Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT

Podstawowe Informacje:

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym rozumie się odbiorcę, który otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. O refundację podatku VAT może ubiegać się osoba, która widnieje w umowie na dostarczanie gazu do mieszkania lub domu i która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Przyznanie prawa do świadczenia jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje

Termin składania wniosków :

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć:
• do dnia 30-09-2024 roku - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
• po dniu 30-09-2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Kryteria przyznania :

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

 • wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456),do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 • jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub
 • jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 r. - w przypadku pierwszego wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
 • 2022 r. - w przypadku pierwszego wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 31-07-2024 r.
 • 2023 r. - w przypadku pierwszego wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2024 r. do dnia 30-09-2024 r.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Aby ustalić prawo do refundacji podatku VAT należy złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć:
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę
 1. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do refundacji podatku VAT.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
 • Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzonym postępowaniu organ:

 1. w przypadku przyznania świadczenia - wyśle na adres e-mail wskazany we wniosku informację o przyznaniu refundacji podatku VAT,
 2. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia - wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do refundacji podatku VAT.
 3. W przypadku przyznania prawa do refundacji podatku VAT, świadczenie będzie wypłacone na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie banku.


Punkt przyjęć wniosków

Wnioski można składać osobiście w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim,  dział świadczeń pomocniczych,
Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10
( budynek CPRiUS „Wrzos”)

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.00
WTOREK 7.30 – 15.00
ŚRODA 10.00 – 15.00
CZWARTEK 7.30 – 13.00
PIĄTEKDZIEŃ BEZ INTERESANTA

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Piotrkowska 4/6
95-070 Aleksandrów Łódzki

za pośrednictwem elektronicznych kanałów:

 https://epuap.gov.pl/

Całą korespondencję prosimy kierować jako pismo ogólne do podmiotu publicznego na adres skrytki na ePuap : /n058x7dvld/skrytka
Wymagane dokumenty załącz do pisma ogólnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do refundacji podatku VAT.

W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Terminy Realizacji:

Ustalenie prawa do refundacji podatku VAT oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Podstawa Prawna :

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 z późn. zm.)

Druki do pobrania :