Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Pomoc środowiskowa

POMOC ŚRODOWISKOWA

Aktem prawnym określającym zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń oraz zasady i tryb ich udzielania jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a przytoczone poniższej artykuły w szczegółowo określają zasady współpracy osób wnioskujących o wsparcie i pomoc:

 

„ (…) Art. 3.

1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowawart.2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. (…)”

 

Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i znalazłeś się/znalazłaś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6.

Wnioski w sprawie pomocy możesz, również złożyć telefonicznie, pisemnie, za pomocą e-mail oraz empatii. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.

Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych), zasad ich przyznawania, udzieli Ci pracownik socjalny – rejonizacja, w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Używane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określenia oznaczają:

  • dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów w rodzinie;
  • dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny dzielony przez liczbę osób w rodzinie;
  • kontrakt socjalny - pisemną umowę zawartą z osobą ubiegająca się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;
  • praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
  • - osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i wspólnie gospodarujące;
  • świadczenie nienależnie pobrane - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej;
  • niezdolność do pracy z tytułu wieku - osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • całkowita niezdolność do pracy - całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.