasoby ludzkie, promowania możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości oraz równych szans i niedyskryminacji.

 

Aktualizacja 11/2015

EK

 

Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Piotrkowska 4/6
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel/fax 42 712 16 11
e-mail: mops-al@wp.pl

 

 

    

    Galeria zdjęć

 

 

   

Podsumowanie roku 2014

 

 

   

Podsumowanie roku 2013 - prezentacja

 

 

 
 
    Podsumowanie roku 2012 - prezentacja
 
 
 

AKTUALNOŚCI


Projekt EFS POKL Nowe Perspektywy
ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań

 

Praktyczne badanie oceniające przeprowadzane działania projektowe w roku 2015

Po zakończeniu projektu przez osoby uczestniczące w roku 2015 koordynator i pracownicy socjalni prowadzili ewaluację wśród swoich podopiecznych. W efekcie badań przeprowadzonych 11 marca 2016 r. ustalono, że spośród 59 uczestników projektu:

 1. 10 osób podjęło pracę na podstawie umów o pracę ( ok. 17%).

 2. 3 osoby realizują staże zawodowe ( ok. 5%).

 3. 8 osób wykonuje prace społecznie użyteczne w ramach zatrudnienia wspieranego ( ok. 13,5%),

czyli łącznie 21 osób (35,5%) zostało zaktywizowanych zawodowo.

 1. 1 osoba podjęła i kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

 2. Ponadto 1 osoba przy współpracy z pracownikiem socjalnym projektu uzyskała świadczenie emerytalne ZUS i dzięki temu usamodzielniła się ekonomicznie.

Pozostałe osoby (36os.) nadal korzystają ze wsparcia systemu pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej. Polega to na kontynuacji reintegracji społecznej oraz zawodowej rozpoczętej w roku 2015, a różne formy aktywizacyjne są oferowane przez OPS, KIS, PUP.

 

Ocena skuteczności oddziaływania projektu

Osoby aktywizowane w ramach projektu zaczęły samodzielnie poszukiwać pracy, a w razie problemów osobistych m.in. z powodu syndromu bezrobotnego (zespołu negatywnych cech charakterystycznych dla tego stanu, zjawiska społecznego), samotnego rodzicielstwa, niepełnosprawności, uzależnień wiedzą że nie są same i mogą liczyć na wsparcie instytucjonalne.

Wśród znaczących rezultatów wyróżniamy również te, które wpływają na postawy społeczne osób aktywizowanych w ramach projektu:

 1. Poprawienie komunikacji interpersonalnej.

 2. Zwiększenie świadomości społecznej i podniesienie samooceny w pełnieniu ról życiowych.

 3. Podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań i postaw właściwych społecznie, zwiększenie umiejętności podejmowania decyzji życiowych.

 4. Zwiększenie poziomu integracji społecznej.

 

EK (17.03.2016r.)

 


Nowe Perspektywy – projekt systemowy całkowicie rozliczony

 

W dniu 6 listopada 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP II°) zaakceptował bilans projektu systemowego Nowe Perspektywy. Z uwagi na powyższe projekt został uznany za całkowicie rozliczony.

 

(EK )12.11.2015 r.


Zakończenie projektu „Nowe Perspektywy”

 

W dniu 9 października 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP II°) zatwierdził ostatni wniosek o płatność - zamykający kolejny okres rozliczeniowy. Tym samym projekt Nowe Perspektywy zakończył się.

 

Realizacja aktywizacji społeczno – zawodowej trwała w okresie 01.07.2008 r. – 31.08.2015 r.

Cały budżet projektu zamknął się kwotą 3.588.228,64 zł. Łącznie do projektu zrekrutowano 574 osoby z czego:

 • 509 osób zakończyło projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji,

 • 65 osób przerwało udział w projekcie.

 

EK (14.10.2015r.)


Nowe Perspektywy w lipcu i sierpniu 2015 roku

 

Zgodnie z planem i harmonogramem projektu w lipcu i sierpniu br. zostały zrealizowane:

 • w lipcu działania o charakterze środowiskowym tj. wyjście kulturalne do kina Cinema City w Łodzi na dowolnie wybrany seans filmowy (22 uczestników projektu + 18 osób towarzyszących z ich otoczenia społecznego) i do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę „Szalone nożyczki” (1 uczestnik projektu + 1 osoba towarzysząca z otoczenia społecznego uczestnika projektu),

 • w lipcu i sierpniu br. działania zawodowe tj. kontynuacja zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Docelowo w CIS uczestniczyło 20 uczestników projektu, a aktywizacja zawodowa zakończyła się 25.08.2015 r.

 

EK (14.09.2015r.)


Podsumowanie aktywnych form pomocy w roku 2015

 

W pierwszym półroczu roku 2015 zrealizowano następujące działania:


I/ Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej (CIS) 20 osób

 1. Zatrudnienie socjalne rozpoczęte od 26.01.2015 r. i trwające nadal.

II/ Uczestnictwo w Programie Aktywności Lokalnej (PAL) 39 osób

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

2 grupy/10 osób/15h każda z grup (18.03.-31.03.2015 r.)
Program obejmował rozwój osobisty: 1) rozwijanie samoświadomości – poznanie wad i zalet, słabych i mocnych stron, poznanie zasobów i potencjału osobistego; 2) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poznawanie przekazów werbalnych i niewerbalnych; 3) warsztat radzenia sobie ze stresem, autoprezentacja; 4) jak umiejętnie mówić NIE, ćwiczenie komunikatów typu JA; 5) określenie celów na przyszłość.
Zastosowana metodyka treningu: warsztaty, dyskusje, odgrywanie scenek.

 1. Zajęcia grupowe w Szkole dla rodziców prowadzone przez psychologa

1 grupa/10 osób/15h (11.05-15.05.2015 r.)
Program obejmują cykl pięciu spotkań o tematyce: 1) budowanie relacji dorosły – dziecko podczas wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane; 2) budowanie relacji dorosły – dziecko w procesie aktywnego i wspierającego słuchania, motywowania dziecka do współdziałania; 3) budowanie relacji dorosły – dziecko w procesie budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; 4) nauka wspierania procesu budowania wzajemnych relacji między rodzeństwem opartych na więzi i szacunku; problem sprawiedliwości, i egoizmu; 5) problemy wieku dorastania, np. takie jak: młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie, przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, niebezpieczeństwo mediów.
Zastosowana metodyka zajęć: wykłady, warsztaty, dyskusje.

 1. Zajęcia grupowe w Szkole dla rodziców prowadzone przez pedagoga

1 grupa/10 osób/15h (19.05-27.05.2015 r.)
Program obejmował cykl pięciu spotkań o tematyce: 1) granice w relacjach nauczyciel – uczeń; 2) rozpoznawania i nazywania emocji, uświadomienie roli i znaczenia wszystkich uczuć, uczucia przeszkadzające w nauce; 3) poznanie sposobów wykorzystania energii jaka płynie z różnych emocji oraz nabycie umiejętności zachowania równowagi między uczuciem, a rozsądkiem; 4) sposoby zachęcania  ucznia do współpracy; pułapki stosowania kar i inne sposoby prowadzące do samodyscypliny; 5) rola pochwał oraz relacje nauczyciel – rodzice.
Zastosowana metodyka zajęć: wykłady, warsztaty, dyskusje, prezentacje multimedialne.

 1. Sesje indywidualne w Szkole dla rodziców prowadzone przez psychologa realizowane wspierająco do zajęć grupowych

5h /1 uczestnika/10 osób (20.04-19.05.2015 r.)

 1. Sesje indywidualne w Szkole dla rodziców prowadzone przez pedagoga realizowane wspierająco do zajęć grupowych

5h /1 uczestnika/10 osób (20.05-19.06.2015 r.)

 1. Profilaktyka zdrowotna w nurcie chorób cywilizacyjnych prowadzone przez lekarza chorób wewnętrznych

2 grupy/10 osób/15h każda z grup (07.04.-08.05.2015 r.)
Program obejmował tematykę: 1) schorzenia układu krążenia; 2) schorzenia układu oddechowego; 3) schorzenia nowotworowe; 4) podstawy udzielania pierwszej pomocy; 5) choroby cywilizacyjne.
Zastosowana metodyka zajęć: wykłady, warsztaty, dyskusje, prezentacje multimedialne.

 1. Profilaktyka zdrowotna na temat zdrowego żywienia prowadzone przez lekarza chorób wewnętrznych

2 grupy/10 osób/15h każda z grup (18.05.-22.06.2015 r.)
Program obejmował tematykę: 1) choroby i schorzenia układu pokarmowego; 2) białka, węglowodany, tłuszcze, woda, składniki mineralne, witaminy; ; 3) zasady zdrowego żywienia; 4) tabele kaloryczne, cholesterol, indeks glikemiczny; 5) diety - sposoby odżywiania się, ciekawostki dietetyczne.
Zastosowana metodyka zajęć: wykłady, warsztaty, dyskusje, prezentacje multimedialne.

 1. Kurs prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników/60h - planowano 9 osób, lecz 1 osoba przerwała udział w kursie (07.04-30.04.2015 r.)

 2. Staże zawodowe 4 osoby/max 5 m-cy (3 osoby w okresie 04.02.-30.06.2015 r.; 1 osoba w okresie 11.02.-30.06.2015 r.). Spośród 4 osób, które zrealizowały staże zawodowe – w przypadku 3 stażystów pracodawcy złożyli wnioski w PUP o zatrudnienie lub o staż.

W związku z przedłużeniem działań projektowych do 31.08.2015 r. w lipcu br. zostanie zrealizowane wyjście kulturalne do kina i do teatru dla deklarujących udział uczestników CIS oraz PAL, a do 25.08.2015 r. jest kontynuowane zatrudnienie socjalne w CIS.

Galeria zdjęć

(EK ) 17.07.2015r.


Nowe Perspektywy w rok 2015


Realizacja projektu została przedłużona do 31 sierpnia 2015 roku.

Budżet projektu, liczba uczestników oraz formy aktywizacyjne nie ulegają zmianie.

(EK)


PAL – ciąg dalszych aktywnej integracji w roku 2015
 

W dniu 7 kwietnia br. rozpoczęły się:

 • kurs prawa jazdy kat. B dla 9 uczestników projektu, z czego 5 osób zamieszkuje na terenach wiejskich. Zakończenie kursu egzaminem wewnętrznym zaplanowano na dzień 30.04.2015 r. Egzaminy państwowe powinny mieć finał w pierwszej połowie maja br. Beneficjent – Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim opłaca każdorazowo pierwszy egzamin. Każdy następny opłaca uczestnik projektu,

 • zajęcia grupowe z profilaktyki zdrowotnej łącznie dla 20 osób, o tematyce:

1) schorzenia układu krążenia,

2) schorzenia układu oddechowego,

3) schorzenia nowotworowe,

4) podstawy udzielania pierwszej pomocy,

5) choroby cywilizacyjne. Przewidziany jest też czas na inną tematykę wynikającą z potrzeb grupy.

Metodyka pracy obejmuje: wykłady, warsztaty, dyskusje, prezentacje multimedialne. Prowadzącym zajęcia jest lekarz medycyny o specjalności - choroby wewnętrzne.
 

Opracowanie: (EK) 07.04.2015 r.


Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 

Od 18 marca br. do 31 marca br. 20 uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) realizowanego w ramach projektu Nowe Perspektywy będzie brało udział w trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Założenia programowe pomocy świadczonej podczas treningu obejmują rozwój osobisty i są to zagadnienia, takie jak: 1) rozwijanie samoświadomości –poznanie wad i zalet, słabych i mocnych stron, poznanie zasobów i potencjału osobistego; 2) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poznawanie przekazów werbalnych i niewerbalnych; 3) warsztat radzenia sobie ze stresem, autoprezentacja; 4) jak umiejętnie mówić NIE, ćwiczenie komunikatów typu JA; 5) określenie celów na przyszłość.

Zaplanowana metodyka, to: warsztaty, dyskusje, odgrywanie scenek.

(EK) 17.03.2015


Staże zawodowe
 

W lutym 2015 roku czterech uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) realizowanego

w ramach projektu Nowe Perspektywy rozpoczęło staże zawodowe na stanowiskach: pomoc kuchni (1 osoba), pracownik gospodarczy (1 osoba), pomoc biurowa (2 osoby), a stypendia stażowe wypłacane są z budżetu projektu.

Staże trwać będą do końca realizacji projektu – do 30 czerwca br. Miejsca stażowe zapewniły jednostki budżetowe gminy Aleksandrów Łódzki.

(EK) 19.02.2015


Centrum Integracji Społecznej
 

W ramach projektu systemowego Nowe Perspektywy, w dniu 26 stycznia 2015 r. rozpoczęła się reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej (CIS).

20 nowozrekrutowanych beneficjentów o różnym statusie zawodowym ( bezrobotni, długotrwale bezrobotni, nieaktywni zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej) realizuje Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, które zakończa się 25.07.2015 r. W ich ramach poza zatrudnieniem socjalnym realizowanym u wybranego pracodawcy działającego /funkcjonującego na terenie naszej gminy, aktywizowane osoby zobowiązane są do uczestnictwa w zajęcia teoretycznych przygotowujących do wejścia na rynek, mówiących o świadomym obywatelstwie. Ponadto każdy z uczestników weźmie także udział w kursie komputerowym.

Półroczny okres uczestnictwa w CIS zapewnia uzyskanie statusu absolwenta CIS i daje większe szanse na aktywizację zawodową w obszarze ekonomii społecznej (założenie spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwa społecznego), samo zatrudnienia czy innej formy zatrudnienia u pracodawcy.
 

Galeria zdjęć
 

(EK) 19.02.2015


Nowe Perspektywy w rok 2015

Budżet projektu zaplanowano na kwotę 257.427,93 zł

z czego:

dofinansowanie wyniesie 230.398,00 zł

wkład własny wyniesie 27.029,93 zł (tj. 10,5% wartości projektu).


Łączna liczba uczestników projektu wyniesie 59 osób, z czego: 20 osób będzie brało udział

w Centrum Integracji Społecznej i 39 osób – w Programie Aktywności Lokalnej .

 

(EK)


Aktywizacja społeczna w PAL zrealizowana
 

Zakończone zostały działania aktywizacyjne w Programie Aktywności Lokalnej.

W okresie 06/2014-11/2014 42 osoby poddane były różnym formom wsparcia. Były to:

 • Warsztaty z doradcą zawodowym dla 24 osób,

 • Indywidualne sesje terapeutyczne z instruktorem uzależnień w ramach profilaktyki uzależnień dla 10 osób,

 • Zajęcia edukacyjne w Szkole dla rodziców dla 18 osób,

 • Indywidualne sesje terapeutyczne z psychologiem dla 30 osób.

Ponadto 28 – ro dzieci osób uczestniczących w projekcie (CIS i PAL) brało udział w wakacyjnych zajęciach edukacyjne od lipca do sierpnia br.

W grudniu będzie przeprowadzona ewaluacja na podstawie, której zostanie określony poziom integracji społecznej uczestników PAL.

 

(EK) 02.12.2014

Galeria zdjęć – wejdź


Szkolenia zawodowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej
 

Spośród 42 Uczestników PAL – 24 osoby biorą udział w szkoleniach zawodowych. Tak, więc udział w szkoleniach oraz w zatrudnieniu socjalnym w ramach Centrum Integracji Społecznej nie jest jedyną formą aktywizacji zawodowej realizowanej w projekcie.

Po indywidualnych konsultacjach oraz po zrealizowaniu uczestnictwa w warsztatach z doradcą zawodowym zostały określone preferencje i predyspozycje do wykonywania zawodów.

W oparciu o Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych wymienieni uczestnicy do 20 grudnia 2014 roku zrealizują następujące kursy:

 • 4 osoby Kucharz (pomoc kuchni),

 • 7 osób Sprzedawca

 • 6 osób Kierowca operator wózków jezdniowych

 • 7 osób Bukieciarz.

Standard kwalifikacji (kompetencji) zawodowych jest rodzajem normy opisującej zakres i poziom wiedzy, umiejętności oraz cech psychofizycznych, które są konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie. Jest to norma akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych. (www.mpips.gov.pl)

(EK) 28.11.2014


Uwaga

W okresie 07/2014 – 11/2014 strona była w przebudowie

Program Aktywności Lokalnej (PAL)
 

W ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim drugi rok z kolei realizuje Program Aktywności Lokalnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także dla tych które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Zgierzu. Tę formę aktywizacji mogą, również realizować osoby nieaktywne zawodowo, nie mające statusu bezrobotnego.

PAL swym zakresem i sposobem działań różni się od zatrudnienia socjalnego bowiem koncentruje się głównie na udzielaniu wsparcia społecznego i na doprowadzeniu do aktywności społecznej z możliwością zawodowej.

W ramach tej formy aktywizacyjnej oferowane są działania takie, jak: warsztaty w Szkole dla rodziców (18 os.), indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne (ok. 30 os.), indywidualne wsparcie i poradnictwo instruktora terapii uzależnień (10 os.), wakacyjne warsztaty edukacyjno-integracyjne w ramach edukacji obywatelskiej dla dzieci uczestników projektu Nowe Perspektywy (07/2014 zapisanych 27 – ro dzieci i jedno dziecko w ramach wsparcia towarzyszącego, 08/2014 – podobnie zapisanych jest 27-ro dzieci i jedno dziecko w ramach wsparcia towarzyszącego), warsztaty z doradztwa zawodowego i szkolenia zawodowe (24 os.).

 Uczestnicy PAL, również angażowane są do udziału w alternatywnych formach wsparcia w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w ramach programów i projektów socjalnych finansowanych ze środków własnych gminy lub współfinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

Łącznie w ramach PAL aktywizowanych jest 42 uczestników projektu, z tym że inne osoby wchodzące w skład otoczenia społecznego beneficjenta mogą brać udział w wybranych formach wsparcia.

Wykonawcy angażowani do projektu Nowe Perspektywy wybierani są w drodze naboru, który na każde zadanie upubliczniany jest na stronie realizatora projektu www.aleksandrowl.naszops.pl lub na stronie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim www.aleksandrow-lodzki.pl

(EK) 08.07.2014

Galeria zdjęć - wejdź


Zatrudnienie socjalne w projekcie Nowe Perspektywy

Trzeci rok z kolei, począwszy od 2012 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim w ramach projektu Nowe Perspektywy realizuje zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Każdorazowo jest to usługa zlecona, a wykonawca wybierany jest w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Począwszy od 23 kwietnia br. przez okres 8 miesięcy, w CIS udział bierze 35 osób, które odbywają praktyczną naukę zawodu u lokalnych pracodawców, m.in. takich jak:

 • Hipermarket/Supermarket TESCO,

 • Sklep przemysłowy,

 • Miejskie Przedszkole nr 2,

 • Szkoła Podstawowa nr 4,

 • Zespół Szkół Sportowych,

 • Liceum Ogólnokształcące,

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa,

 • Urząd Miejski,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej (Mieszkania Chronione, Sekcja Usług Opiekuńczych, Klub Integracji Społecznej),

na stanowiskach:

 • 17 osób pracownik gospodarczy ,

 • 4 osoby sprzedawca kasjer,

 • 6 osób opiekun,

 • 5 osób pomoc kuchni,

 • 3 osoby pomoc biurowa.

Zatrudnienie socjalne mogą realizować osoby długotrwale bezrobotne, inne zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie, np. z powodu: bezdomności, niepełnosprawności, bezradności życiowej, ale w dniu rozpoczęcia udziału w CIS mające status bezrobotnego.

Podstawą do uczestnictwa jest spisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego między kierownikiem CIS, a osobą zrekrutowaną do realizacji zatrudnienia socjalnego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

(EK) 22.06.2014 r.

Galeria zdjęć - wejdź

 

Zatwierdzenie wniosku na realizację projektu „Nowe Perspektywy” w roku 2014
 

W dniu 17.03.2014 r. Instytucja Pośrednicząca II ° (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) zatwierdziła wniosek na realizację projektu systemowego ”Nowe Perspektywy” w roku 2014.

Budżet projektu wynosi 431.891,71 zł, a kwota dofinansowania – 386.543,08 zł.

W projekcie docelowo uczestniczyć będzie 77 osób z czego 35 osób będzie realizować zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej, a 42 osoby - Program Aktywności Lokalnej.

W kwietniu br. zostanie podpisany aneks do umowy ramowej, której realizacja w ramach PO KL w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, została przedłużona do 30.06.2015 r.

(EK) 21.03.2014 r.

 


Spotkanie wigilijne w Centrum Integracji Społecznej
 

Fundacja UWOLNIENIE z Łodzi prowadząca Centrum Integracji Społecznej MEA min. dla uczestników aleksandrowskiego projektu systemowego Nowe Perspektywy, w dniu 18.12.2013 roku zorganizowała uroczyste spotkanie wigilijne.

W spotkaniu zapowiadającym nadchodzące Święta Bożego Narodzenia brali udział: 35 osób realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w ramach ww. projektu, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, koordynator projektu Nowe Perspektywy, reprezentanci Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, reprezentanci Fundacji UWOLNIENIE z Łodzi.

Przy wspólnym stole z potrawami symbolizującymi Święta Bożego Narodzenia spotkanie mające charakter integracyjny przebiegło w miłej niemalże domowej atmosferze. Nim przystąpiono do konsumpcji potraw goście oficjalni złożyli życzenia świąteczne a następnie indywidualnie przełamywano się opłatkiem.

(EK) 20.12.2013 r.

Galeria zdjęć – wejdź

 


Podsumowanie realizacji projektu „Nowe Perspektywy” w latach 2008-2013
 

Podsumowanie miało uroczysty charakter i odbyło się dniu 7.12.2013 roku pod nazwą: Gala i spotkanie mikołajkowe podsumowujące realizację projektu „Nowe Perspektywy” w latach 2008-2013.

Brali w niej udział nie tylko uczestnicy projektu ale również goście zaproszeni.

Najważniejszymi gośćmi byli: Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku województwa łódzkiego Ilona Rafalska, Starosta zgierski Krzysztof Kozanecki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu Marta Pietrak-Kędzierawska, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński, z-ca Burmistrza Aleksandrow Łódzkiego Ewa Rewakowicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Anetta Jakubowska, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Iwona Dąbek.

Imprezę uświetniły: prezentacja multimedialna, występy dzieci z grupy IV z Przedszkola nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim, występ chóru gimnazjalnego przy Miejskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.

Beneficjenci ostateczni z tegorocznej edycji (79 osób) otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Uczestnicy z lat 2008-2012 otrzymali certyfikaty w minionych edycjach. W br. zaszczycili swą obecnością Galę z uwagi uroczysty charakter podsumowania projektu, a otrzymane zaproszenia potraktowali jako ważne, miłe i dowartościowujące wydarzenie.

Beneficjentem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, a beneficjentami ostatecznymi są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym głównie z powodu bezrobocia, długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności. W projekcie brały też udział osoby pracujące.

Plany pracy opracowywane dla osób bezrobotnych były konsultowane i realizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu.

W latach 2008-2013 aktywna integracja obejmowała warsztaty z doradcami zawodowymi, warsztaty kompetencji społecznych, nt. profilaktyki uzależnień, warsztaty/konwersatoria nt. profilaktyki zdrowotnej z lekarzem chorób wewnętrznych, z ginekologiem, urologiem, stomatologiem, zajęcia z florystą, terapię zajęciową dla osób niepełnosprawnych i inne mające wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie. Prowadzono indywidualne sesje z terapeutą uzależnień, z coachem, z psychologiem. Aktywizowano w Centrum Integracji Społecznej (CIS), w Programie Aktywności Lokalnej (PAL). Organizowano i przeprowadzono różne szkolenia zawodowe, kurs prawa jazdy kat. B, kursy komputerowe. Dzieci uczestników projektu brały udział w wakacyjnych zajęciach integracyjno-edukacyjnych. Realizowane były wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia społecznego oraz wyjazdy integracyjne dla dzieci.

Budżet całkowity projektu wyniesie ok. 3.000.000 zł, a łączna liczba uczestników 411 osób.

Spotkanie mikołajkowe obejmujące dzieci uczestników edycji 2013 roku przebiegało dwutorowo:

 • w dniu 7.12.2013 roku i obejmowało 52-je dzieci, podczas którego obejrzały przedstawieni teatralne pt. „Zaczarowany komputer” oraz otrzymały paczki świąteczne ze słodyczami i z maskotką przytulanką
 • w dniu 14.12.2013 roku i obejmowało 41 dzieci, które wyjechały do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku gm. Dmosin koło Brzezin woj. łódzkie.

Impreza zakończyła sześcioletnią umowę ramową na realizację projektu systemowego „Nowe Perspektywy” podpisaną na lata 2008-2013.

W kolejnym okresie programowym przewidzianym na lata 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim będzie aplikował o dofinansowane działań mających poszerzyć ofertę pomocową dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Galeria zdjęć – wejdź

Zapraszamy do prezentacji multimedialnej - wejdź 
(Zdjęcia w prezentacji zostały umieszczone chronologicznie począwszy od 2009 roku, skończywszy na 2013 roku. Beneficjent nie posiada zdjęć z 2008 roku.)

(EK) 17.12.2013 r.
 


Zatrudnienie socjalne będzie przedłużone

W wyniku oszczędności budżetowych w projekcie, które powstały po zastosowaniu zasad: konkurencyjności i gospodarności, Beneficjent mógł przedłużyć zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Od 16.11.2013 roku do 23.12.2014 roku 35 osób uczestniczących w CIS będzie kontynuowało tę formę aktywizacji zawodowej w ramach praktycznej nauki zawodu na stanowiskach:

 • pracownik gospodarczy tj. sprzątanie wewnątrz, na zewnątrz i utrzymanie terenów zielonych dla 14 osób
 • opiekunka domowa/opiekun domowy tj. sprawowanie opieki nad osobami zależnymi dla 13 osób
 • sprzedawca kasjer dla 8 osób.

Począwszy od 15.05.2013 r. każdy uczestnik realizując zatrudnienie socjalne w CIS otrzymuje wypłatę świadczenia integracyjnego będącego równowartością 100% zasiłku dla bezrobotnego (823,60 zł brutto; 721,60 zł netto), z tym że w pierwszym miesiącu będącym okresem próbnym jest to 1/2 wysokości świadczenia. Osoby te mają zapewniona opłatę składek na ubezpieczenie społeczne a w wymaganych przypadkach – składkę zdrowotną.

(EK) 15.11.2013 r.

 


Szkolenia zawodowe i kurs komputerowy

Od 21.10. 2013 roku rozpoczęły się szkolenia zawodowe, które są sukcesywnie realizowane wg. terminarza ustalonego z wykonawcami:

 • nowoczesny sprzedawca 7 osób
 • bukieciarstwo i obsługa kas fiskalnych 4 osoby
 • opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych 6 osób
 • operator wózków widłowych/jezdniowych 4 osoby

oraz kurs komputerowy dla 7 osób średnio zaawansowanych.

Galeria zdjęć – wejdź

(EK) 15.11.2013 r.

 


Projekt "Nowe Perspektywy" rozszerza ofertę

Kontynuacja projektu przebiega według harmonogramu. Dodatkowo zwiększona zostanie oferta programowa dla uczestników PAL. Będą to szkolenia zawodowe, kurs komputerowy oraz Gala i spotkanie mikołajkowe podsumowujące realizację projektu w latach 2008-2013.

Szkolenia będą zorganizowane i przeprowadzone w okresie 10-12/2013,  a impreza podsumowująca projekt w 12/2013.

Tymczasem zakończone zostały warsztaty kompetencji społecznych w Szkole dla rodziców i wakacyjne zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci uczestników projektu realizujących PAL. Nadal jest kontynuowane zatrudnienie socjalne w CIS dla 35 uczestników projektu.

Galeria zdjęć – wejdź

(EK) 04.09.2013 r.

 


Projekt "Nowe Perspektywy" w procesie

Zgodnie z założeniami projektu realizowane są działania o charakterze warsztatowym oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne. Ścieżka rozwoju społecznego i zawodowego zaplanowana była i jest ocenia na podstawie ustaleń kontraktu socjalnego spisanego między uczestnikiem projektu i pracownikiem socjalnym.

Wsparcie jest adresowane do bezpośrednich odbiorców założeń projektu, a także do wymagających tego osób z ich otoczenia społecznego.

W lipcu realizowane są:

 1. w ramach aktywnej integracji - warsztaty kompetencji społecznych z psychologiem zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej, indywidualna praca terapeutyczna z coachem oraz jako działanie profilaktyczne - z terapeutą ds. uzależnień
 2. w ramach działań o charakterze środowiskowym – wakacyjne zajęcia integracyjno-edukacyjne dla małoletnich dzieci.

W sierpniu rozpoczną się warsztaty kompetencji społecznych w Szkole dla rodziców.

Galeria zdjęć – wejdź

(EK) 22.07.2013 r.


Warsztaty z doradztwa zawodowego w roku 2013

Zgodnie z harmonogramem projektu systemowego „Nowe Perspektywy” od czerwca 2013 r. realizowany jest Program Aktywności Lokalnej mający przyczynić się do poprawienia komunikacji i integracji społecznej, poruszania się na rynku pracy i do poprawy sytuacji zdrowotnej .

Duże zainteresowanie uczestników projektu wzbudzają warsztaty z doradztwa zawodowego. Grupy zintegrowane pod kierunkiem doradcy zawodowego realizują tematykę zajęć w oparciu o praktyczną naukę pracy w grupie, tworzenia koncepcji i budowania relacji między ludźmi przy wykorzystaniu własnych umiejętności, możliwości i zasobów. Wspólnie prowadzona jest analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy. Omawiane są sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz możliwości wykorzystywania własnego potencjału na rzecz zaistnienia na rynku pracy. Beneficjenci uczą się tworzenia dokumentów aplikacyjnych takich jak: życiorys (CV) i list motywacyjny. Są, także przygotowywani do uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej u pracodawcy.

Jedne z zajęć dotyczące nauki umiejętności realizacji pracy koncepcyjnej, budowania pracy w zespole i prezentowania własnych dokonań zamieszczamy w galerii zdjęć.

Galeria zdjęć – wejdź

(EK) 12.07.2013 r.

 


Program Aktywności Lokalnej w projekcie systemowym „Nowe Perspektywy”

Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest jednym z narzędzi realizacji projektu systemowego „Nowe Perspektywy” w roku 2013. Służy on rozwojowi i wzrostowi aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych form integracji społecznej.

Dla 50 uczestników projektu „Nowe Perspektywy” (44 osoby z PAL + 6 osób z CIS) realizujących program PAL przewidziano następujące formy aktywizacyjne:

 1. wsparcie i działania korygujące asystenta rodziny (10 środowisk),
 2. terapia osób uzależnionych, szkodliwie pijących, współuzależnionych (12 osób),
 3. trening kompetencji społecznych w Szkole dla rodziców (20 osób),
 4. indywidualny trening kompetencji społecznych z coachem (8 osób).

a dla ww. 44 osób będę także prowadzone warsztaty:

 1. z doradztwa zawodowego ( 20 osób),
 2. kompetencji społecznych (20 osób).

W czasie miesięcy wakacyjnych łącznie 27–ro dzieci ( lipiec–20-ro, sierpień–20-ro ) uczestników projektu „Nowe Perspektywy” będzie uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-integracyjnych prowadzonych przez pedagogów.

Do realizacji zaplanowanych zajęć i działań wykorzystywane będą pomieszczenia Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych (CPRiUS) oraz Klubu Integracji Społecznej (KIS).

Uczestnictwo w PAL przyczyni się do osiągania celów życiowych osób objętych programem. Zalicza się do nich: zwiększenie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, zwiększenie umiejętności i kształtowania własnego wizerunku oraz poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny, podniesienie poziomu wiedzy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wzrost poziomu integracji ze społecznością lokalną.

Pierwsze zajęcia w ramach PAL rozpoczną się 24 czerwca br.

(EK) 18.06.2013 r.
 


"Nowe Perspektywy" wzmacniają spójność społeczną

W maju 2013 roku rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej (CIS) w ramach projektu systemowego „Nowe Perspektywy”. Jest to druga edycja CIS – pierwsza miała miejsce w roku 2012 i była realizowana dla 25 osób.

W br. począwszy od 15 maja 2013 r. przez okres 6 miesięcy w programie uczestniczy 35 kolejnych osób, które mają status długotrwale bezrobotnego, bezrobotnego lub są objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Aktywizacja w CIS koncentruje się na reintegracji społecznej i zawodowej. Najogólniej rzecz ujmując oznacza to działania mające służyć odbudowie i podtrzymaniu u osób poddanych procesowi reintegracyjnemu, umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a nade wszystko do samodzielnego świadczenia pracy. W tym procesie jako nadrzędne należy traktować kształtowanie zdolności, które przyczynią się do osiągnięcia pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, przysposobienie do czynności zawodowych na poziomie podstawowym, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Ważnym elementem wspierającym osoby realizujące program zatrudnienia socjalnego jest wypłata świadczenia integracyjnego, w wysokości 50% kwoty podstawowego zasiłku dla bezrobotnego po upływie jednomiesięcznego okresu próbnego, a w każdych następnych miesiącach w wysokości 100% tegoż zasiłku, oraz zapewnienie nieodpłatnego jednego posiłku dziennie. Tak, więc uczestnicy realizują program osobistego rozwoju ale także mają zabezpieczenie socjalne, które znacząco podbudowuje budżet gospodarstwa domowego.

Galeria zdjęć – wejdź

(EK) 14.06.2013 r.
 


Zatwierdzenie wniosku na realizację projektu „Nowe Perspektywy” w roku 2013

W dniu 25.03.2013 r. Instytucja Pośrednicząca II ° (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) zatwierdziła wniosek na realizację projektu systemowego ”Nowe Perspektywy”.

Wartość projektu wynosi 441.560,00 zł, a kwota dofinansowania – 395.196,20 zł.
W projekcie będzie uczestniczyć 79 osób.
W kwietniu 2013 r. zostanie podpisany aneks do umowy ramowej.

(EK) 8.04.2013 r.

 


Działania o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i środowiskowym


II półrocze 2012 roku, to zintensyfikowane działania edukacyjne, integracyjne i o charakterze środowiskowym. Od sierpnia 2012 roku rozpoczęło się 9 rodzajów szkoleń zawodowych, i kurs prawa jazdy kat. B, które zostaną zakończone w grudniu; w sierpniu w ramach wsparcia towarzyszącego 28-ro dzieci uczestników projektu Nowe Perspektywy będących w wieku 8-14 lat spędziło 14 dni wakacyjnych nad polskim Morzem Bałtyckim we Władysławowie; 70 osób (uczestnicy i osoby z ich otoczenia społecznego) integrowało się na wyjeździe w Tatry polskich w Zakopanem. 
Oferowane przez Ośrodek zajęcia są dostosowane do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w celu umożliwienia nie tylko rozwoju zawodowego ale także społecznego, zdrowotnego i edukacyjnego.


Galeria zdjęć - wejdź


(EK) 08.11.2012 r.

 


Reintegracja społeczna w tym zawodowa w Centrum Integracji Społecznej (CIS)

Nowym działaniem projektowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim jest aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach CIS. 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym głównie z powodu długotrwałego bezrobocia, bezrobocia w powiązaniu z niepełnosprawnością i znajdujących się w szczególnej sytuacji społecznej, począwszy od 01.06.2012 r. jest objętych procesem aktywizacyjnym mającym przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej, dochodowej i pozycji społecznej. Osoby te w okresie czerwiec - lipiec przeszły cykl edukacyjny przygotowujący do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Od sierpnia realizowane są praktyki na stanowiskach: pracownik gospodarczy, sprzedawca – kasjer, opiekunka domowa. Każda z ww. osób co miesiąc otrzymuje świadczenie integracyjne zagwarantowane dla uczestników CIS. 
Ta forma aktywizacji społecznej a w szczególności zawodowej wzbudziła zainteresowanie osób uczestniczących. Ośrodek prognozuje, że w nadchodzącym 2013 roku, także będzie aplikował o środki na ten cel ale dla innej grupy osób spełniających wymagane kryteria dostępu do uczestnictwa w projekcie.


Galeria zdjęć - wejdź

 

(EK) 25.09.2012 r.
 


Projekt Nowe Perspektywy rozszerza zakres aktywności społecznej w tym zawodowej


V edycja projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowana zgodnie z przyjętymi założeniami opracowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Ośrodek swą ofertę kieruje do kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
W 2012 roku docelowo w projekcie uczestniczy łącznie 87 osób z czego: 25 uczestników poddanych jest reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS) a pozostałych 62 realizuje udział w oparciu o standard usług które są znane od klientom pomocy społecznej i urzędu pracy od 2008 roku.
Z ogólnej liczby beneficjentów 75 osób jest nowo rekrutowanych, 12 osób z lat minionych powróciło do projektu z w ramach kontynuacji. 
W sierpniu zakończyły się warsztaty oraz praca metodą indywidualnego przypadku. Prowadzącymi zajęcia grupowe i spotkania indywidualne byli: doradcy zawodowi, psychologowie, coachowie, instruktor do spraw uzależnień, ginekolog, lekarz chorób wewnętrznych. Począwszy od marca br. rodziny wymagające szczególnej troski społecznej aktywizowane są dodatkowo przez asystenta  rodzinnego. W okresie maj – październik 50 osób korzysta z Miejskiej Pływalni w Aleksandrowie Łódzkim. Dwie osoby korzystają z refundacji kosztów związanych z podjęciem nauki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych. 
W związku z potrzebą udoskonalania działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach projektu Nowe Perspektywy prowadzona jest systematyczna ocena merytoryczna przy pomocy zebranych opinii od Beneficjentów Ostatecznych. Są one uzyskiwane  w oparciu o  ankiety ewaluacyjne, obserwację uczestniczącą,  rozmowy swobodne. Z analizy zebranego materiału oceniającego w zdecydowanej większości beneficjenci ostateczni wyrażają pozytywne opinie, potwierdzając tym samym trafność  zaplanowanej  przez Ośrodek Pomocy Społecznej ścieżki rozwoju osobistego klientów pomocy społecznej i urzędu pracy.

 

Galeria zdjęć - wejdź


(EK) 14.09.2012 r.
 


Projekt systemowy „Nowe Perspektywy" w procesie

Rekrutacja podstawowa do projektu na 2012 r. trwała od stycznia do marca. Ośrodek utworzył listę podstawową i uzupełniającą, którą pracownicy socjalni douzupełniają w sposób ciągły.

Tradycyjnie Ośrodek zaplanował działania w dwóch modułach:

 • Moduł I (MI) dla 64 nowych osób
 • Moduł II (MII) dla 18 osób uczestniczących w projekcie w latach 2008-2011, czyli powracających do projektu

 

Z chwilą zawarcia umowy na realizację ww. projektu Ośrodek rozpoczął aktywne działania.
Podsumowanie 2012 r. nastąpi w grudniu br.

W br. z pomocy społecznej przy współudziale środków unijnych korzystać będą łącznie 82 osoby uczestniczące w projekcie systemowym „Nowe Perspektywy". Każda z nich będzie aktywizowana społecznie w tym zawodowo w oparciu o kontrakt socjalny, który określa cele oraz działania mające doprowadzić do polepszenia komunikacji społecznej a w przypadku osób zdolnych do podjęcia pracy - także zawodowej. 
Rozpoczęte w dniu 14.05.2012 r. formy aktywizacyjne 
dla 57 osób w tym: MI - 45 osób; MII - 12 osób, obejmują:

 • warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem, instruktorem ds. uzależnień, lekarzem ginekologiem dla kobiet, lekarzem chorób wewnętrznych,
 • indywidualne zajęcia w celu dogłębnego zdiagnozowania motywacji, preferencji i potrzeb osób uczestniczących - z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem,
 • kursy poprawiające komunikację społeczną i mobilność przestrzenną, tj.: administracyjno-biurowy z nauką obsługi komputera, prawa jazdy kat. B,
 • kursy przysposabiające do wykonywania czynności zawodowych. Na obecnym etapie realizacji projektu zainteresowaniem cieszą się: fryzjerstwo, kosmetyka, obsługa wózków widłowych, obsługa koparko-ładowarki, obsługa kas fiskalnych. Jednak ostatecznej oceny dokona doradca zawodowy uwzględniając preferencje i potrzeby osób uczestniczących w projekcie oraz rynku pracy.

 

Dla innych 25 osób w tym: MI - 19 osób, MII - 6 osób, w okresie 1.06-30.11.2012 r. będzie realizowana aktywizacja zawodowa w centrum integracji społecznej. To nowe działanie Ośrodka, którego efekty po raz pierwszy będą oceniane w grudniu 2012 r. 
Ponadto uczestnicy projektu korzystają z dodatkowych działań wspierających mających charakter integracyjny i przyczyniających się do poprawy komunikacji w środowisku społecznym. Są to: posiłki w trakcie zajęć grupowych; w przypadku osób zamieszkujących bardzo odległe wsie -transport do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach grupowych (gdy sytuacja tego wymaga także na zajęcia grupowe); dla beneficjentów projektu i osób im towarzyszących zaplanowano następujące wsparcie: karnet na krytą pływalnię dla 50 osób, wyjazd integracyjny dla 20 małoletnich dzieci, wyjazd integracyjny dla 70 osób; na początku realizacji projektu odbywają się 3 spotkania organizacyjno - informacyjne, na zakończenie - 1 uroczyste zakończenie.

 

Ważnym instrumentem aktywizacji społecznej jest praca asystenta rodzinnego z wybranymi 20 rodzinami wspieranymi i aktywizowanymi w projekcie. Rola asystenta jest bardzo istotna z uwagi na dysfunkcje rodzinne, które wymagają napraw i korekt.

 

środkom unijnym Ośrodek może spełniać standardy w zatrudnieniu pracowników socjalnych. Wynagrodzenia trzech terenowych pracowników socjalnych i koordynatora projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

(EK) 25.05.2012 r.


Gala podsumowująca projekt Nowe Perspektywy w 2011 roku

W dniu 10 grudnia 2011 roku odbyła się uroczysta Gala podsumowująca projekt Nowe Perspektywy w 2011 roku. Gospodarzami byli: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Imprezę zorganizowano w Młodzieżowym Domu Kultury (MDK) w Aleksandrowie Łódzkim. W sumie udział w niej wzięło 150 osób w tym: 47 - ro małoletnich dzieci osób uczestniczących w projekcie, a pozostali to beneficjenci ostateczni projektu Nowe Perspektywy i goście zaproszeni do uczczenia pozytywnych wyników projektu. Wśród nich znaleźli się: posłanka na Sejm RP VI kadencji Agnieszka Hanajczyk, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego kadencji 2010-2014 Ilona Rafalska, z-ca dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Barbara Sidor-Pietras, przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim kadencji 2010-2014 Anetta Jakubowska, sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego Iwona Dąbek, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim Bożena Komorowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Łódzkim Renata Święciak-Ruda i reprezentanci podmiotów gospodarczych realizujących szkolenia zawodowe.

 

Gala była realizowana dwutorowo.

 • W sali lustrzanej MDK małoletnie dzieci uczestniczyły w teatrzyku interaktywnym, konkursach i quizach przeprowadzonych przez św. Mikołaja, który jednocześnie nagradzał zwycięzców. Tam też dzieci otrzymały paczki świąteczne ze słodyczami i owocami.
 • W sali widowiskowej pozostałe osoby brały udział w Gali podsumowującej realizację projektu Nowe Perspektywy, która była prowadzona przez konferansjera. Głosu udzielono: posłance na Sejm RP, burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego, kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Aleksandrowie Łódzkim Joannie Ubych i koordynatorowi projektu Nowe Perspektywy Elżbiecie Kuba. Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie wręczał burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego i kierownik OPS. Następnie przeprowadzono konkurs nt. Unii Europejskiej. Wręczono nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca. Na zakończenie uroczystość uatrakcyjniono występami iluzjonisty.

 

Gdy dzieci i dorośli zakończyli udział w zaplanowanych działaniach wszyscy zostali poczęstowani potrawami zapowiadającymi nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Podczas konsumpcji atrakcją był pokaz slajdów/zdjęć z przebiegu całorocznego cyklu działań aktywizujących społecznie, zawodowo, edukacyjnie, zdrowotnie i środowiskowo.
W 2011 roku projekt zakończyło 70 osób, w tym: 58 nowo zrekrutowanych bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w trudniejszym położeniu, niepełnosprawnych również z zaburzeniami psychicznymi; 12 powracających z lat poprzednich bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w trudniejszym położeniu.

 

Ośrodek aplikuje o środki pieniężne na realizację projektu Nowe Perspektywy w 2012 roku.


(EK) 18.12.2011

 


Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „Nowe Perspektywy" na rok 2012 został zatwierdzony w dniu 21.03.2012 r.

Umowa na realizację projektu w 2012 roku została podpisana w dniu 6.04.2012 r.

 

W roku 2012 wnioskowana wartość projektu wynosi 1.052.600,00 zł z czego wkład własny gminy wynosi 110.523,00 zł a kwota dofinansowania - 942.077,00 zł.

(EK)


Nowe Perspektywy 2011 w procesie

 

Odbył się kolejny etap realizacji projektu Nowe Perspektywy. W dniach 26-30.09.2011 roku łącznie 55 beneficjentów ostatecznych i osób z ich otoczenia społecznego uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym. Grupa 40 osobowa zamieszkiwała w Małem Cichem koło Zakopanego, a 15 osobowa - w Poroninie koło Zakopanego.

 

W trakcie realizacji są szkolenia przysposabiające do wykonywania czynności zawodowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowe. Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi i niektórzy z ich otoczenia społecznego uczestniczą w zajęciach na Pływalni Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 

 

Przyjęte we wniosku o dofinansowanie projektu założenia zostały zrealizowane. Integracja odniosła skutki, odzwierciedlające się tym, że beneficjenci ostateczni wzajemnie wspierają się w procesie rozwoju społecznego w tym zawodowego, są otwarci na zjawiska społeczne i żywo interesują się dalszymi działaniami w ramach projektu. 

 

W grudniu zbliża się zakończenie projektu wg. założeń przyjętych na rok 2011. Ośrodek będzie informował na bieżąco o zrealizowanych działaniach.


 

Galeria zdjęć – wejdź

1. Wyjazd integracyjny 26-30.09.2011 roku – grupa z miejscowości Małe Ciche k/Zakopanego

FOTO x 3

2. Wyjazd integracyjny 26-30.09.2011 roku – grupa z miejscowości Poronin k/Zakopanego

FOTO x 3

 

(EK) 15.10.2011 r.


Projekt Nowe Perspektywy dostosowany do potrzeb odbiorców

 

II półrocze 2011 roku, to intensywne działania edukacyjne i o charakterze środowiskowym. Od sierpnia 2011 roku rozpoczęło się 12 rodzajów szkoleń zawodowych; BO pobrali materiały biurowe i piśmienne; 20-ro dzieci w wieku 7-16 lat , uczestników projektu Nowe Perspektywy, w ramach wsparcia towarzyszącego spędziło 14 dni wakacyjnych nad polskim Morzem Bałtyckim we Władysławowie; 55 osób (uczestnicy i osoby z ich otoczenia społecznego) będzie integrować się na wyjeździe w polskie Tatry - w Poroninie i w Małem Cichem koło Zakopanego; 10 osób - niepełnosprawni i osoby z ich otoczenia społecznego - będzie korzystać z krytej pływalni w Aleksandrowie Łódzkim. 

 

Oferowane przez Ośrodek zajęcia są dostosowane do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, zatrudnionych - jednocześnie będących w wieku aktywności zawodowej.

Galeria zdjęć - wejdź

(EK) 19.09.2011 r.


W projekcie Nowe Perspektywy dbamy o podwyższanie poziomu aktywności społecznej

IV edycja projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest intensywnie realizowana. Oferta kierowana jest do kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej.

Docelowo w projekcie uczestniczy łącznie 70 osób. Realizują one założenia aktywizujące w dwóch modułach:  Moduł I to 58 osób nowo zrekrutowanych; Moduł II to 12 osób powracających do projektu w ramach kontynuacji.

W lipcu 2011 roku zakończyły się warsztaty oraz zakończono opracowanie indywidualnych diagnoz. Prowadzącymi zajęcia byli: doradca zawodowy, psycholog, instruktor do spraw uzależnień, ginekolog, urolog, stomatolog, psychiatryczny terapeuta środowiskowy (dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi).

Rodziny wymagające szczególnej troski społecznej aktywizowane są dodatkowo przez dwóch asystentów  rodzinnych.

W związku z potrzebą udoskonalania działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach projektu Nowe Perspektywy prowadzona jest systematyczna ocena merytoryczna przy pomocy zebranych opinii od Beneficjentów Ostatecznych. Są one uzyskiwane  w oparciu o  ankiety ewaluacyjne, obserwację uczestniczącą,  rozmowy swobodne. Z analizy zebranego materiału oceniającego w zdecydowanej większości beneficjenci ostateczni wyrażają pozytywne opinie, potwierdzając tym samym trafność  zaplanowanej  przez Ośrodek Pomocy Społecznej ścieżki rozwoju osobistego klientów pomocy społecznej i urzędu pracy.

 

(EK) 16.09.2011 r.

 


Wniosek o dofinansowanie projektu Nowe Perspektywy na rok 2011 zatwierdzony

Projekt „Nowe Perspektywy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wniosek o przyznanie środków pieniężnych na realizację aktywnej integracji, pracy socjalnej, oraz pomocy środowiskowej dla 70 klientów pomocy społecznej i urzędu pracy została zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
W roku 2011 wartość projektu wynosi 636.000,00zł z czego wkład własny gminy wynosi ć będzie 66.780,00zł a kwota dofinansowania - 569.220,00zł. 
Rekrutacja trwa.
Działania aktywizujące opcjonalnie rozpoczną się od kwietnia 2011 roku. Przewidują one min: zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, instruktorem ds. uzależnień, lekarzem ginekologiem dla kobiet, lekarzem urologiem dla mężczyzn; spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym.
Zaplanowana jest dwumodułowość: Moduł I dla 58 osób nowozrekrutowanych; Moduł II dla 12 osób powracających do projektu w ramach kontynuacji. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni.


(EK) 3.03.2011

 


Gwiazdka 2010

W dniu 10.12.2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Aleksandrowie Łódzkim zorganizował Gwiazdkę 2010 w ramach aktywizacji środowiskowej dzieci i ich rodziców, którzy korzystają ze wsparcia służb społecznych z różnych przyczyn społecznych. Taka forma pomocy świadczona przez OPS daje poczucie akceptacji i integracji społecznej tym, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji społeczno-zawodowej. 

W czasie spotkania integracyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury (MDK) w Aleksandrowie Łódzkim - dzieci i ich rodziców, sponsorów, Posłanki na Sejm RP, władz Aleksandrowa Łódzkiego i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim zorganizowane były występy dzieci i młodzieży rozwijających swoje talenty muzyczno-wokalne w MDK, oraz za pośrednictwem impresariatu teatralnego z Krakowa teatrzyku dla dzieci z inscenizacją bajki pt. Choinka.

 

Po części artystycznej rozdano paczki świąteczne dla 200 dzieci klientów pomocy społecznej z czego:
- 130 paczek było współfinansowanych przez sponsorów z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
- 70 paczek współfinansowano ze środków Unii Europejskiej, z których skorzystały dzieci pochodzące z rodzin, których jeden rodzic czy opiekun uczestniczył w projekcie systemowym Nowe Perspektywy w 2010 roku.

(EK) 12.12.2010

 


Podsumowanie projektu Nowe Perspektywy

Dobiegają końca działania aktywizujące w 2010 roku, adresowane do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących będących w trudniejszym położeniu społeczno-zawodowym, niepełnosprawnych i innych określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Proces aktywnej integracji realizowany trzema metodami pracy socjalnej: indywidualnego przypadku, grupową i środowiskową rozpoczął się w marcu 2010 roku dla uczestników modułu II, a w kwietniu 2010 roku - dla modułu I.

 

Spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym umożliwiły postawienie indywidualnej diagnozy każdemu uczestnikowi projektu. Zajęcia grupowe w wielu przypadkach pomogły w poznaniu własnych predyspozycji i możliwości rozwoju społecznego a także zawodowego. Aktywizacja środowiskowa daje poczucie akceptacji i integracji społecznej.

 

Działania o charakterze środowiskowym służące podsumowaniu projektu odbędą się:
- w dniu 6.12.2010 r. podczas spotkania informacyjno-integracyjnego, na które zaproszone zostaną wszystkie osoby uczestniczące w projekcie w 2010 roku oraz reprezentanci jednostek gminnych a także regionalnych związanych z realizacją projektu,
- w dniu 10.12.2010 r. na spotkaniu mikołajkowym zorganizowanym dla dzieci w wieku 1 rok - 15 lat, osób które uczestniczą w projekcie w br.
Z ewaluacji projektu wynika, że jest zapotrzebowanie społeczne na uczestniczenie w zajęciach grupowych i środowiskowych.

 

Metoda indywidualnego przypadku jest powszechnie stosowana przez pracowników socjalnych realizujących regularnie działania zawodowe. Natomiast grupowa forma aktywizacji społecznej realizowana przez specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, instruktora ds. uzależnień, w przyszłości - lekarzy prowadzących edukację w ramach profilaktyki zdrowotnej, przyczynia się i przyczyni się do podnoszenia samooceny a przede wszystkim do bardziej świadomego podejmowania decyzji oraz wprowadzania zmian życiowych bez obaw i lęków. Ponadto spotkania o charakterze integracyjnym mobilizują do wzmacniania kontaktów społecznych oraz tworzenia grup samopomocowych.
Powszechnie wiadomo, że bariery w komunikacji społecznej mają najbardziej destrukcyjny i demobilizujący wpływ na życie człowieka. Dlatego w opinii realizatora projektu oraz zdecydowanej większości odbiorców działań projektowych obecne rozwiązania systemowe w pomocy społecznej mające charakter prorozwojowy i mobilizujący do usamodzielnienia życiowego przyczyniają się do tworzenia nowych i dobrych standardów służb społecznych.
Proces przemian systemowych w pomocy społecznej rozpoczęty dzięki środkom unijnym trwa od 2008 roku i według obecnych opcji trwać będzie do końca 2013 roku.

(EK) 22.11.2010 r.

 


Trening asertywności i pomoc grupowa na wzór klubu pracy dla modułu II

We wrześniu 2010 i w październiku 2010 osoby uczestniczące w projekcie Nowe Perspektywy w module II zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie przywoływanego projektu podjęły i zakończyły zajęcia z psychologiem oraz rozpoczną zajęcia z doradcą zawodowym.

W pierwszym przypadku prowadzony był trening asertywności w celu zwiększenia kompetencji i umiejętności społecznych zachowań aby interakcje społeczne, jako proces wpływu wzajemnego przyczyniały się do skutecznych osiągnięć na otwartym rynku pracy.
W drugim przypadku (doradztwo zawodowe) będzie prowadzona pomoc grupowa na wzór klubu pracy, co w założeniach powinno nauczyć BO prezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych o przyjęcie do pracy, pisania listu motywacyjnego i CV.
Podczas zajęć ze specjalistami beneficjenci mają przekazywaną wiedzę, która zasadniczo powinna nauczyć transakcyjnego patrzenia na komunikację społeczną. Zgodnie z tym ujęciem oznacza to, że ludzie są zawsze w toku procesu, że jesteśmy zawsze w drodze. Póki żyjemy zmieniamy się, bo uczestniczymy w różnych wydarzeniach.
Komunikacja jest ekspresyjna i budująca ludzi. Dowodzą temu działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, co ma odzwierciedlenie w zachowaniach wielu beneficjentów i ich rodzin.

(EK) 4.10.2010 r.

 


Szkolenie wyjazdowe dla moduł I

 

Poza dotychczasowymi formami wsparcia w ramach realizacji projektu Nowe Perspektywy w 2010 roku uczestnicy zajęć o charakterze warsztatowym, w formie konwersatorów i mini wykładów oraz wybranych kursów zawodowym odbyli szkolenie wyjazdowe do Zakopanego. Trwało ono w okresie 13-17.09.2010 roku, gdzie poza celami poznawczo-turystycznymi realizowane były zajęcia z doradcami zawodowymi i psychologami w celu poszerzenia wiedzy zdobytej podczas zajęć prowadzonych w miejscu w okresie 04-07.2010 r.

 

Tematyka szkoleń z doradcami zawodowymi 13-17.09.2010 r. obejmowała następujące zagadnienia:

 

I/ Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w Polsce w aspekcie wybranych modeli europejskich:
1/ doradztwo i poradnictwo zawodowe w Niemczech
2/ doradztwo i poradnictwo zawodowe w Wielkiej Brytanii
3/ doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce - porównanie.

 

II/ Struktura rodziny i jej wpływ na poszukiwanie pracy bądź przeciwnie - na ograniczenia w poszukiwaniu pracy:
1/ wsparcie moralne
2/ wsparcie materialne

 

III/ Sieć relacji umożliwiających poszukiwanie pracy:
1/ kontakty osobiste
2/ znaczenie pełnionych ról społecznych
a/ czy bycie bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, pracującym bez kwalifikacji zawodowych w jakiś sposób zmieniło relacje z otoczeniem społecznym ?

 

IV/ Wymogi XXI wieku by dobrze radzić sobie na rynku pracy niezależnie od kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

Tematyka szkoleń z psychologami 13-17.09.2010 r. obejmowała inne zagadnienia:

 

I/ System wartości:
1/ Jakie znaczenie mają wartości: samodzielność, rodzina, praca?
2/ Z jakimi przewartościowaniami wiąże się przyjęcie strategii poszukiwania pracy?
3/ Które z w/w wartości są najważniejsze, a które najmniej?

 

II/ Szacunek do samego siebie:
1/ Jak postrzegamy samych siebie?
a/ czy żyjemy w poczuciu silnej porażki?
b/ czy potrafimy wskazać swoje mocne strony?

 

III/ Perspektywy na przyszłość:
1/ W jakim stopniu beneficjent umie zaangażować się w działania?
2/ Czy beneficjent „widzi" siebie w przyszłości?
a/ czy stara się zachować kontrolę nad zachowaniami w swoim życiu?
b/ czy czuje się zdolny do podejmowania decyzji?

 

W przypadku zajęć z doradcami zawodowymi, tak też w przypadku warsztatów z psychologami osiągnięto zakładane cele: uczestnicy szkolenia zdobyli większą wiedzę w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz w zakresie poznania własnych możliwości i potencjału do budowania właściwych relacji międzyludzkich..
Jako osoby towarzyszące wraz z rodzicami było obecnych 9-ro małoletnich dzieci.

 

Badanie ewaluacyjne przeprowadzone wśród pełnoletnich uczestników szkolenia potwierdzają bardzo dobre opinie na temat pobytu szkoleniowego w Zakopanem w wyżej wymienionym okresie.


 

(EK) 04.10.2010 r.


Kursy zawodowe dla modułu I

W oparciu o własne zainteresowania i preferencje beneficjentów oraz o doradztwo zawodowe świadczone w formie warsztatów i indywidualnych spotkań zostały wybrane kursy zawodowe, na których uczestnicy projektu będą zdobywać, podwyższać lub uaktualniać wiedzę niezbędną do pracy w określonym charakterze.

 

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w sprawie realizacji kursów zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Nowe Perspektywy wiadomo jakie kursy zawodowe będą prowadzone.

Ostatecznie uczestnicy projektu w module I zdobędą przygotowanie do wykonywania następujących zawodów:
Fryzjerstwo - przyuczenie 4 osoby
Obsługa komputera 5 osób
Kucharz - przyuczenie 9 osób
Kierowca wózków widłowych - 9 osób
Pracownik administracyjno-biurowy 1 osoba
Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 1 osoba
Bukieciarstwo 3 osoby
Manicure-pedicure 3 osoby
Wizaż 2 osoby
Księgowość komputerowa 5 osoby
Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym 3 osoby
Spawalnictwo 1 osoba.

Pomimo zainteresowania ze strony beneficjentów, żadna firma nie złożyła oferty na realizację trzech kursów:
Kadry, płace, ZUS
Konstrukcja i modelowanie odzieży
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych.
Te osoby wybrały inny rodzaj kursów - księgowość komputerowa i obsługa wózków widłowych.
 

Realizacja nauki rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku i opcjonalnie potrwa do 20 grudnia 2010 roku.

 

(EK) 01.10.2010 r.


Nowe Perspektywy perspektywą na przyszłość


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest z dużym powodzeniem. Potwierdza to ewaluacja przeprowadzona w czerwcu 2010 roku. Narzędziem badawczym była ankieta zawierająca 14 pytań zamkniętych i 1 pytanie otwarte. Z analizy zebranego materiału wynika, że ogólny odbiór działań jest oceniany bardzo dobrze.
 

W lipcu 2010 roku dobiegły końca zajęcia warsztatowe prowadzone w Aleksandrowie Łódzkim. Uczestników aktywizowali następujący specjaliści: doradca zawodowy, psycholog, instruktor do spraw uzależnień, instruktor do spraw manualno-plastycznych. Także odbyła się pierwsza transza kursów zawodowych, w których udział brało 13 osób. Były to następujące kursy: kosmetyczny, komputerowy, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

W drugim półroczu 2010 roku pozostałych 46 osób, opcjonalnie będzie uczestniczyło w 15 rodzajach kursów przysposabiających do czynności zawodowych. Wśród nich wyróżnić można takie, jak: kucharz-przyuczenie, fryzjerstwo-przyuczenie, obsługa wózków jezdniowych/widłowych, obsługa komputera, bukieciarstwo z elementami florystyki, manicure-pedicure z elementami stylizacji paznokci, wizaż, obsługa kas fiskalnych - to najbardziej popularne zapotrzebowanie na naukę zawodu.

 

Kursy będą realizowane przez firmy zewnętrzne. Ośrodek jest w trakcie oczekiwania na rozstrzygnięcia, które nastąpią po zakończeniu przetargu nieograniczonego.
 

Obecnie beneficjenci uczestniczą w spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym w celu opracowania indywidualnego planu działania, który ma być pomocny w samorealizacji zawodowej.

 

(EK) 13.07.2010 r.


Aktywna integracja trwa

Realizatorem projektu Nowe Perspektywy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. W 2010 roku począwszy od stycznia etapowo są realizowane założenia przyjęte we wniosku. Każde działanie służy aktywnej integracji beneficjentów ostatecznych (BO).

 

W kwietniu 2010 roku został podpisany aneks do umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Gminę Aleksandrów Łódzki, który uprawnia do podejmowania zobowiązań na realizację zadań wynikających z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu Nowe Perspektywy.

 

Uczestnicy Modułu I tworzą trzy grupy i przemiennie biorą udział w zajęciach o charakterze warsztatowym, w konwersatoriach czy mini wykładach prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego, instruktora ds. uzależnień i instruktora ds. zajęć manualno-plastycznych.

 

Uczestnicy Modułu II tworzący jedną grupę w ramach kontynuacji procesu aktywnej integracji podjętego w 2009 roku i od 17.05.2010 roku podejmą dalszą naukę na kursach zawodowych, takich jak: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, kosmetyczny, komputerowy.

 

Realizacja założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie projektu w 2010 roku trwać będzie do grudnia 2010 roku. Każdy kwartał wnosi nowe działania, o których Ośrodek będzie informował.

(EK)


Projekt Nowe Perspektywy na 2010 rok zatwierdzony


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi po ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Nowe Perspektywy w 2010 roku, zatwierdził go do realizacji z 89,5% kwotą dofinansowania i 10,5% wkładem własnym całkowitej wartości projektu. Ośrodek oczekuje na zawarcie umowy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Aleksandrów Łódzki, która będzie uprawniać do podejmowania zobowiązań na realizację zadań wynikających z zatwierdzonego wniosku projektowego.
 

W dniach: 19.03.2010 i 30.03.2010 roku odbyły się spotkania rekrutacyjno-informacyjne. Deklaracje uczestnictwa złożyło łącznie 60 osób.

 

Kolejnym etapem projektu będzie rozpoczęcie działań mających na celu wdrażanie aktywnej integracji beneficjentów ostatecznych.

 

Realizacja projektu Nowe Perspektywy jest procesem wieloletnim trwającym w okresie 2008-2013. Warunki określa umowa ramowa zawarta w dniu 28.07.2008 roku. Rok 2010 jest kolejnym podczas, którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim podejmuje się świadczenia pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.


(EK) 02.04.2010 r.


Nowe Perspektywy pomocne w podnoszeniu umiejętności społecznych w tym zawodowych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim zrealizował kolejny etap założeń przyjętych w projekcie Nowe Perspektywy na 2009 rok.

 

We wrześniu 2009 roku odbyło się szkolenie wyjazdowe w Zakopanem dla uczestników projektu w kategorii „bezrobotni" oraz osób z ich najbliższego otoczenia społecznego w ramach wsparcia towarzyszącego. Tego typu działanie prowadzone przez realizatora projektu mają przyczynić się do łamania stereotypów myślowych tkwiących także wśród najbliższych beneficjentów ostatecznych (BO), np.: „bezrobotnemu trudno jest być aktywnym społecznie i zawodowo", „matka nie może być aktywna społecznie i zawodowo, bo nie jest dyspozycyjna" itp. Osoby towarzyszący w procesie aktywnej integracji będą mogły aktywizować swój potencjał stosując zasadę pomocniczości wobec najbliższych, będą mogły przyczyniać się do kształtowania umiejętności równoczesnego pełnienia ról społecznych, np.: matka-pracownik, mąż-pracownik, dziecko-uczeń korzystający z doradztwa zawodowego, sąsiad- doradca i służący pomocą niematerialną itp.


60 osób objętych projektem podniosło umiejętności zawodowe, zdobyło nowe kwalifikacje i ponadto przekwalifikowało się podczas kursów zawodowych lub przysposabiających do czynności zawodowych. BO uczyli się na następujących kursach:

 • obsługa wózków widłowych,

 • uzyskanie uprawnień do zawodu elektryka,

 • kosmetyczny z elementami wizażu,

 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

 • komputerowy Windows,

 • komputerowy Windows + Word.

Uzyskane uprawnienia do wykonywania w/w zawodów zwiększą szanse BO na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 

Dnia 26.10.2009 roku odbędzie się spotkanie informacyjne, kończące proces aktywnej integracji w 2009 roku w ramach projektu Nowe Perspektywy.

 

(EK) 04.10.2009 r.


Projekt Nowe Perspektywy źródłem aktywnej integracji społecznej

 

W lipcu 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Aleksandrowie Łódzkim może zaprezentować wstępną ocenę osiąganych rezultatów będących wynikiem podjętych działań służących aktywnej integracji Beneficjentów Ostatecznych (BO) projektu Nowe Perspektywy realizowanego przez OPS. Pomoc mającą za cel zasadniczy podniesienie poziomu aktywności społecznej w tym zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pozostających w zatrudnieniu i niepełnosprawnych świadczona jest od kwietnia bieżącego roku.

Dotychczas realizowano cele szczegółowe, takie jak:

 • upowszechnianie integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją i mniej uprzywilejowanych poprzez stosowanie wsparcia indywidualnego i środowiskowego w oparciu o kontrakt socjalny i wdrażanie do aktywności społecznej,

 • upowszechnianie usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim w zakresie wspierania możliwości aktywizacji społecznej oraz poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia,

 • zwiększenie świadomości klienta pomocy społecznej i urzędu pracy na temat powiązania rynku pracy z posiadaną wiedzą zawodową,

 • przyczynianie się do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego osób ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,

 • stwarzanie warunków społecznych sprzyjających rozwojowi zawodowemu i społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie warsztatowych zajęć zatrudnieniowych, edukacyjnych i zdrowotnych,

 • zaangażowanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w środowiskowych formach aktywności społecznej.

 

Kolejnym etapem realizacji założeń projektu Nowe Perspektywy w 2009 roku jest podjęcie nauki na kursach zawodowych lub przysposabiających do czynności zawodowych, przez 60 osób objętych projektem. Ich realizacja będzie miała miejsce w okresie 15.08.2009 r. - 15.10.2009 r. BO uczyć się będą na następujących kursach:

 

 • obsługa wózków widłowych,

 • uzyskanie uprawnień do zawodu elektryka,

 • kosmetyczny z elementami wizażu,

 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

 • komputerowy Windows

 • komputerowy Windows + Word.

 

Uzyskane uprawnienia do wykonywania w/w zawodów zwiększą szanse BO na podjęcie zatrudnienia. Jednak istotą każdego działania projektowego jest zmniejszanie obszarów zagrożenia wykluczeniem i marginalizacją społeczną osób i rodzin nie mogących własnym staraniem zaktywizować swoich możliwości oraz własnego potencjału w dążeniu do usamodzielnienia społecznego, a także zawodowego. Dlatego aktywna integracja prowadzona od kwietnia 2009 roku do lipca 2009 roku, służąca wzmocnieniu jednostki i grup społecznych przybrała szerokie spektrum pomocy społecznej świadczonej przez specjalistów i instruktorów o następujących profesjach: pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, psychiatryczny terapeuta środowiskowy, instruktor ds. uzależnień, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, florysta.


 

Od sierpnia 2009 roku do października 2009 roku, BO przygotowani do aktywnego życia społecznego podejmą kolejny etap rozwoju osobowego - kursy zawodowe i przysposabiające do czynności zawodowych.

 

(EK) 29.07.2009 r.


Nowe Perspektywy 2009 aktualności


W 2009 roku pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim zrekrutowali 60 beneficjentów ostatecznych (BO) z czego: 30 osób w kategorii "bezrobotni" oraz 30 osób w kategorii "niepełnosprawni".

 

Każdy beneficjent ostateczny złożył deklarację uczestnictwa, podpisał kontrakt socjalny określający warunki uczestnictwa i inne niezbędne dokumenty do zakwalifikowania do udziału w projekcie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zatrudniony w projekcie psycholog przeprowadził 60 testów psychologicznych i na tej podstawie postawił 60 diagnoz określających potencjał, preferencje i umiejętności BO. Także zatrudniony do realizacji projektu doradca zawodowy, na podstawie rozmów i badań testowych ułożył 30 Indywidualnych planów działania dla osób w kategorii „bezrobotny". Ponadto odbyło się 3-dniowe szkolenie wyjazdowe dla niepełnosprawnych BO i osób z ich otoczenia społecznego w ramach wsparcia towarzyszącego. Od 8.05.2009 roku rozpoczęły się zajęcia warsztatowe w grupach prowadzone przez: psychologa, doradcę zawodowego, instruktora terapii uzależnień, terapeutę środowiskowego, terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutę, florystę.

 

W bieżącym roku aktywna integracja realizowana bezpośrednio z udziałem osób spełniających kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej, będzie trwała do października 2009 roku.

 

O dotychczasowych działaniach poinformujemy także na spotkaniu promocyjnym, które odbędzie się w dniu 19.05.2009 roku w sali projekcyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6 piętro II.

 

(EK) 15.05.2009 r.


Nowe Perspektywy w 2009 roku

 

Beneficjentami ostatecznymi w 2009 roku są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo - np.: niepełnosprawni w tym z zaburzeniami psychicznymi, matki wychowujące dzieci, kobiety niepracujące zawodowo itd., osoby zatrudnione pozostające w gorszym położeniu. W 2009 roku realizacja założeń projektowych obejmujących aktywną integrację odbywać się będzie od 1.03.2009 roku do 31.10.2009 roku poprzez prowadzenie:

 • zajęć psychoedukacyjnych dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w gorszym położeniu,

 • doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w gorszym położeniu,

 • poradnictwa i profilaktyki nt. możliwości rozwiązywania niektórych problemów społecznych wynikających z uzależnień lub zaburzeń psychicznych dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnionych w gorszym położeniu,

 • terapii zajęciowej, fizjoterapii, warsztatów z florystą dla osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi,

 

Ponadto w ramach działań obejmujących aktywną integrację zorganizowane będą kursy zawodowe na zakończenie których wydane zostaną dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu na terenie całego Kraju.

 

Na etapie rekrutacji zainteresowanie wzbudzają następujące kursy:

 • Obsługa wózków jezdniowych/widłowych

 • Opieka nad osobami starszymi

 • Kurs komputerowy MS Windows, MS Word

 • Uprawnienia elektryczne

 • Poprawa wizerunku (wizaż)


 

(EK) 18.03.2009 r.


Nowe Perspektywy seminarium kończące


Dobiegają końca działania projektowe opracowane na 2008 r. przyczyniające się do podniesienia aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Podsumowanie realizacji założeń projektu nastąpiło na seminarium kończącym w dniu 15.12.2008 roku. Uczestnikami spotkania byli beneficjenci ostateczni, realizatorzy projektu oraz inni zaproszeni współuczestniczący w tworzeniu nowej rzeczywistości społecznej Gminy Aleksandrów Łódzki.


(EK) 22.12.2008 r.


"Nowe Perspektywy" komplementarne z polityką spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej wspólnoty europejskiej

Założenia przyjęte w projekcie „Nowe Perspektywy" korelują z celami Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz wpisują się w prorozwojowy charakter działań w oparciu o następujące dokumenty strategiczne Kraju i Gminy:

 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • Krajowy Program Reform 2005-2008
 • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Łódzki 2005-2010

 

"Nowe Perspektywy" są komplementarne z polityką spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej mającej służyć harmonijnemu rozwojowi całego terytorium wspólnoty europejskiej, a w szczególności z celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz Planem Działania w ramach wdrażania Priorytetu VII przez województwo łódzkie.

 

"Nowe Perspektywy" przyczynią się do podniesienia aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo poprzez prowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych oraz kursów zawodowych dostosowujących umiejętności zatrudnieniowe osób niepracujących do potrzeb otwartego rynku pracy.

Opracowanie: (EK) 12.08.2008