Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT

Podstawowe informacje

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia  31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie prawa do świadczenia jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

 

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do 29-02-2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Kryteria przyznania

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

 • wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456),do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 • jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł
 • jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
 • 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 29-02-2024 r.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby ustalić prawo do refundacji podatku VAT należy złożyć wniosek.  Do wniosku należy dołączyć:  
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
  • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do refundacji podatku VAT.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  • Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzonym postępowaniu organ:

 1. w przypadku przyznania świadczenia - wyśle na adres e-mail wskazany we wniosku informację o przyznaniu refundacji podatku VAT,
 2. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia - wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do refundacji podatku VAT.
 3. W przypadku przyznania prawa do refundacji podatku VAT, świadczenie będzie wypłacone w terminie określonym w informacji na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim.

Wnioski można składać w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim,
  dział świadczeń pomocniczych,
Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10
( budynek CPRiUS „Wrzos”)
codziennie w godzinach 7-15 oprócz piątku
( piątek jest dniem bez interesanta)

 

 

DODATKOWO WNIOSKI SKŁADAĆ MOŻNA:

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Piotrkowska 4/6
95-070 Aleksandrów Łódzki

za pośrednictwem elektronicznych kanałów:

 https://epuap.gov.pl/

Całą korespondencję prosimy kierować jako pismo ogólne do podmiotu publicznego na skrzynkę: /n058x7dvld/skrytka
Wymagane dokumenty załącz do pisma ogólnego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do refundacji podatku VAT.

W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Druki do pobrania

Terminy Realizacji

Ustalenie prawa do refundacji podatku VAT oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Podstawa Prawna

ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

- ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687).