Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Dopłaty do Czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego

Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją - "Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację).
  2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.
  3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem  14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Termin i sposób załatwienia

  1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
  2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej - decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego tzw. „zwykłego” ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę do czynszu - jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z póżn. zm.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz. 2133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1817)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Potwierdzenie o wysokości czynszu

Utworzono dnia 29.01.2021, 14:12

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Utworzono dnia 29.01.2021, 14:11

Oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 29.01.2021, 14:11