Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Biuro projetów


www.efs.mrpips.gov.pl
 

 

Na podstawie umowy nr POWR.02.05.00-00-0320/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 30.12.2019 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Instytucją Pośredniczącą), a Gminą Aleksandrów Łódzki  (Beneficjent)

–  Ośrodek Pomocy Społecznej im Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim  realizuje projekt wdrożeniowy (nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-000-019/18) pn. „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowany z Funduszy Europejskich

Cel i wyniki realizacji projektu:

Efektywniejsza obsługa klienta pomocy społecznej, podniesienie jakości i profesjonalizacji świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług pomocy społecznej i oddzielenie ich od działań administracyjnych, dzięki wdrożeniu „Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie”

 Zadania i cele określone we wniosku o dofinansowanie projektu wpisują się w: 

Oś priorytetową                                             
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania dla Osi               
2.5  Skuteczna pomoc społeczna

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 390.147,50 zł i obejmuje dofinansowanie z  następujących źródeł:

  1. Ze środków europejskich w kwocie 328.816,31 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu;
  2. Ze środków dotacji celowej w kwocie 61.331,19 zł.

 

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.02.2020 r. – 31.10.2021 r.

_______
Biuro projektu w godzinach 8.00-16.00:
Ośrodek Pomocy Społecznej im Ireny Sendelrowej w Aleksandrowie Łódzkim\
ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel.: 42 613 13 35, e-mail: ops@opsal.pl, www.opsal.pl
______
EMK-a (31.01.2020)
Modyfikacja (22.05.2020)


KOMUNIKATY


Harmonogram realizacji projektu jest uzupełniany sukcesywnie zgodnie z obowiązującym w danym miesiącu.

10.06.2020r.


 Harmonogram realizacji projektu zostanie niezwłocznie uzupełniony zgodnie z aktualnie obowiązującym.

26.05.2020r.


W dniu 22.05.2020 r. wznowiono działania projektowe.
Modyfikacji uległ harmonogram udzielania wsparcia w projekcie, o czym Wykonawcy i Uczestnicy zostali poinformowani odpowiednio wcześniej.
Szkolenia są prowadzone zdalnie. Uczestnicy zachowują odpowiednie dystanse i stosują środki zabezpieczające ochronę zdrowia i życia.
Catering – serwis kawowy, lunch/obiad - jest dostarczany w jednorazowych pojemnikach. Wykonawca przygotowuje posiłki zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w stanie epidemii.
Kontynuacja badań ewaluacyjnych ex-ante -  realizacja z zachowaniem środków ochrony zdrowia i życia.
Realizacja wizyt studyjnych uzależniona od stanu epidemicznego w Kraju.

25.05.2020r.


Realizacja projektu została przedłużona do 31.10.2020r.

22.05.2020r.


Z uwagi na to, że w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 zostały odwołane działania projektowe – do odwołania – harmonogram udzielania wsparcia w projekcie będzie modyfikowany, o czym po ustaniu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego Wykonawcy i Uczestnicy będą niezwłocznie ponformowani.

24.03.2020r.


W marcu 2020 roku zaplanowano ogłoszenie o naborze wykonawcy i zawarcie umowy na realizację superwizji. Z uwagi na to, że w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 został ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego, następnie stan epidemii nie podjęto działań w tym zakresie.

24.03.2020r.


W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, od 25.03.2020 roku do odwołania – w ramach projektu POWR 2.5 pod nazwą „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” odwołane są badania ewaluacyjne mające zakończyć się Raportem wstępnym i końcowym.

24.03.2020r.


W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, od 13.03.2020 roku do odwołania – w ramach projektu POWR 2.5 pod nazwą „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” odwołane są:

- Przygotowanie i dostarczanie potraw: serwisu kawowego i lunch/obiadu.
Organizowanie i przeprowadzanie zajęć grupowych.
Wizyta studyjna nr 1.

 


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
 

Harmonogram może ulegać zmianom i modyfikacji, o czym Ośrodek będzie informował na bieżąco


Uczestnikami szkoleń, superwizji, wizyt studyjnych są pracownicy socjalni.
Uczestnikami szkolenia nt Modelu realizacji pracy socjalnej i usług, wizyt studyjnych jest także kadra zarządzająca i wspierająca.
Raport wstępny obejmuje ocenę ex-ante, raport końcowy – ocenę ex-post

Luty - Marzec 2020 –wejdź
Kwiecień - Maj 2020 – wejdź
Czerwiec - Lipiec 2020 – wejdź
Sierpień - Wrzesień 2020 – wejdź
Październik - Listopad 2021 – wejdź
Grudzień 2020 - Styczeń 2021 – wejdź
Luty - Marzec 2021 – wejdź
Kwiecień - Maj 2021 – wejdź
Czerwiec - Lipiec 2021 - wejdź
Sierpień - Wrzesień 2021 - wejdź
Październik 2021 - wejdź