Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Dodatek energetyczny

Obsługa dodatków energetycznych prowadzona przez Dział Administracyjno-Organizacyjny

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Iwona Gronek
tel.: 42 712 16 11; 42 613 13 37

Godziny pracy: od poniedziałku do piątek w godz. 08:00 – 16:00.

Przyjmowanie wniosków na dodatek mieszkaniowy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Decyzje dodatków mieszkaniowych należy odbierać do 5-go dnia każdego miesiąca.

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
 

- przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
- posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.
 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:
- 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,91 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6, pokój nr 3 , tel. 42 613 11 00 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 – tam również składa się wnioski.

Druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w OPS w Aleksandrowie. Ł ul. Piotrkowska 4/6 pok. 3

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:

  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej

  2. na rachunek przedsiębiorstwa eneretycznego

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Dokumenty do pobrania:

Dodatek energetyczny -pobierz