Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Pomoc materialna dla uczniów

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Pomoc materialna dla uczniów jest realizowana  na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
 • uchwały nr XLVII/451/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 listopada 2017 r.

Są to:

 • stypendia szkolne;
 • zasiłki szkolne.

 

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń/uczennica znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej zwłaszcza gdy w rodzinie w tej występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki oraz wychowankom domów dziecka.

 

Formy stypendium szkolnego:

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:​
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę;
 • pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności na:
 1. zakup podręczników szkolnych,
 2. zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
 3. zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych.
 1. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Miasta uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe.
 2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

Wysokość stypendium szkolnego:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2022 jest to kwota 600,00zł.

 

Zasady przyznawania stypendium szkolnego:

 • stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczenia rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie uchwały nr XLVII/451/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 listopada 2017 roku;
 • stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym;
 • jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5;
 • uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Termin kwalifikowania rachunków i faktur VAT

Termin kwalifikowania rachunków i faktur VAT w ramach stypendium za WRZESIEŃ -CZERWIEC obejmować może wydatki na cele edukacyjne ucznia poniesione w okresie od 1 LIPCA DANEGO ROKU, a w przypadku poniesionych kosztów za Internet - od 1 WRZEŚNIA DANEGO ROKU.
 

Składanie wniosków i rozliczanie poniesionych wydatków:

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletniego ucznia, przy czym rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia;
 • dyrektora szkoły.
 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa za potwierdzeniem, na odpowiednim druku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6.
 2. Druk wniosku dostępny jest również na stronie www.opsal.pl   w zakładce Pomoc Środowiskowa - pomoc materialna dla uczniów.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU.
 4. Ponieważ stypendium szkolne ma charakter pomocy rzeczowej, za przyznaną kwotę należy zaopatrzyć ucznia/uczennicę np. w: podręczniki szkolne, przybory szkolne, strój gimnastyczny, pokryć koszty dojazdu do szkoły, pobytu w bursie lub internacie, koszty abonamentu internetowego, wyjazd na wycieczkę szkolną lub na „zielona szkołę”.
 5. Za poniesione wydatki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim w  terminie określonym w decyzji imienne faktury bądź rachunki. 
  Na podstawie przedstawionych rachunków nastąpi zwrot kosztów do wysokości przyznanego stypendium. 

 

Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego do, którego zalicza się:

 • klęski żywiołowe np.: pożar, powódź;
 • kradzieże;
 • wypadki;
 • śmierć członka rodziny;
 • wydatki związane z chorobą w rodzinie;
 • inne szczególne okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

O ZASIŁEK SZKOLNY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.

 

Wypłata stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

Wszystkie wypłaty związane ze stypendium szkolnym, a także zasiłków szkolnych realizowane są w kasie Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, bądź na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.