Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

 

Szczegółowe informacje dotyczące aktów prawnych można znaleźć pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim w swej działalności opiera się na następujących aktach prawnych:


1) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym?

2) ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;

3) ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej?

4) ustawę z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

5) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii?

6) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego?

7) ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych?

8) ustawę z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty?

9) ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych?

10) ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

11) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

12) ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych?

13) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

14) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

15) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

16) ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym?

17) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

18) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

19) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych?

20) ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego
,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - z późniejszymi zmianami;

21) uchwałę Nr XI/58/90 z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie powołania 
Miejskogminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?-

22) aktualny Statut Ośrodka;

23) stosowne uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.