Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Pomoc środowiskowa

POMOC ŚRODOWISKOWA

Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i znalazłeś się/znalazłaś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości, skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6.

Wniosek w sprawie pomocy możesz złożyć:

 • osobiście;
 • telefonicznie;
 • pisemnie;
 • drogą e-mail
 • za pośrednictwem empatii.

Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.

Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

Dokładnych informacji dotyczących możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych i niepieniężnych, oraz zasad ich przyznawania, udzieli Ci pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej.

Aktem prawnym określającym zadania pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, organizację pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późniejszymi zmianami).

Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy określone są między innymi w przytoczonych poniżej artykułach:

 

Art. 2.

 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą  na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji  życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi  i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

Art. 3.

 1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art.2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
 4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

           

Art. 6. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. całkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo  zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz  z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny,  otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym  z majątku dziecka;
 3. dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
 4. dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
 5. jednostka organizacyjna pomocy społecznej – regionalny ośrodek polityki  społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej,  centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia  19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług  społecznych (Dz. U. poz. 1818), dom pomocy społecznej, placówkę  specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek  interwencji kryzysowej;
 6. kontrakt socjalny – pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc,  określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie  podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji  życiowej osoby lub rodziny;
 7. niezdolność do pracy z tytułu wieku – osiągnięcie wieku emerytalnego  określonego w art. 24 ust. 1 oraz w art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578);
 8. osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu  przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy  i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności,  a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt  stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;
 9. osoba samotna – osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku  małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;
 10. osoba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo  domowe;
 11. osoba zatrudniona – osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub prowadzącą działalność  gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
 12. praca socjalna – działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz  tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 13. renta – rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych,  rentę strukturalną lub rentę socjalną;
 14. rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym  związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 15. średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej – kwotę  rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców,  z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty,  powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług  konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok  kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej  liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu;
 16. świadczenie nienależnie pobrane – świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie  sytuacji materialnej lub osobistej;
 17. bar mleczny – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego  żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno – nabiałowo - jarskie;
 18. projekt socjalny – zespół działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej  osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem  społecznym.