Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Opieka wytchnieniowa


Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” współfinansowany z Funduszu Solidarnościowego

Informacja o realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

 

Ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim informuje o realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość Programu realizowanego przez Gminę Aleksandrów Łódzki wynosi: 48.960,00 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów mieszkających w Gminie Aleksandrów Łódzki, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.).

 

Jednostka realizująca Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim. Usługi opieki wytchnieniowej będą wykonywane przez osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 roku.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku:

 • zamieszkiwania, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, i
 • sprawowania przez członka rodziny lub opiekuna bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną, i
 • aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna do uzyskania opieki wytchnieniowej.

 

Zasady naboru wniosków na usługi opieki wytchnieniowej

 

Kwalifikacja do usługi opieki wytchnieniowej

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową osób ubiegających się o usługi opieki wytchnieniowej. Uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:

 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kserokopia - oryginał do wglądu,
 • Karty zgłoszenia do Programu i klauzula RODO, których wzory są załącznikami do ogłoszenia o naborze i zasadach naboru wniosków na usługi opieki wytchnieniowej.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu informujemy, że o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność prawidłowo wypełnionych i złożonych Kart zgłoszenia do Programu, wraz ze wskazanym kandydatem do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, oraz dodatkowo:

 • preferencyjnie będą traktowane osoby, które zgłosiły akces uczestnictwa w Programie w trakcie rozeznania potrzeb i oczekiwań  - na okoliczność opracowania wniosku do Programu, oraz
 • każda sytuacja rodzinna będzie rozpatrywana w sposób indywidualny.

 

Nabór osób chętnych do udziału w Programie jest prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania liczby miejsc/limitu godzin.

 

W 2024 roku usługami opieki wytchnieniowej zostaną objęte – 4 osoby.

 

Osoby zgłoszone do Programu po wyczerpaniu liczby miejsc/limitu godzin zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane pisemnie.

Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do gminy/powiatu oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośredni opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie.

 

WAŻNE:

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej, będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy.

 

TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki do 15.03.2024 roku.

 • osobiście w kancelarii Ośrodka I piętro, pokój 3, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
 • drogą elektroniczną EPUAP: www.epuap.gov.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

W dniu 20.03.2024 roku zostaną poinformowane osoby zakwalifikowane do Programu ,,Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: (42) 7121611 wew. 38, lub (+48) 515 080 389,  lub (+48) 515 080 455

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dostępne są na portalu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2024

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszeniowa

Utworzono dnia 01.03.2024, 14:42

RODO

Utworzono dnia 01.03.2024, 14:43