Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Świadczenie wychowawcze 500+

Czcionka:

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

 

tu można dopełniać formalności na świadczenia wychowawcze dla rodziny

 

Dział świadczeń wychowawczych

Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10

tel.: 42 201 45 55, 56,57,58

Kierownik Działu Świadczeń wychowawczych
Aneta Jończyk

tel: 42 201 45 56
e-mail : wychowawcze@opsal.pl

Pracownicy Działu Świadczeń wychowawczych
Natalia Szkudlarek - podinspektor
Dalida Frątczak - 
podinspektor
Jolanta Górka - podinspektor
 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 12:00-16:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 10:00-16:00
Piątek: dzień bez interesanta

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
(dla osób, które mają wydaną decyzję)  

 

MIESIĄC

GOTÓWKA W KASIE

PRZELEW

GRUDZIEŃ

09.12.2019 (PONIEDZIAŁEK)
Wszystkie litery od A do Ż

16.12.2019 (PONIEDZIAŁEK)

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) NA ROK 2020

MIESIĄC

PRZELEW

GOTÓWKA

STYCZEŃ

20.01.2020r.

15.01.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

LUTY

17.02.2020r.

12.02.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

MARZEC

18.03.2020r.

16.03.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

KWIECIEŃ

20.04.2020r.

15.04.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

MAJ

18.05.2020r.

13.05.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

CZERWIEC

17.06.2020r.

15.06.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

LIPIEC

15.07.2020r.

13.07.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

SIERPIEŃ

17.08.2020r.

12.08.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

WRZESIEŃ

16.09.2020r.

14.09.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

PAŹDZIERNIK

19.10.2020r.

14.10.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

LISTOPAD

18.11.2020r.

16.11.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

GRUDZIEŃ

16.12.2020r.

14.12.2020r. (wszystkie litery A-Ż)

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r.

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, dział świadczeń wychowawczych uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019r.

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na  utrzymaniu  matki  albo  ojca , z zastrzeżeniem opieki naprzemiennej  (zgodnie z orzeczeniem sądu), albo
2. opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na  utrzymaniu  opiekuna faktycznego, albo
3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.


Definicje:

Dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko,  w sprawie którego toczy się postępowanie  o przysposobienie,  dziecko  znajdujące  się  pod  opieką  prawną  lub dziecko  umieszczone w domu pomocy społecznej.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1.    obywatelom polskim;
2.    cudzoziemcom: 
       a.    do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
       b.    jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

       c.    przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku

              z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi

              na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

       d.    posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej

              Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego

              na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy

              sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

       e.    przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

              – zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

                 o cudzoziemcach, lub

              – dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca

                 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, z adnotacją „ICT”, wydanego

                 przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

                 jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego

                 staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia

                 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni


jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono  na  pobyt  i  pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Od 1 SIERPNIA 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim,

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ul. Warszawska 10

Wnioski INTERNETOWE składamy za pośrednictwem:

Systemów teleinformatycznych banków
• Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
• Platformy e-puap: www.epuap.gov.pl
• Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

 

UWAGA:

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., od 1 lipca 2019r. powinny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019r., natomiast na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) od 1 października 2019r.

Najważniejsze zmiany:

1. Likwidacja kryterium dochodowego - świadczenie to będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.


2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.


3. Wydłużony okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021, co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.


4. Brak decyzji administracyjnej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne, aby składając wniosek o 500+ podać swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.


5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie to otrzyma od daty jego narodzin (z wyrównaniem za ten okres ).


6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli wniosek drugiego rodzica zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci pierwszego rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

 

„Dobry Start dla ucznia”


300 złotych – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymują raz w roku 300 zł. na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie nienależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu ,,Rodzina 500+”

- można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek o świadczenie ,,Dobry Start” należy złożyć do 30 listopada.

 

Wnioski obowiązujące od 1 lipca 2019 do pobrania: