Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

UCHWAŁA NR XIX/168/11

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz .U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 , Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r., Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, nadaje się Statut w brzmieniu wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Tracą moc uchwały:

1)Nr XX/181/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;

2)Nr IX/99/07 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/04 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;

3)Nr XVIII/153/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/04 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                                 Miejskiej w Aleksandrowie

                                                                                                                             Łódzkim

                                                                                                                               
                                                                                                                                Anetta Jakubowska


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 listopada 2011 r.

 

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

I

Postanowienia ogólne

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim zwany dalej „Ośrodkiem” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki uprawnioną do wykonywania zadań własnych gminy i zadań zleconych na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§2. 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Aleksandrów Łódzki.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Aleksandrowie Łódzkim, pod adresem ­ ul. Piotrkowska 4/6.

§3. 1. Ośrodek działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym:

1)ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

2)ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

3)ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

4)ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

5)ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;

6)ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;

7)ustawę z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty;

8)ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

9)ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

10)ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

11)ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;

12)ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

13)ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

14)ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

15)ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;

16)ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

17)ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

18)ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

19)uchwałę Nr XI/58/90 z dnia 28 lutego 1990r.w sprawie powołania Miejsko­Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

20)niniejszy Statut;

21) stosowne uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

 

II

Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania Gminy Aleksandrów Łódzki będące zadaniami własnymi oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania Gminy Aleksandrów Łódzki wynikające z przepisów prawa lub z rozeznanych potrzeb gminy­ w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 5. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest realizacja wskazanych statutem zadań z obszaru polityki społecznej jako zintegrowanego systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych i wychowawczych zmierzających do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, przeżywających trwałe lub przejściowe trudności życiowe oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2.Pomoc świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3.Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy i możliwości finansowych Ośrodka.

§6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)opracowywanie i koordynowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ;

3)prowadzenie postępowań i udzielanie pomocy w formie:

   a)świadczeń pieniężnych przewidzianych przepisami w zakresie zadań własnych i zleconych,

   b)świadczeń w naturze,

   c)świadczeń w formie usług,

   d)świadczeń udzielanych w ośrodkach wsparcia;

4)sporządzanie i realizacja programów i projektów związanych między innymi z pomocą w wychodzeniu ze sfery ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;

5)praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

6)pobudzanie aktywności członków społeczności lokalnej w dążeniu do podejmowania inicjatyw pomocowych służących do zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

7)poradnictwo specjalistyczne;

8)pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych celem zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych przez Ośrodek;

9)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w sprawach z zakresu pomocy społecznej;10) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

III

Organizacja Ośrodka

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka, który jest przełożonym wszystkich pracowników.

2.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

3.Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

4. Obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka określają zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników oraz regulaminy wewnętrzne zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka.

5.Szczegółowe zakresy zadań i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, wchodzących w skład Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny sporządzony przez Kierownika Ośrodka.

6.Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

7.Kierownik Ośrodka kieruje i zarządza jednoosobowo Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie wynikającym z udzielonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego pełnomocnictwa.

§8. 1. Kierownik Ośrodka może zatrudniać Zastępcę Kierownika.

2. Do zadań Zastępcy Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

   a) w przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka bieżące organizowanie całokształtu działalności Ośrodka wraz z prowadzeniem bieżącej kontroli wykonywania zadań przez podległych pracowników,

   b)organizowanie bieżącej działalności Ośrodka i prowadzenie bieżącej kontroli w obszarze wynikającym ze schematu organizacyjnego Ośrodka i uprawnień wynikających z zakresu czynności i obowiązków powierzonych przez Kierownika Ośrodka.

§9. W skład Ośrodka wchodzą:

1)dział administracyjno­organizacyjny i dodatków mieszkaniowych;

2)samodzielne stanowisko ds. kadr i ubezpieczeń;

3)dział finansowo­księgowy;

4)dział pomocy środowiskowej :

   -sekcja świadczeń;

5)dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

6)centrum pomocy rodzinie i usług socjalnych;

7)klub integracji społecznej;

8)biuro projektów.

 

IV

Mienie i gospodarka finansowa

§10. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem Gminy Aleksandrów Łódzki w trybie wynikającym z obowiązujących odrębnych przepisów finansowych, a w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalanego planu rzeczowo­ finansowego obejmującego przychody i wydatki, z zachowaniem przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

§12. 1. Ośrodek sporządza sprawozdanie z realizacji zadań statutowych.

2.Okresem rozliczania jest rok kalendarzowy (budżetowy) – od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

3.Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

4.Ośrodek zatrudnia głównego księgowego zapewniającego obsługę finansową i księgową.

5.Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

V Nadzór i kontrola

§ 13. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Łódzki – Wydział Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi.

VI Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem.

2. Zmiany w statucie Ośrodka mogą być wprowadzane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


 
UCHWAŁA NR XXIV/215/12
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
 
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz .U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 , Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r., Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz622, nr 149, poz.887) 
 
Rada MiejskaAleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:
 
§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim nadanym uchwałą Nr XIX/168/11
z dnia 30 listopada 2011 r., § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. W skład Ośrodka wchodzą:
1) dział administracyjno-organizacyjny i dodatków mieszkaniowych;
2) samodzielne stanowisko ds. kadr i ubezpieczeń;
3) dział finansowo-księgowy;
4) dział pomocy środowiskowej:
    - sekcja świadczeń,
    - zespół do spraw asysty rodzinnej;
5) dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
6) centrum pomocy rodzinie i usług socjalnych;
7) mieszkania chronione;
8) klub integracji społecznej;
9) biuro projektów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
 Łódzkim
 
Anetta Jakubowska
 

 

UCHWAŁA NR LIV/582/14
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 20 marca 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/168/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
 
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r., poz. 594, poz. 645, 1318 )
 
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
 uchwala, co następuje:

 
§ 1. W tekście Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim będącym załącznikiem do
uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim dokonuje się następujących zmian:
1) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt. 22 o następującej treści:
„22) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r.– Prawo energetyczne” ;”;
2) w § 7 i § 8 :
    a) w miejsce słów „ Kierownik Ośrodka” występujących w różnych przypadkach wpisuje się              „ Dyrektor Ośrodka” w odpowiednich przypadkach,
   b) w miejsce słów „ Zastępca Kierownika” występujących w różnych przypadkach wpisuje się „Zastępca Dyrektora” w odpowiednich przypadkach;
3) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„1) dział administracyjno-organizacyjny;
2) dział finansowo-księgowy;
3) dział pomocy środowiskowej;
4) dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
5) Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych;
6) Klub Integracji Społecznej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
                                                                                                         
    Przewodniczący Rady
    Miejskiej w Aleksandrowie
    Łódzkim
 
    Anetta Jakubowska
 

 
UCHWAŁA NR LIV/525/18
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie nadania imienia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim i zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769; zm.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1310 oraz z 2017 r., poz. 38, poz. 1292, poz. 1428 i poz. 1985)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię Ireny Sendlerowej Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
 
§ 2. W związku z nadaniem imienia pełna nazwa placówki brzmi: „Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim”.

§ 3. 1. Zmienia się tytuł załącznika do uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, który otrzymuje brzmienie: „STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ”.

2. W tekście statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim będącego załącznikiem do uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim zwany dalej „Ośrodkiem” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki uprawnioną do wykonywania zadań własnych gminy i zadań zleconych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym.
 
2. Ośrodek może posługiwać się skróconymi nazwami placówki: OPS w Aleksandrowie Łódzkim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim”.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk
 

 UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 poz. 1432, poz. 2500), w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1358, poz. 1693, poz. 2192 i poz. 2354)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W tekście Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim będącym załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, § 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9. W skład Ośrodka wchodzą:

1) Dział administracyjno-organizacyjny;
2) Dział finansowo-księgowy;
3) Dział pomocy środowiskowej i reintegracji;
4) Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
5) Dział świadczeń wychowawczych;
6) Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych;
7) Dział kadr;
8) Zespół Radców Prawnych”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

          Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

         Małgorzata Grabarczyk


 

UCHWAŁA NR  L/363//22
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej
w Aleksandrowie Łódzkim.


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 1 i poz. 66) w zw. z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270).

 


Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1.  Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim, nadaje się Statut w brzmieniu wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Tracą moc uchwały:

 1. Nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku
  w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
 2. Nr XXIV/215/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 kwietnia 2012 roku
  w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
 3. Nr LIV/582/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/168/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
 4. Nr XXI/219/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/168/11z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
 5. Nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia
  30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
 6. Nr LIV/525/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim i zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
 7. Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady

                                                                          Miejskiej w Aleksandrowie

                                                                        Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk


Załącznik do uchwały Nr L/363/22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego. 2022 r.

 

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

IM. IRENY SENDLEROWEJ
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM


I.  Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim zwany dalej „Ośrodkiem” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki uprawnioną do wykonywania zadań własnych gminy  i zadań zleconych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

2. Ośrodek może posługiwać się skróconymi nazwami placówki: OPS w Aleksandrowie Łódzkim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 2. 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Aleksandrów Łódzki.

2. Ośrodek ma swoją główną siedzibę w Aleksandrowie Łódzkim, pod adresem ul. Piotrkowska 4/6.

§ 3. 1. Ośrodek działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 4. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
 6. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
 7. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 8. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 9. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 10. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 12. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 13. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 14. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 15. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 16. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;
 17. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 18. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 19. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 20. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatkach osłonowych;
 21. uchwały Nr XI/58/90 z dnia 28 lutego 199 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 22. niniejszego Statutu;
 23. stosownych uchwał Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

 

II. Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania Gminy Aleksandrów Łódzki będące zadaniami własnymi oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami i na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania Gminy Aleksandrów Łódzki wynikające z przepisów prawa lub z rozeznanych potrzeb gminy­ w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
§ 5. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest realizacja wskazanych statutem zadań z obszaru polityki społecznej jako zintegrowanego systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych
i wychowawczych zmierzających do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, przeżywających trwałe lub przejściowe trudności życiowe oraz umożliwienie im życia w warunkach  odpowiadających godności człowieka.

2. Pomoc świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy i możliwości finansowych Ośrodka.

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. opracowywanie i koordynowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 3. prowadzenie postępowań i udzielanie pomocy w formie:

a) świadczeń pieniężnych przewidzianych przepisami w zakresie zadań własnych i zleconych,

b) świadczeń w naturze,

c) świadczeń w formie usług,

d) świadczeń udzielanych w ośrodkach wsparcia;

4)  sporządzanie i realizacja programów i projektów związanych między innymi z pomocą
w wychodzeniu ze sfery ubóstwa, bezdomności i bezrobocia;

5)  praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

6)  pobudzanie aktywności członków społeczności lokalnej w dążeniu do podejmowania inicjatyw pomocowych służących do zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

7)  poradnictwo specjalistyczne;

8)  pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych celem zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych przez Ośrodek;

9)  współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

10) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

III.       Organizacja Ośrodka

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, który jest przełożonym wszystkich pracowników.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

4. Obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka określają zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników oraz regulaminy wewnętrzne zatwierdzane przez Dyrektora Ośrodka.

5. Szczegółowe zakresy zadań i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, wchodzących w skład Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny sporządzony przez Dyrektora Ośrodka.

     6. Dyrektora Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Ośrodku.

     7. Dyrektor Ośrodka kieruje i zarządza jednoosobowo Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz
w zakresie wynikającym z udzielonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego pełnomocnictwa.

§ 8. 1. Dyrektor Ośrodka może zatrudniać Zastępcę Dyrektora.

     2. Do zadań Zastępcy Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 1. w przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka bieżące organizowanie całokształtu działalności Ośrodka wraz z prowadzeniem bieżącej kontroli wykonywania zadań przez podległych pracowników,
 2. organizowanie bieżącej działalności Ośrodka i prowadzenie bieżącej kontroli w obszarze wynikającym ze schematu organizacyjnego Ośrodka i uprawnień wynikających z zakresu czynności i obowiązków powierzonych przez Dyrektora Ośrodka.

§ 9. W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Dział Administracyjno-Organizacyjny;
 2. Dział Finansowo-Księgowy;
 3. Dział Pomocy Środowiskowej i Reintegracji;
 4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych;
 5. Dział Obsługi Świadczeń Pomocniczych;
 6. Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych;
 7. Dział Kadr;
 8. Zespół Radców Prawnych.

IV.  Mienie i gospodarka finansowa

§ 10. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem Gminy Aleksandrów Łódzki w trybie wynikającym z obowiązujących odrębnych przepisów finansowych, a w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalanego planu rzeczowo­
finansowego obejmującego przychody i wydatki, z zachowaniem przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

§ 12. 1. Ośrodek sporządza sprawozdanie z realizacji zadań statutowych.

2. Okresem rozliczania jest rok kalendarzowy (budżetowy) – od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

3. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

4. Ośrodek zatrudnia głównego księgowego zapewniającego obsługę finansową i księgową.

5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

V. Nadzór i kontrola

§ 13. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Łódzki - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

VI.  Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem.

2. Zmiany w statucie Ośrodka mogą być wprowadzane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.