Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Świadczenie wychowawcze 500+

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

 

tu można dopełniać formalności na świadczenia wychowawcze dla rodziny

 

Dział świadczeń wychowawczych

Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10

tel.: 42 201 45 55, 56

Kierownik Działu Świadczeń wychowawczych
Aneta Jończyk

tel: 42 201 45 56
e-mail : wychowawcze@opsal.pl

Pracownicy Działu Świadczeń wychowawczych
Natalia Szkudlarek - podinspektor
Dalida Frątczak - 
podinspektor
Jolanta Górka - podinspektor
 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 07:00-15:00
Wtorek: 07:00-15:00
Środa: 07:00-15:00
Czwartek: 07:00-15:00
Piątek: dzień bez interesanta

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
(dla osób, które mają wydaną decyzję) 

 

 

 

Informacja dotycząca programu "Rodzina 500 plus"

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Osoby uprawnione do świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na  utrzymaniu  matki  albo  ojca , z zastrzeżeniem opieki naprzemiennej  (zgodnie z orzeczeniem sądu), albo
 • opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na  utrzymaniu  opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,  

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ,jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dziećmi, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,”;

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwu - stronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 lipca 2019r.

1. Likwidacja kryterium dochodowego - świadczenie to będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.
2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.
3. Wydłużony okres świadczeniowy.
Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021, co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.
4. Brak decyzji administracyjnej.
Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne, aby składając wniosek o 500+ podać swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.
5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie to otrzyma od daty jego narodzin (z wyrównaniem za ten okres ).
6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli wniosek drugiego rodzica zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci pierwszego rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

Sposób załatwiania i miejsce złożenia dokumentów

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Aleksandrowie Łódzkim , dział świadczeń wychowawczych mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 10 ( budynek CPR i US)     tel. 42 201-45-55 (56,57)

            Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

            poniedziałek: od 12:00 do 16:00
            wtorek: od 8:00 do 17:00
            środa: od 8:00 do 16:00
            czwartek: od 10:00 do 16:00
            piątek: dzień bez interesanta

 • elektronicznie za pomocą

- portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Empatia (empatia.mrpips.gov.pl),

- bankowości elektronicznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

- Profil zaufany ePUAP to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem poczty elektronicznej można załatwić wiele spraw administracyjnych za pomocą Internetu. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć kontro na stronie www.epuap.gov.pl, wypełnić i wysłać wniosek o udzielenie profilu zaufanego, a następnie potwierdzić tożsamość.

 • pocztą za powierdzeniem odbioru na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki

  Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

  Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze  składają wyłącznie wniosek.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze składają wniosek, a w indywidualnych przypadkach także:

 • kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienna obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
 • ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Dokumenty do pobrania: