Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Program PAI zakończono na II edycji

PAI II edycja i ocena przydatności Programu

 

II edycja PAI była realizowana w okresie 28.07.2015 r. – 27.09.2015 r. Tak jak I edycję, tak i II edycję Programu zakończyło 10 osób z tym, że z I edycji ponownie aktywizowanych było 8 osób, oraz zrekrutowano kolejne 2 osoby, które z uwagi na duże oddalenie od rynku pracy (III profil PUP) wymagały uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych.
Integracja społeczna obejmowała te same bloki tematyczne, jakie były realizowane w I edycji.
Podobnie Aktywizacja zawodowa prowadzona była poprzez realizację prac społecznie użytecznych (PSU) na stanowiskach - pracownik gospodarczy - zapewnionych dla 10 osób .

Łącznie w PAI brało udział 12 osób.

Oceniając przydatność oddziaływania Programu warto zauważyć, że osoby uczestniczące w każdej edycji w głównej mierze poprawiły i zwiększyły kompetencje oraz umiejętności społeczne i są to:

 1. Zwiększenie poziomu integracji społecznej.

 2. Poprawienie komunikacji społecznej i interpersonalnej.

 3. Wzrost zachowań asertywnych, motywacji do zmian życiowych, radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia własnej wartości.

 4. Nabycie umiejętności zarządzania czasem i umiejętności pracy w zespole.

Poprawiła się umiejętność poszukiwania pracy ale nie na tyle aby osoby te zostały zaktywizowane zawodowo poprzez realizację zatrudnienia u pracodawcy. Osoby te nadal wymagają wsparcia, które jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Integracji Społecznej czy Powiatowy Urząd Pracy. Rewitalizacja społeczna osób jest procesem, który będzie trwać w takim okresie, jaki jest wymagany dla każdej z osób z osobna. Jednak ważne jest to, że zaangażowanie na stanowisku pracy w ramach PSU wniosło zmianę w nastawieniu do świadczenia pracy przez osoby najbardziej oddalone od rynku pracy – np. dwie z nich zadeklarowały udział w realizacji PSU po zakończeniu PAI, inne korzystając z wiedzy uzyskanej podczas bloków: integracja oraz aktywizacja zawodowa, angażują się w poszukiwanie pracy na otwartym rynku pracy.

EK (październik 2015r.)


PAI I edycja podsumowanie

 

Zgodnie z założeniami PAI I edycja była realizowana w okresie 01.05.2015 r. – 30.06.2015 r. Program zakończyło 10 osób.

Integracja społeczna obejmowała bloki tematyczne:

 1. Komunikacja interpersonalna.

 2. Współpraca w zespole.

 3. Zarządzanie czasem.

 4. Motywacja.

 5. Asertywność.

 6. Radzenie sobie ze stresem.

 7. Poczucie własnej wartości.

 8. Umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, a jej realizacja odbywała się w siedzibie aleksandrowskiego Klubu Integracji Społecznej (KIS).

Aktywizacja zawodowa prowadzona była poprzez realizację prac społecznie użytecznych (PSU) na stanowiskach zapewnionych dla 10 osób – byli to pracownicy gospodarczy. Osoby te przysposabiały się do wykonywania czynności zawodowych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

Planowana jest II edycja PAI.

 

EK (lipiec 2015r.)


Program Aktywizacja i Integracja (PAI) rok 2015
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu realizuje Program Aktywizacja i Integracja. Program skierowany jest do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od otwartego rynku pracy, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. PAI to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych dotychczas przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim prac społecznie użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną.

Program składa się z dwóch bloków działań - aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Obejmuje 10 osób bezrobotnych, rozpoczął się 1 maja 2015 i będzie trwał przez okres 2 miesięcy. Uczestnicy odbywają 20 godzin zajęć tygodniowo – 10 godzin prac społecznie użytecznych na rzecz miasta Aleksandrów Łódzki, 9 godzin zajęć z psychologiem z zakresu integracji społecznej i 1 godzinę konsultacji indywidualnych dla każdego z uczestników. W ramach prac społecznie użytecznych uczestnicy wykonują głównie prace porządkowe, remontowe i dbają o tereny zielone. Celem tego programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia uczestnikom. Działania wykonywane w ramach programu mają służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i zapobiegać trwałemu wykluczeniu.
Po zakończeniu dokonana zostanie ewaluacja programu i ocenione będą jego wyniki, czyli głównie: wzrost umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych, wzmocnienie postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym oraz wzrost aktywności zawodowej.
Wierzymy, że program spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony osób bezrobotnych.

Z uwagi na dobro naszych wspólnych klientów wymagających szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy, chcemy rozszerzyć naszą działalność na kolejne edycje.

 

NSz, RM (maj 2015r.)