Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Klub Integracji Społecznej (KIS)

Klub Integracji Społecznej (KIS)
wpis do rejestru Wojewody Łódzkiego 11.04.2016 roku.

siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6 piętro I pokój nr 9A
________________________________________________________________________________
 

Klub Integracji Społecznej realizuje działania w zakresie integracji społecznej służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Okres uczestnictwa w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

W Klubie organizowane są prace społecznie użyteczne oraz wsparcie i pomoc pracownika socjalnego poprzez świadczenie pracy socjalnej między innymi takiej jak: wspieranie, poradnictwo, wyjaśnianie, rzecznictwo,  monitorowanie realizacji działań.

Zgodnie z możliwościami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz/lub wnioskami uczestników, do współpracy z uczestnikami mogą być zaangażowani np.: doradca zawodowy, psycholog, terapeuta uzależnień.

Ośrodek Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki w Klubie Integracji Społecznej prowadzi reintegrację społeczno – zawodową dla osób:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 2. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 3. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 5. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Pod warunkiem przebycia terapii i stosowania się do zaleceń terapeuty lub lekarza uczestnikami KIS mogą być też osoby:

 1. uzależnione od alkoholu;
 2. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
 3. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Uczestnikami KIS nie mogą być osoby, które mają prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych;
 2. zasiłku przedemerytalnego;
 3. świadczenia przedemerytalnego;
 4. renty strukturalnej;
 5. renty z tytułu niezdolności do pracy;
 6. emerytury;
 7. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

oraz

 1. osoby pracujące,

przy czym katalog osób/grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może być rozszerzony w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

Dzięki uczestnictwu w KIS zapewniamy osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. poprawienie komunikacji interpersonalnej;
 2. podwyższenie kompetencji i umiejętności społecznych;
 3. zdobycie wiary w siebie;
 4. nabycie umiejętności określania celów życiowych;
 5. podwyższenie umiejętności własnej prezentacji podczas rozmów z przyszłym pracodawcą;
 6. zdobycie umiejętności poszukiwania pracy;
 7. przygotowanie własnego życiorysu;
 8. napisanie listu motywacyjnego - dlaczego mają wybrać mnie do pracy?

 

 


AKTUALNOŚCI


Sprawozdanie z działalności z 2021

Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w KIS uzupełniała pracę socjalną wykonywaną przez pracowników socjalnych - na rzecz podopiecznych Ośrodka i osób znajdujących się w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Z danych zawartych w Statystycznym Vademecum Samorządowca 2020 wynika, że:

 • Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w liczbie ludności w wieku produkcyjnym* zmniejsza się – w 2019 r. wyniósł 3,5%; dla porównania: w 2018 r. wyniósł 3,9% ; w 2017 r. - 4,3%).
 • Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem**, również zmniejsza się – w 2019 r. 3,5%; dla porównania: w 2018 r. wyniósł 4,2%; w 2017 r. - 4,5%.

* Liczba ludności w wieku produkcyjnym zwiększa się: w 2019 r. wyniosła 19 228 osób; w 2018 r. - 19 175 osób; w 2017 r. - brak danych

** Liczba ludności ogółem zwiększa sie: w 2019 r. wyniosła 32 303 osoby; w 2018 r. -  31 969 osób; w 2017 r. - 31 445 osób.

Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych i osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz ogłoszony w marcu roku 2020 stan epidemii SARS-COV2 i trwający do końca roku 2021 znacząco ograniczył ofertę KIS i uczestnictwo w KIS. Z tego powodu:

 • Nie realizowano poradnictwa zawodowego.
 • Nie organizowano zajęć grupowych.
 • Nie organizowano środowiskowych form aktywnej integracji.

W roku 2021 żaden uczestnik KIS  nie realizował: stażu i nie brał udziału w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki nie działał Punkt Informacyjno – Konsultacyjny PUP Zgierz, co wpłynęło na ograniczony dostęp do oferty PUP, np.: do pośrednictwa pracy, ofert zatrudnienia, ofert realizacji stażu. Klienci obciążeni byli kosztami dojazdu.

W roku 2021 KIS odwiedziło 29 osób; dla porównania: w 2020 r. (26); w 2019 r. (43); w 2018 r. (68).

W roku sprawozdawczym:

 • Absolwentami KIS zostało 15 osób,  co oznacza uczestnictwo półroczne lub dłuższe niż pół roku i było to ok. 52% wszystkich uczestników.
 • Zatrudnienie na podstawie umów o pracę lub cywilno – prawnych podjęły 4 osoby  (ok. 14% wszystkich uczestników).
 • Usamodzielniły się 5 osób przy czym 4 os. pracują, 1 os. uzyskała świadczenie ZUS (ok. 17% wszystkich uczestników KIS). Osoby te uzyskują stałe dochody i nie korzystają z systemu pomocy społecznej.
 • Prace społecznie użyteczne (PSU) realizowały 24 osoby  - rotująco na 20 stanowiskach, takich jak: goniec doręczyciel (4 stanowiska); osoba sprzątająca (11 stanowisk); robotnik gospodarczy (4 stanowiska); pomoc kuchni (1 stanowisko).  Na PSU zostało przeznaczone łącznie 56.534,70 PLN, a refundacja z Funduszu Pracy wyniosła 31.827,50 PLN;
 • Z 7 osobami program KIS został przerwany z powodu nie wywiązywania się z ustaleń kontraktu socjalnego.
 • Z każdym uczestnikiem KIS były prowadzone sesje indywidualne przez pracowników socjalnych. Sesje obejmowały rozmowy wzmacniające i motywujące do aktywności życiowej i zawodowej z zastosowaniem odpowiednich zachowań w stanie epidemii.

Działalność KIS była finansowana lub uzupełniana z dwóch źródeł:

 • Środki własne gminy: koordynacja KIS i PSU (01-03/2021);  w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2021).
 • Fundusz Pracy: w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2021).

Poza działalnością merytoryczną realizowaną na terenie gminy od 01/2021 do 12/2021 jeden pracownik Ośrodka uczestniczył:

 • On-line w szkoleniu pn. „Budowanie samodzielności i odpowiedzialności w zespole – wzmocnienie kierowników w roli szefowskiej”.
 • W formie wideokonferencji w posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego, organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego.

Uwagi:

 • Pracodawcy angażujący osoby do realizacji prac społecznie – użytecznych na podstawie skierowania PUP w Zgierzu zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami dostosowali stanowiska „pracy”. W roku 2021 nie został zgłoszony przypadek zakażenia wirusem SARS-COV2.
 • Każdy pierwszy kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem KIS był bezpośredni z zachowaniem dystansu społecznego i z zastosowaniem środków ochrony osobistej t.j. maseczek, dezynfekcji i mycia rąk, nabiurkowych ekranów osłaniających, rękawiczek. Następnie współpraca była realizowana zdalnie, w formie teleporad. W roku 2021 nie został zgłoszony przypadek zakażenia wirusem SARS-COV2.

 


Sprawozdanie z działalności z 2020
 

Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w KIS uzupełniała pracę socjalną wykonywaną przez pracowników socjalnych - na rzecz podopiecznych Ośrodka i osób znajdujących się w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Ogłoszony w marcu roku 2020 stan epidemii SARS-COV2 i trwający do końca roku 2020 znacząco ograniczył uczestnictwo i ofertę KIS. Z tego powodu:

 • Z poradnictwa zawodowego nie skorzystała żadna osoba;
 • Zajęcia grupowe nie były organizowane i realizowane;
 • Dzieci nie uczestniczyły w środowiskowych formach aktywnej integracji;
 • Na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki nie działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny PUP Zgierz, co wpłynęło na ograniczony dostęp do oferty PUP, np.: do pośrednictwa pracy, ofert zatrudnienia, ofert realizacji stażu. Klienci obciążeni byli kosztami dojazdu;
 • Nikt nie realizował stażu;
 • W projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich nie brała udziału żadna osoba uczestnicząca w KIS.

Choć w roku 2020  prognozowano wzrost stopy bezrobocia z powodu stanu epidemii, to ze statystyk wynika, że bezrobocie się zmniejszyło. I, tak: 

 • Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w liczbie ludności w wieku produkcyjnym* zmniejsza się – w 2019 r. wyniósł 3,5%; dla porównania: w 2018 r. wyniósł 3,9% ; w 2017 r. - 4,3%);
 • Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem**, również zmniejsza się – w 2019 r. 3,5%; dla porównania: w 2018 r. wyniósł 4,2%; w 2017 r. - 4,5%.

* Liczba ludności w wieku produkcyjnym zwiększa się: w 2019 r. wyniosła 19 228 osób; w 2018 r. - 19 175 osób; w 2017 r. - brak danych

** Liczba ludności ogółem zwiększa sie: w 2019 r. wyniosła 32 303 osoby; w 2018 r. -  31 969 osób; w 2017 r. - 31 445 osób.

(Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020).

 

Na podstawie danych pozyskanych ze Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 bezrobocie nie wzrosło, a wręcz zmalało w stosunku do lat poprzednich. Można, więc  wnioskować, że obawy przed zakażeniem wirusem COVID-19 oraz z powodu lockdown przyczyniły się do zmniejszenia liczby kontaktów – interakcji społecznych w instytucjach. Ludność w wieku produkcyjnym nie rejestrowała się w PUP, pomimo utraty pracy.

Liczba podopiecznych OPS – KIS nie wzrosła, wręcz zmalała na co wpływ miał stan epidemii SARS-COV2.

W roku 2020 KIS odwiedziło 26 osób, to bez mała o 50% mniej w stosunku do roku 2019 -  wtedy KIS odwiedziły 43 osoby, a w roku 2018 - 68 osób.  

W roku sprawozdawczym:

 • Absolwentami KIS zostało 20 osób,  co oznacza uczestnictwo półroczne lub dłuższe niż pół roku i było to ok. 76% wszystkich uczestników;
 • Zatrudnienie na podstawie umów o pracę lub cywilno – prawnych podjęły 2 osoby (ok.10% wszystkich uczestników);
 • Usamodzielniły się 3 osoby przy czym 2 os. pracują, 1 os. uzyskała świadczenie ZUS (ok. 15% wszystkich uczestników KIS). Osoby te uzyskują stałe dochody i nie korzystają z systemu pomocy społecznej to jest;
 • Prace społecznie użyteczne (PSU) realizowało 26 osób  - rotująco na 23 stanowiskach, takich jak: goniec doręczyciel (3 stanowiska); pomoc pracownika biurowego (1 stanowisko); osoba sprzątająca (11 stanowisk); robotnik gospodarczy (6 stanowisk); pomoc kuchni (2 stanowiska).  Na PSU zostało przeznaczone łącznie 64.900,30 PLN, a refundacja z Funduszu Pracy wyniosła 22.575,00 PLN;
 • Z 2 osobami program KIS został przerwany z powodu nie wywiązywania się z ustaleń kontraktu socjalnego;
 • Z każdym uczestnikiem KIS były prowadzone sesje indywidualne przez pracowników socjalnych, polegające na wyjaśnianiu natury problemu, na uświadomieniu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych powstałych w wyniku wybuchu epidemii SARS-COV2. Sesje obejmowały rozmowy wzmacniające i motywujące do odpowiednich zachowań w stanie epidemii.

Działalność KIS była finansowana lub uzupełniana z dwóch źródeł:

 • Środki własne gminy: koordynacja KIS, PSU (01-12/2020); w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2020)
 • Fundusz Pracy: w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2020).

Poza działalnością merytoryczną realizowaną na terenie gminy od 01/2020 do 12/2020 w odniesieniu do podopiecznych OPS – KIS, w okresie 10-12/2020 roku pracownicy socjalni zaangażowani do realizacji programu KIS uczestniczyli w licznych bezpłatnych szkoleniach on-line, dzięki czemu nabywali umiejętność komunikowania się z podopiecznym w stanie epidemii. Były to szkolenia o następującej tematyce:

 • „Jak odzyskać swoją wewnętrzną moc? Rzecz o regulacji napięcia i budowaniu psychofizycznej odporności”.  Organizator - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Województwie Łódzkim, ul. Snycerska 8, 90-001 Łódź.
 • Szkolenie podstawowe dla koordynatorów wolontariatu. Organizator - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nowolipki 9B, 00-150 Warszawa.
 • "Jak przygotować się na przyjęcie wolontariuszy?". Organizator - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nowolipki 9B, 00-150 Warszawa.
 • „Animacja społeczności lokalnych” – webinarium eksperckie z cyklu “Zaprojektuj działanie!”. Organizator - Polski Punkt Kontaktowy programu "Europa dla obywateli" Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa.
 • Anty)konferencja. „Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych”. Organizator - Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” Lutcza 994, 38-116 Gwoźnica Górna województwo podkarpackie - wraz z partnerami.

Koordynator KIS, jako członek brał udział w posiedzeniach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego, organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego - w formie wideokonferencji:

 • 10.07.2020 r. Program obejmował zagadnienia: 1) Doświadczenia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Łodzi w zakresie działań związanych z COVID-29; 2) Wymiana doświadczeń członków Komitetu w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym zakup środków ochrony indywidualnej; 3) Rynek pracy przed, w trakcie i po pandemii – prezentacja Łukasza Komudy, ekonomisty, eksperta rynku pracy, redaktora portalu rynek pracy.org, związanego z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
 • 08.12.2020 r. Program obejmował: 1) Przedstawienie ekspertyzy dotyczącej spółdzielni uczniowskich oraz stanowiska w tej sprawie wypracowanego przez Grupę ds. edukacji działającej przy Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej; 2) Stan oprogramowania nowej perspektywy finansowej 2021 – 2017 w obszarze ekonomii społecznej; 3) Przedstawienie oferty Spójnej integracji regionalna ekonomii społecznej (SIRES) dotyczącej wsparcia dla Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W grudniu 2020 r. koordynator KIS uczestniczył w konferencji on-line pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych” realizowanej w procesie  konsultacji dokumentu w ramach ośmiu obszarów tematycznych:

 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • Ubóstwo i bezdomność;
 • Ubóstwo energetyczne;
 • Starzejące się społeczeństwo;
 • Niepełnosprawność i niesamodzielność;
 • Ekonomia społeczna;
 • Migracje;
 • Zachowania ryzykowne i uzależnienia,

wyznaczonych w projekcie  „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”  odnoszącej się do drugiego celu strategicznego dotyczącego sfery społecznej pn. „Obywatelskie społeczeństwo równych szans”. Organizatorem było Obserwatorium Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Uwagi:

 • Pracodawcy angażujący osoby do realizacji prac społecznie – użytecznych na podstawie skierowania PUP w Zgierzu zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami dostosowali stanowiska „pracy”. Nie zgłoszono przypadku zakażenia wirusem SARS-COV2.
 • Każdy pierwszy kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem KIS był bezpośredni z zachowaniem dystansu społecznego i z zastosowaniem środków ochrony osobistej t.j. maseczek, dezynfekcji i mycia rąk, nabiurkowych ekranów osłaniających, rękawiczek. Następnie współpraca była realizowana zdalnie, w formie teleporad. W roku 2020 nie został zgłoszony przypadek zakażenia wirusem SARS-COV2.

 

(EK 03/2021)

 


Sprawozdanie z działalności za rok 2019

 

W latach minionych, tak też w roku 2019 reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w KIS uzupełniała pracę socjalną wykonywaną przez pracowników socjalnych - na rzecz podopiecznych Ośrodka wpisujących się w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i osób znajdujących się w rejestrach PUP.

Dzięki aktywnym formom pomocy: 

 1. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w liczbie ludności w wieku produkcyjnym* zmniejsza się – w 2018 r. wyniósł 3,9% (w 2017 r. - 4,3%);
 2. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem**, również zmniejsza się – w 2018 r. wyniósł 4,2%  (w 2017 r. - 4,5%).

* Liczba ludności w wieku produkcyjnym: w 2018 r. wyniosła 19 175 osób (w 2017 r. - brak danych)

** Liczba ludności ogółem: w 2018 r. wyniosła 31 969 osób (w 2017 r. - 31 445 osób)

(Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019).

W stosunku do minionego okresu sprawozdawczego - proporcjonalnie mniej do liczby osób korzystających z pomocy systemowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, oraz na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – KIS,   jako podmiot zajmujący się działaniami reintegracyjnymi, w okresie 01/2019 – 12/2019 odwiedziły 43 osoby (dla porównania w latach: 2018/68 osób; 2017/136osób; 2016/89osób) - z czego w roku 2019:

 1. Absolwentami KIS zostały 23 osoby (ok. 54% uczestnictwo półroczne lub dłuższe niż pół roku).
 2. Zatrudnienie na podstawie umów o pracę lub cywilno – prawnych podjęło 7 osób (ok.16% wszystkich uczestników),.
 3. Stażu nikt nie realizował.
 4. W projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich nie brała udziału żadna osoba uczestnicząca w KIS.
 5. Usamodzielniło się 8 osób (7 os. pracuje, 1 os. uzyskała świadczenie ZUS). Osoby te uzyskują stałe dochody i nie korzystają z systemu pomocy społecznej (ok. 19% wszystkich uczestników).
 6. Prace społecznie użyteczne (PSU) realizowało 40 osób  - rotująco na 25 stanowiskach, takich jak: goniec doręczyciel (4 stanowiska); pomoc pracownika biurowego (1 stanowisko); osoba sprzątająca (11 stanowisk); robotnik gospodarczy (7 stanowisk); pomoc kuchni (2 stanowiska).  Na PSU zostało przeznaczone łącznie 72.804,35 PLN, a refundacja z Funduszu Pracy wyniosła 25.876,50 PLN.
 7. Z poradnictwa zawodowego skorzystało 5 osób (ok. 12% wszystkich uczestników).
 8. W zajęciach grupowych realizowanych przez pracownika socjalnego brało udział 17 osób (ok. 40% wszystkich uczestników). Tematyka obejmowała trening umiejętności społecznych w tym działania wytchnieniowe, np.: rozwój osobisty, profilaktyka zdrowotna, nauka spędzania czasu wolnego, dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną, ukazanie zależności prawidłowego funkcjonowania człowieka od jego kontaktu ze środowiskiem naturalnym (09/2019 – 12/2019).
 9. Dzieci uczestniczyły w środowiskowych formach aktywnej integracji w celu poprawy komunikacji i integracji społecznej:
 • 25-ro brało udział w projekcie Bal Misia zrealizowanym w partnerstwie z organizacją pozarządową - Aleksandrowskim Forum Społecznym  AŁ (02/2019);
 • 20-ro dzieci w okresie wakacyjnym brało udział w projekcie społecznym pn. Rozwój osobisty poprzez zajęcia sportowe. Realizacja w Klubie UNITET GYM w Aleksandrowie Łódzkim. Udział nieodpłatny. (07/2019 – 08/2019).
 • 5-ro dzieci w ramach kontynuacji projektu społecznego Rozwój osobisty poprzez sport uczestniczyło nieodpłatnie w zajęciach sportowych w Klubie  UNITET GYM w Aleksandrowie Łódzkim. Udział nieodpłatny. (09/2019 – 12/2019).
 • 4-ro przystąpiło do Szkolnego Konkursu Fotograficznego organizowanego dla uczniów klas VI-VIII „Tryptyk – integracja międzypokoleniowa. Rodzina” Konkurs został przeprowadzony we współpracy: Gm. AŁ – OPS AŁ/KIS AŁ, Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub Samopomocy „RAJ”, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych AŁ, Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji  AD REM z siedzibą w Zgierzu (09/2019 – 12/2019). Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i wyróżnienia – informacja dostępna na stronie tut. OPS: www.opsal.pl zakładka Aktualności;
 • 120-ro uczestniczyło w gwiazdkowej imprezie środowiskowej. Podczas imprezy: a) dzieci obejrzały profilaktyczny spektakl „Jak Dyzio stał się dobrym Dzieckiem” - wystawiony przez Teatr Króla w Łodzi zaproszony do współpracy przez Gm. AŁ – OPS AŁ; b) dzieci otrzymały paczki ze słodyczami od św. Mikołaja - zakup ze środków pozyskanych od sponsorów (12/2019).
 1. Program KIS przerwało 5 osób. Dominującą przyczyną nie podejmowania współpracy były problemy zdrowotne i życiowe.

 

Działalność KIS była finansowana lub uzupełniana z kilku źródeł:

 1. Środki własne gminy: koordynacja KIS (02-12/2019); poradnictwo zawodowe (02-12/2019); w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2019); środowiskowe formy aktywnej integracji i profilaktyki dla dzieci - część nagród po rozstrzygnięciu Konkursu Fotograficznego, spektakl teatralny (09-12/2019).
 2. Fundusz Pracy: w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2019).
 3. Sponsorzy: część nagród po rozstrzygnięciu Konkursu Fotograficznego (12/2019); paczki okolicznościowe z okazji świąt Bożego Narodzenia - dla dzieci Gwiazdka 2019 (12/2019).

Uwagi dotyczące okresu sprawozdawczego za rok 2019:

 1. W roku 2019 uczestnicy KIS nie brali udziału w żadnym programie/projekcie aktywizacyjnym dofinansowanym ze środków Funduszy Europejskich. Spadek stopy bezrobocia spowodował, że obecni odbiorcy oferty pomocowej Ośrodka (głównie osoby starsze, rodziny wychowujące małe dzieci), nie wpisują się grupy docelowe ogłaszanych konkursów.
 2. W siedzibie KIS  nie została przeprowadzona żadna giełda pracy.  PUP Zgierz nie zgłaszał takiej potrzeby do tut. OPS.
 3. Projekt „Energetyczny tornister” do roku 2017 animowany w zbiorowościach lokalnych m.in. w gm. Aleksandrów Łódzki, przez PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź - Miasto na rzecz dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, po raz drugi nie został przeprowadzony. PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź - Miasto nie zgłosiło deklaracji przeprowadzenia takiego działania wpisującego się w integrację społeczną.

(EK 03/2020)


Podsumowanie roku 2018

W roku 2018 reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w KIS uzupełniała pracę socjalną wykonywaną przez pracowników socjalnych na rzecz podopiecznych Ośrodka i osób znajdujących się w rejestrach PUP. Obecna współpraca z PUP jest realizowana na podstawie Porozumienia zawartego 20.07.2017 roku pomiędzy Ośrodkiem, a Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu. Obowiązujące na 2 lata Porozumienie ma na celu prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W przypadku naszego KIS ten nurt poskutkował wypracowywaniem standardów aktywizacji na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego oraz zawodowego. Dzięki aktywnym formom pomocy: 

 • Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zmniejsza się - w 2017r. wyniósł 4,3%;
 • Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem, również zmniejsza się - w 2017r. wyniósł 4,5%.

(Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018).

 

Współpraca obu instytucji przyczyniła się do wzrostu zaangażowania zawodowego osób korzystających z systemu wsparcia, pomocy i zabezpieczenia społecznego.

 

W stosunku do minionego okresu sprawozdawczego, proporcjonalnie mniej do liczby osób korzystających z pomocy systemowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, oraz na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, KIS -  jako podmiot zajmujący się działaniami reintegracyjnymi, w okresie 01/2018 – 12/2018 odwiedziło 68 osób (dla porównania w latach: 2017/136os; 2016/89os.; 2015/92os.),

z czego:

 • Absolwentami KIS zostało 21 osób (ok. 31% uczestnictwo półroczne lub dłuższe niż pół roku).
 • Zatrudnienie na podstawie umów o pracę lub cywilno – prawnych podjęło 17 osób (ok.25% wszystkich uczestników), przy czym w roku 2019 nadal pracuje 15 osób (ok. 22% wszystkich uczestników).
 • Staż realizowały 2 osoby.
 • Usamodzielniło się 11 osób, co oznacza, że uzyskują one  stałe dochody i nie korzystają z systemu pomocy społecznej (10 os. pracujących, 1 os. uzyskała świadczenie ZUS).
 • W projekcie EFS RPO WŁ 2014 – 2020 pn. „PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja” realizowanym w partnerstwie Gminy Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej AŁ z Fundacją UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi, wzięło udział 27 uczestników KIS (ok.40%), którzy skorzystali z pomocy i wsparcia:

- coacha (20 osób);

- prawnika (23 osoby);

oraz wzięli udział w kursie prawa jazdy kat. B i przystąpili do jednego egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu (9 osób), jednocześnie kontynuując podjęte w roku 2017 zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej za co otrzymywali wypłatę świadczenia integracyjnego w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnego (ok. 720,00 zł netto).

 • Prace społecznie użyteczne realizowało 36 osób (rotująco na 25 stanowiskach), na co zostało przeznaczone łącznie 76.306,00 PLN, a refundacja z Funduszu Pracy  wyniosła 22.353,60 PLN.
 • Z poradnictwa zawodowego skorzystały 23 osoby.
 • Dzieci uczestniczyły w środowiskowych formach aktywnej integracji w celu poprawy komunikacji i integracji społecznej:

- 45-ro brało udział w projekcie Bal Misia zrealizowanym w partnerstwie z organizacją pozarządową - Aleksandrowskim Forum Społecznym  AŁ (02/2018);

- 5-ro przystąpiło do Konkursu Fotograficznego „Tryptyk – przepis na szczęście w rodzinie” zrealizowanym we współpracy: Gm. AŁ – OPS AŁ/KIS AŁ, Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub Samopomocy „RAJ”, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych AŁ, Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji  AD REM z siedzibą w Zgierzu (11/2018 – 12/2018). Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i wyróżnienia – informacja dostępna na stronie tut. OPS: www.opsal.pl zakładka Aktualności.

- 182-ro uczestniczyło w gwiazdkowej imprezie środowiskowej, kiedy to obejrzały profilaktyczny spektakl „Przygody zazdrosnego Liliputka” - wystawiony przez Teatr Króla w Łodzi zaproszony do współpracy przez Gm. AŁ – OPS AŁ (12/2018).

 • Program KIS przerwało 8 osób. Najbardziej powszechną przyczyną nie podejmowania współpracy były problemy z uzależnieniem lub inne problemy zdrowotne i życiowe.

 

Działalność KIS była finansowana lub uzupełniana z kilku źródeł:

 • Środki własne gminy: poradnictwo zawodowe (02-12/2018); koordynacja KIS (02-12/2018); w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2018); środowiskowe formy aktywnej integracji i profilaktyki dla dzieci (część nagród po rozstrzygnięciu Konkursu Fotograficznego, spektakl teatralny (11-12/2018).
 • Fundusz Pracy – w części wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych (02-12/2018).
 • Środki pozyskane z EFS w ramach RPO WŁ 2014 -2020, które zostały przeznaczone na realizację programu projektu pn. „PARA – partnerstwo, animacji, rozwój, aktywizacja”, czyli: wsparcie i poradnictwo coacha, prawnika, kurs prawa jazdy kat. B (01-06/2018).
 • Sponsorzy: część nagród po rozstrzygnięciu Konkursu Fotograficznego (11-12/2018); paczki okolicznościowe z okazji świąt Bożego Narodzenia (12/2018).

 

Uwagi w odniesieniu do poprzednich okresów sprawozdawczych:

 • W roku 2018 w siedzibie KIS  nie została przeprowadzona żadna giełda pracy - PUP Zgierz nie zgłaszał takiej potrzeby do tut. OPS.
 • Projekt „Energetyczny tornister” w partnerstwie z PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Miasto na rzecz dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, po raz pierwszy od kilku lat nie został przeprowadzony – partner PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Miasto nie zgłosił deklaracji przeprowadzenia takiego działania - wpisującego się w integrację społeczną.

 

(EK 03/2019)


Podsumowanie roku 2017

W roku 2017 reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w KIS była nadal jednym z najważniejszych elementów działalności naszego Ośrodka. Znacząco uzupełniała pracę socjalną wykonywaną przez pracowników socjalnych na rzecz podopiecznych Ośrodka i osób znajdujących się w rejestrach PUP.

Długoletnia współpraca jednych i drugich w ramach różnorodnych programów i projektów aktywizujących społecznie oraz zawodowo przyczynia się rok rocznie do wypracowywania coraz to lepszych praktyk, które wpisują się w perspektywę finansową EFS RPO WŁ 2014-2020. W przypadku naszego KIS ten nurt poskutkował wypracowywaniem standardów aktywizacji na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego oraz zawodowego. Efektem czego jest zawarcie w dniu 20.07.2017 roku Porozumienia o współpracy pomiędzy Ośrodkiem a Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu. Obowiązujące na 2 lata Porozumienie ma na celu realizację działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ta kategoria podopiecznych stanowi, bowiem największą liczbą osób korzystających ze wsparcia materialnego. Dzięki współpracy obu instytucji rośnie zaangażowanie zawodowe osób wcześniej korzystających z systemu zabezpieczenia społecznego.

W okresie 01/2017 – 12/2017 KIS odwiedziło 136 osób, z czego:

 1. Absolwentami KIS zostało 27 osób (uczestnictwo półroczne lub dłuższe niż pół roku).

 2. Zatrudnienie na podstawie umów o pracę lub cywilno – prawnych podjęło 19 osób.

 3. Staże realizują 3 osoby.

 4. Usamodzielniło się 7 osób.

 5. W projekcie EFS RPO WŁ 2014 – 2020 pn. „PARA - …” wzięło udział 70 osób, oraz 17 dzieci uczestników projektu,

z czego:

- 61 osób skierowano do podjęcia zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w ramach tego samego projektu „PARA - …” realizowanego w partnerstwie Gminy Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej AŁ z Fundacją UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi.

 1. Prace społecznie użyteczne realizowały 52 osoby (rotująco na 35 stanowiskach).

 2. W grupie samopomocowej brało udział 9 osób.

 3. Z poradnictwa zawodowego skorzystało 85 osób – budżetu gminy.

 4. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 15 osób – z budżetu gminy.

 5. 55 dzieci uczestniczyło w środowiskowych formach aktywnej integracji w celu poprawy komunikacji i integracji społecznej – z budżetu gminy i ze środków pozyskanych od sponsorów.

 6. Program KIS przerwało 11 osób (najbardziej powszechną przyczyną były problemy z uzależnieniem lub inne problemy zdrowotne).

Działalność KIS była finansowana lub uzupełniana z kilku źródeł:

 1. Środki własne gminy: poradnictwo psychologiczne 01-02/2017; wsparcie instruktora reintegracji społecznej w tym prowadzenie grupy samopomocowej 01-02/17; poradnictwo zawodowe 02-12/2017; koordynacja KIS i prac społecznie użytecznych 02-12/17; środowiskowe formy aktywizacji społecznej – Energetyczny tornister 09/17, zajęcia edukacyjne w ramach profilaktyki uzależnień 12/17.

 2. Fundusz Pracy – wypłata należności za realizację prac społecznie użytecznych.

 3. Środki pozyskane z EFS w ramach RPO WŁ 2014 -2020, które zostały przeznaczone na realizację programu projektu pn. „PARA – partnerstwo, animacji, rozwój, aktywizacja”.

 4. Sponsorzy (Energetyczny tornister, paczki okolicznościowe z okazji świąt).

Działania w ramach środków pozyskanych z EFS RPO WŁ 2014 – 2020:

Gmina Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi podjęła się realizacji projektu konkursowego w nowej perspektywie EFS RPO WŁ 2014-2020 pn. „PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja”. Projekt realizowany w okresie 01.01.2017 roku – 30.06.2018 roku o wartości całkowitej 1.406.685,96 PLN, adresowany przede wszystkim do osób z III profilu pomocy w PUP, do osób niepełnosprawnych - podlegających wykluczeniu społecznemu i zagrożonych ubóstwem. Regulamin konkursu nie uwzględniał uczestnictwa osób z II profilu pomocy. Zaplanowane działania obejmują trzy podstawowe instrumenty aktywnej integracji: 1) społecznej; 2) edukacyjnej, 3) zawodowej.

W ramach KIS zrealizowano dwie pierwsze formy wsparcia, które podjęło łącznie 70 osób oraz 17 dzieci uczestników projektu.

Ad. 1) W aktywizację społeczną wpisały się:

 • warsztaty terapeutyczne przeprowadzone przez psychologa łącznie w trakcie 200 godzin, w czterech grupach liczących w sumie 58 osób;

 • indywidualne sesje terapeutyczne z psychologiem dla uczestników projektu przeprowadzone łącznie przez 600 godzin wykorzystanych przez 64 osoby;

 • indywidualne sesje terapeutyczne z psychologiem dla 17 dzieci uczestników projektu w trakcie 100 godzin;

 • sesje indywidualne z prawnikiem - czego wcześniej w projektach EFS oraz w KIS nie realizowaliśmy. Z tej formy wsparcia skorzystało 67 os. przez 360 godzin.

Ad. 2) Aktywizacja edukacyjna objęła:

 • kurs komputerowy ECDL BASE przygotowujący do zdania egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) – uczestniczyło w nim 60 os. i łącznie zrealizowano 400 godzin kursu dla czterech grup;

 • egzamin państwowy ECDL BASE. PTI wydało 58 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności uczestników projektu w zakresie podstaw pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów, posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Dwie osoby z przyczyn obiektywnych nie przystąpiły do egzaminu;

 • kurs przygotowujący do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B (15 osób). Do 30.11. roku sprawozdawczego wszystkie osoby zakończyły pozytywnie szkolenie przygotowujące. Do końca roku 2017 egzamin państwowy zdało 5 osób. Pozostałe podejmują kolejne próby uzyskania prawa jazdy kat. B.

Po zakończeniu procesu aktywizacyjnego w KIS realizowanego w ramach budżetu projektu „PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja” - 61 osób skierowano do dalszego etapu programu, do aktywizacji zawodowej w CIS. Najpierw uczestnicy korzystają z doradztwa zawodowego, następnie realizują kwalifikacyjne szkolenia zawodowe, po szkoleniach praktyczną naukę zawodu u pracodawcy i na zakończenie pośrednictwo pracy w celu nabycia umiejętności poszukiwania pracy.

Osoby objęte programem projektu, uczestnicząc w CIS pobierają świadczenie integracyjne wypłacane z Funduszu Pracy.

Partner projektu Fundacja UWOLNIENIE, realizujący tę część projektu, potwierdził, że do 31.12.2017 roku wypłatę tych świadczeń zrealizował na kwotę 107.350,00 PLN dla 45 osób. Od stycznia 2018 roku wypłaty są realizowane dla 61 osób.

Działania w ramach środków własnych lub sponsorowanych i z Funduszu Pracy:

Kontynuując dobre praktyki wypracowane na przestrzeni minionych lat, jak i mając na uwadze nowe spojrzenie na problemy wynikające z ubóstwa lub/i zagrożenia wykluczeniem społecznym realizowaliśmy, także działania dla „innych osób”, tych które nie mogły uczestniczyć w aktywnych formach wsparcia w ramach powyżej scharakteryzowanego projektu. To osoby, które z uwagi na zbyt małe oddalenie od rynku pracy zostały zakwalifikowane do II profilu pomocy w PUP. W zamian za to mogły uczestniczyć w PSU.

Wskazane „inne osoby”, odwiedzające KIS skorzystały z poradnictwa zawodowego, realizowały PSU, korzystały z poradnictwa psychologicznego, ze wsparcia instruktora reintegracji społecznej, dzieci w uczestniczyły środowiskowych formach aktywnej integracji.

Tak, więc w ramach środków własnych gminy i sponsorowanych oraz przy wsparciu Funduszu Pracy zrealizowaliśmy:

 1. Prace społecznie użyteczne, do których zaangażowanych zostało 52 osoby - kierowane na 35 stanowisk, w następujących zawodach: goniec doręczyciel korespondencji, pomoc biurowa, pracownik gospodarczy, osoba sprzątająca, pomoc kuchni, opiekun.

 2. Poradnictwo zawodowe w ramach spotkań poznawczo - informacyjnych i sesji indywidualnych, co w przypadku 85 uczestników KIS - w okresie 02/2017 – 12/2017, poskutkowało pokierowaniem 70 osób do programu projektu EFS RPO WŁ 2014-2020 pn. „PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja”.

 3. Poradnictwo psychologiczne, w którym uczestniczyło 15 osób w okresie 01-02/2017.

 4. Wsparcie instruktora reintegracji społecznej dla 9 osób przez pierwsze 2 m-ce roku 2017.

 5. W siedzibie KIS 8 giełd pracy - przeprowadzonych przez PUP Zgierz.

 6. Projekt „Energetyczny tornister” w partnerstwie z PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Miasto na rzecz dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy imprezę integracyjną w siedzibie Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych, podczas której nieodpłatnie przekazano na własność 35 dzieciom sponsorowane plecaki, artykuły i materiały szkolne.

 7. Projekt realizowany w ramach lokalnej współpracy ze Stowarzyszeniem – Abstynencki Klub Samopomocy RAJ z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim na rzecz profilaktyki uzależnień. W ramach zwieńczenia współpracy w siedzibie KIS, w grudniu 2017 roku zorganizowano i przeprowadzono zajęcia edukacyjno – integracyjne dla 20 dzieci w wieku 7-18 lat i ich opiekunów/rodziców, a dzieciom przekazano także sponsorowane przez RAJ paczki okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Rok 2017 obfitował w szeroką ofertę aktywnych form wsparcia uczestników KIS, którzy są jednocześnie biorcami pomocy społecznej, osobami figurującymi w rejestrach PUP oraz osobami bezrobotnymi nie zarejestrowanymi w PUP ale gotowymi do podjęcia zatrudnienia.

Dodatkowe środki pieniężne z FP i z budżetu gminy przeznaczono na wypłaty:

 1. Wynagrodzeń za realizację PSU dla 52 osób w kwocie 95.515,00 PLN.

 2. Świadczeń integracyjnych dla 45 osób – 107.350,00 PLN i nadal w roku 2018 – dla 61 osób. Fakt uzyskiwania dochodu przez naszych podopiecznych w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnego powoduje, że sporadycznie składają wnioski o pomoc pieniężną. Kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej uprawniające do korzystania z pieniężnych i niepieniężnych form wsparcia kształtuje się następująco: 634,00 PLN netto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, a w wieloosobowym gospodarstwie domowym jest to 514,00 PLN netto na 1 osobę. Dla porównania kwota netto świadczenia integracyjnego wynosi 728,10 PLN netto i w znaczący sposób zasila budżety domowe podopiecznych oraz zmniejsza liczbę osób korzystających z naszej pomocy

Inna działalność KIS:

W roku sprawozdawczym KIS rozpoczął prace nad opracowaniem Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na kolejne lata obejmujące nową perspektywę finansową EFS i dalej. Efektem prac w roku 2017 są przeprowadzone badania ankietowe i zestawienie wyników.
W roku 2018 kontynuowane są prace nad opracowaniem dokumentu strategicznego.

Działania kontynuowane, rozpoczęte w roku 2016:

 1. Udział jednego pracownika KIS w projekcie EFS RPO WŁ 2014-2020 realizowanym przez RCPS Łódź „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Uczestnictwo polega na regularnych spotkaniach reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej [KIS, CIS], na udziale w wizytach studyjnych, w celu wypracowania modelu działań w obszarze reintegracji społecznej.

 2. Udział ośmiu osób w programie projektu „CIS MEA Aktywna integracja” realizowanego przez podmiot zewnętrzny, w ramach którego uczestnicy mieli zapewnione zabezpieczenie socjalne, tj.: wypłatę świadczeń integracyjnych do 31.07.2017 r.

 3. Udział siedmiu osób w programie projektu Akademia kompetencji społecznych i zawodowych” realizowanego przez podmiot zewnętrzny Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o. Szczecin z biurem projektu w Łodzi, w ramach którego uczestnicy realizowali staże - płatne do 16.04.2017 roku.

Podsumowanie

Dzięki współpracy KIS z PUP, Urzędem Miejskim AŁ, z organizacjami zewnętrznymi, pracodawcami zwiększa się szansa na zaktywizowanie zawodowe biorców pomocy społeczne i osób zarejestrowanych w PUP.
Dane statystyczne przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dowodzą szeroko rozumianej aktywności Ośrodka – KIS, zwiększonej ofercie PUP, zwiększonej aktywności organizacji pozarządowych w obszarze aktywnej integracji, większemu zainteresowaniu pracodawców w zatrudnianiu osób, które zrealizowały programy projektów w szczególności EFS..

EK (06.03.2018)


Edukacja nt. profilaktyki uzależnień kierowana do dzieci

W roku 2017 w ramach lokalnej współpracy ze Stowarzyszeniem – Abstynencki Klub Samopomocy RAJ z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim realizowaliśmy projekt na rzecz profilaktyki uzależnień.

W ramach zwieńczenia działalności - w siedzibie KIS, w grudniu 2017 roku zorganizowano i przeprowadzono zajęcia edukacyjno – integracyjne dla 20 dzieci w wieku 7-18 lat i ich opiekunów/rodziców. Następnie dzieciom przekazano sponsorowane przez RAJ paczki okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

EK (01/2018)


Akcja Energetyczny Tornister po raz piąty w Aleksandrowie Łódzkim

W ramach Akcji Energetyczny Torniser 2017 w dniu 01.09.2017 r. dzięki ogromnemu, energetycznemu sercu PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, mieliśmy możliwość po raz piąty przekazania na własność naszym milusińskim 35 tornistrów w pełni wyposażonych w artykuły i materiały szkolne.

Wartość jednego tornistra wyniosła 130 zł.

Impreza zaplanowała była w plenerze. Pogoda pokrzyżowała szyki i została zorganizowana w sali Centum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych. Mimo to była udana. Dzieci oraz zaproszeni goście chętnie brali udział w grach i zabawach integrujących pokolenia. Po zakończeniu zabaw, rozdaniu tornistrów przez Burmistrza naszej gminy i przedstawiciela PGE Dystrybucja - wraz z innymi osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przebieg Akcji, na dzieciaki czekał rówież słodki poczęstunek.

Serdecznie dziekujemy darczyńcom i sponsorom za nieodpłatne przekazanie słodkości oraz uzupełniających gadżetów niezbędnych do zrealizowania gier i zabaw.

Wśród nich znaleźli się:

 • Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim - Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą;
 • Krakowiak Jerzy. Produkcja i sprzedaż wyrobów cukierniczych Aleksandrów Łódzki;
 • Piekarnia Stefańczyk Aleksandrów Łódzki.

AK-W (09/2017)

Zobacz  galerię zdjęć


Klub Integracji Społecznej w roku 2017

 

Od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku reintegracja uczestników KIS jest realizowana dwutorowo:

I/ Ze środków własnych gminy dla osób nie aplikujących do udziału projekcie EFS PRO WŁ 2014-2020 „PARA -– partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja” :

 • praca socjalna;
 • aktywizacja społeczno – zawodowa poprzez poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne;
 • działania integracyjne w środowisku i samopomocowe;

oraz ze środków własnych gminy i FP

 • zatrudnienie wspierane w formie prac społecznie użytecznych na 35 stanowiskach: goniec doręczyciel korespondencji [4]; pomoc pracownika biurowego [ 2]; osoba sprzątająca [ 17]; robotnik gospodarczy [ 9]; pomoc kuchni [1]; opiekun [2].

II/ Przy współfinansowaniu ze środków EFS RPO WŁ 2014-2020 dla osób aplikujących do udziału w projekcie „PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja”

 • praca socjalna;
 • aktywizacja społeczna poprzez poradnictwo psychologiczne [indywidualne i grupowe], poradnictwo prawne indywidualne;
 • aktywizacja edukacyjna poprzez udział w 100 godzinnym kursie komputerowym ECDL BASE zakończonym egzaminem przeprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz oferowany jest kurs prawa jazdy kat. B dla 15 osób.

W ramach ww. projektu docelowo aktywizowanych będzie 60 osób, które po zakończeniu programu aktywizacji społeczno –edukacyjnej w KIS zostaną włączone do CIS w celu realizacji aktywizacji zawodowej [zatrudnienia socjalnego].

Liderem projektu jest Gmina Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Partnerem – Fundacja UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi

Na temat projektu czytaj więcej w zakładc Biuro projektów

EK (01/2017)


Klub Integracji Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Podsumowanie roku 2016

 

Przepisy ustaw: o pomocy społecznej, o zatrudnieniu socjalnym oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na terenie naszej gminy są kompatybilne w sferze działalności nie tylko Klubu Integracji Społecznej i Ośrodka Pomocy Społecznej ale, także Powiatowego Urzędu Pracy. Każda z ww. instytucji w zakresie swych działań mierzy się z łagodzeniem skutków bezrobocia, m.in. takich jak: ubóstwo, zagrożenie wykluczenie społecznym, bezdomność, przemoc domowa, bezradność w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Długoletnia współpraca jednych i drugich w ramach różnorodnych programów i projektów aktywizujących społecznie oraz zawodowo przyczynia się rok rocznie do wypracowywania dobrych praktyk, które wpisują się w perspektywę finansową EFS RPO WŁ 2014-2020.

W przypadku naszego KIS ten nurt oddziałuje na wypracowywanie nowych standardów animacji, edukacji i aktywizacji na rzecz inkluzji społecznej i zawodowej co znacząco przeciwdziała ekskluzji [działania: od ekskluzji do inkluzji].

Choć w roku 2016 Ośrodek nie realizował projektu w nowej perspektywie, to działania w obszarze aktywnej integracji w ramach KIS przygotowywały do udziału w programach i projektach realizowanych przez podmioty zewnętrzne: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o. z biurem projektu w Łodzi, Fundacja Uwolnienie z siedzibą w Łodzi

Po opuszczeniu programu aktywizującego w KIS łącznie skierowano do ww. programów i projektów 20 osób.

W roku 2016:

Kadrę KIS tworzyły 3 osoby realizujące umowy cywilno-prawne:

 1. Koordynator w połączeniu z rolą doradcy zawodowego;

 2. Psycholog;

 3. Instruktor integracji społecznej.

KIS odwiedziło 89 osób [K59; M30]

Zajęcia ukończyło 78 osób [K53; M25]

Absolwentami KIS zostało 50 osób [K31; M19]

Korzystający w aktywnych form wsparcia w KIS wymagali pomocy z powodów, które były podwójne lub wielokrotne [sprzężone] w przypadkach wielu osób. Są to: długotrwałe bezrobocia [49 osób], bezrobocie [35 osób], niezaradność życiowa [35osób], konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w rodzinach niepełnych [21 osób], niepełnosprawność [16 osób], uzależnienie od alkoholu [12 osób], długotrwała choroba [9 osób], osamotnienie [8 osób], utrwalona postawa bierności [4 osoby], konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do 7 roku życia [4 osoby], bezdomność [3 osoby], konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w rodzinach wielodzietnych [2 osoby], zaburzenia psychiczne [2 osoby], trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK [1 osoba], konieczność sprawowania opieki nad długotrwale chorym dzieckiem [1 osoba], konieczność sprawowania opieki nad inną osobą zależną [1 osoba].

Usługi skierowane do uczestników KIS były kontynuacją dobrych praktyk z poprzednich lat. W te działania wpisują się:

 1. Realizacja prac społecznie użytecznych [rotujących 70 osób skierowanych na 44 miejsca];

 2. Zajęcia edukacyjne [44 osoby];

 3. Poradnictwo psychologiczne indywidualne [45 osób];

 4. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe [63 osoby];

 5. Poradnictwo/doradztwo zawodowe [29 osób] w ramach zajęć grupowych i sesji indywidualnych, co w przypadku 20 osób poskutkowało pokierowaniem do innych programów i projektów realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020;

 6. Zajęcia edukacyjno-integracyjne na rzecz osób i rodzin w ramach warsztatów rozwijających komunikację i integrację społeczną oraz w ramach wyjazdów poznawczo - edukacyjnych do arboretum i stadniny koni [łącznie 56 osób];

 7. Organizowanie giełd pracy przez PUP Zgierz w siedzibie KIS [9 giełd];

 8. Współpraca z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o. z biurem projektu w Łodzi w związku z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. Osoby skierowane do projektu EFS RPO WŁ 2014-2020 Akademia kompetencji społecznych i zawodowych w III kwartale roku 2016 rozpoczęły realizację i nadal realizują program aktywizacji społeczno – edukacyjno – zawodowej w tym staże zawodowe [9 osób skierowanych];

 9. Współpraca z Fundacją Uwolnienie z siedzibą w Łodzi ul. Inowrocławska 5a w związku z aktywizacją osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych. Osoby skierowane do projektu EFS RPO WŁ 2014-2020 CIS MEA Aktywna integracja w IV kwartale roku 2016 rozpoczęły realizację i nadal realizują program aktywizacji społeczno – edukacyjno - zawodowej w CIS, gdzie m.in. otrzymują wypłatę świadczenia integracyjnego [11 osób skierowanych];

 10. Realizacja projektu Energetyczny tornister w partnerstwie z PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Miasto na rzecz dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Podczas sierpniowej akcji – imprezy integracyjnej w siedzibie Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych, nieodpłatnie przekazano na własność dzieciom artykuły i materiały szkolne [71 dzieci];

 11. Udział dzieci uczestników KIS w Wakacjach z Muszkieterami. Wyjazd w Tatry Polskie obejmował dwutygodniowy wypoczynek. [3 dzieci];

 12. Przeprowadzenie działań profilaktycznych w ramach lokalnej współpracy ze Stowarzyszeniem – Abstynenckim Klubem Samopomocy RAJ z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, poprzez zorganizowanie wyjazdowych zajęć edukacyjno - integracyjnych na temat profilaktyki uzależnień i współuzależnień dla 32 osób w tym 21 dzieci w wieku 3-18 lat [06/2016]. Wyjazd miał miejsce do gospodarstwa agroturystycznego Stajnia „Oleńka” z siedzibą w Łodzi ul. Liściasta 241.

Po zakończeniu udziału w KIS:

 1. 4 osoby podjęły pracę na skutek aktywizacji w KIS;

 2. 8 osób rozpoczęło realizację staży w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020;

 3. 6 osób rozpoczęło realizację zatrudnienia socjalnego w CIS w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020;

 4. 1 osoba podjęła zatrudnienie w ZAZ.

Rok 2016 to, także prace nad wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie własnego projektu w ramach konkursu EFS RPO WŁ 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 ogłoszonego przez WUP Łódź. Projekt przybrał nazwę PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja, między innymi dlatego, że zaplanowano jego realizację w partnerstwie [z organizacją pozarządową].

Warto podkreślić fakt, że nasz Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Integracji Społecznej jako jedyny spośród wszystkich 14 instytucji aplikujących o środki na realizację projektu uzyskał dofinansowanie.


Ze strony www.wuplodz.pl

Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 - Poddziałanie IX.1.1

Data publikacji: 30.12.2016

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

Adres siedziby beneficjenta

Wartość projektu

Data zawarcia umowy

1

PARA - partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja

Gmina Aleksandrów Łódzki/OPS Aleksandrów Łódzki

ul. Piotrkowska 4/6
95-070 Aleksandrów Łódzki

1406685,96

29.12.2016 r.

 

W pierwszym kwartale roku 2017 kontynuowane jest uczestnictwo 19 osób w projektach: Akademia kompetencji społecznych i zawodowych oraz CIS MEA – Aktywna integracja.

[EK] 15.03.2017

 


Liczba osób uczestniczących w KIS

 

Do końca czerwca br. w KIS uczestniczyło 66 osób.

Do PSU kierowano 53 osoby na 44 stanowiska w jednostkach gminny.

W zajęciach grupowych brało udział 49 osób, w sesjach indywidualnych z psychologiem lub/i z doradcą zawodowym – 26 osób.

Dziewięć osób skierowano do projektu "Akademia kompetencji społecznych i zawodowych" realizowanym, przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 dla Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

EK (29.06.2016r.)


Wyjazdy integracyjne
 

W czerwcu br. osoby biorące udział w zajęciach reintegracyjnych w KIS oraz ich dzieci, uczestniczyły w wyjazdach edukacyjno-integracyjnych mających na celu naukę komunikacji społecznej i interpersonalnej:

 1. Wyjazd do Arboretum w Rogowie odbył się w dniu 16.06.2016 r. i został zorganizowany przez KIS (13 osób);

 2. Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego Stajnia Oleńka w Łodzi ul. Liściasta 24 - w dniu 25.06.2016 r., a współorganizatorami były: KIS i Stowarzyszenie Abstynencki Klub Samopomocy RAJ z Aleksandrowa Łódzkiego (31 osób).

W wyjazdy zaangażowani byli pracownicy KIS, a także OPS AŁ: psycholog, trener komunikacji społecznej, pedagog – asystent rodzinny, pracownik socjalny oraz wspierająco – dwie osoby działające w Stowarzyszeniu RAJ.

 

Przejdź - do galerii zdjęć

EK (29.06.2016r.)


 

Podsumowanie roku 2015

Wyciąg ze sprawozdania na sesję Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

 

Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w KIS od kilku lat jest ważnym i obecnie coraz bardziej znaczącym elementem działalności Ośrodka. Znowelizowana ustawa o zatrudnieniu socjalnym podkreśla znaczenie stosowania aktywnych form reintegracyjnych realizowanych w KIS.

Oferta aleksandrowskiego KIS jest uzupełnieniem pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych wobec podopiecznych Ośrodka i wobec osób znajdujących się w rejestrach PUP. Jest kontynuacją procesu rozwojowego byłych uczestników projektu EFS POKL Nowe Perspektywy.

 

W działalności KIS głównym założeniem jest upowszechnienie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, co w praktycznej realizacji pracy socjalnej oznacza aktywizowanie klienta OPS i PUP tak, aby w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej usamodzielnił się życiowo – to proces rewitalizacji społecznej.

„ … Wydaje się, że właśnie optyka społecznej zmiany – społecznej rewitalizacji – zaczyna być najbardziej inspirującym i kreatywnym elementem planowania i realizacji procesów rewitalizacji. … Jak już nie raz się przekonaliśmy w innych sferach życia, przebudowa insfrastruktury materialnej jest dużo łatwiejsza niż odbudowa lub zmiana mentalności i organizacji życia społecznego…”. Z publikacji pn. Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego opracowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Wydanie I.

 

W roku 2015 indywidualne i grupowe zajęcia reintegracyjne, zatrudnienie wspierane i socjalne były:

I/ Kontynuacją dobrych praktyk - standardów wypracowanych na przestrzeni minionych lat, takich jak:

 1. Realizacja prac społecznie użytecznych (PSU). Na 45 miejscach w okresie 01.02.2015 r. – 15.12.2015 r. pracowało 75 osób z czego 32 osoby w tutejszym Ośrodku.

1) Z tytułu realizacji zatrudnienia wspieranego w ramach PSU gmina wypłaciła wynagrodzenia dla osób aktywizowanych na kwotę 137.859,90 zł (w tym dotacja PUP/FP wyniosła 67.551,36 zł).

 1. Poradnictwo zawodowe realizowane przez doradcę zawodowego.

 2. Poradnictwo psychologiczne.

 3. Zajęcia edukacyjno-integracyjne podczas, których rozwiązywano ważne problemy społeczne osób i rodzin.

 4. Drugi rok realizacji projektu MPiPS „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” edycja 2014-2015 - pn. Nasza praca w naszych rękach.

 5. Organizowanie giełd pracy w siedzibie KIS - przez PUP Zgierz (11 giełd).

 6. Współpraca z Ligą Obrony Kraju Stowarzyszeniem w Łodzi w związku z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat. Osoby skierowane do projektu EFS POKL Kariera OdNowa realizowały płatne staże zawodowe.

 7. Współpraca ze Środowiskowym Hufcem Pracy (ŚHP) w Łodzi Filia ŚHP w Aleksandrowie Łódzkim Punkt Pośrednictwa Pracy (PPP). Propagowanie oferty na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej osób młodocianych – o ukończonym 15 rż. i o nieukończonym 18 rż. oraz ciągłe kierowanie młodocianych podopiecznych do PPP w Aleksandrowie Łódzkim.

 8. Realizacja projektu Energetyczny tornister w partnerstwie z PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Miasto na rzecz dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Podczas wrześniowej akcji – imprezy integracyjnej w siedzibie Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych, nieodpłatnie przekazano na własność 70-rgu dzieciom artykuły i materiały szkolne.

 9. Udział pracowników KIS w Międzynarodowej Konferencji podsumowującej Projekt Współpracy Ponadnarodowej – PWP AD - AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim EFS POKL, w którym w roku 2014 udział brało 5 mieszkańców naszej gminy Aleksandrów - realizatorem po stronie polskiej był Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych w Łodzi (03/2015).

II/ Działaniami innowacyjnymi charakterystycznymi dla roku 2015:

 1. W partnerstwie PUP – OPS realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) dla osób z III profilu – sklasyfikowanych w PUP, jako najbardziej oddalone od rynku pracy i wymagające dodatkowych działań w obszarze aktywnej integracji społeczno –zawodowej. PAI obejmował 2 edycje, w których łącznie wzięło udział 12 osób (05-09/2015).

 2. Przeprowadzenie działań profilaktycznych w ramach lokalnej współpracy ze Stowarzyszeniem – Abstynenckim Klubem Samopomocy RAJ z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, poprzez zorganizowanie wyjazdowych zajęć edukacyjno - integracyjnych na temat profilaktyki uzależnień i współuzależnień dla 38-rga dzieci w wieku 7-13 lat (05/2015). Wyjazd miał miejsce do Wioski Indiańskiej w Chociszewie k/Parzęczewa.

 3. Współuczestniczenie w procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) „PRYM” obejmującej gminy: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz, poprzez udział w warsztatach fokusowych o tematyce:

1) Kultywowanie dziedzictwa kulturowego.

2) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR (04/2015).

 1. Udział pracowników KIS w Konferencji podsumowującej projekt realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pn. Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu województwa łódzkiego” zorganizowanej przez Wojewodę Łódzkiego w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie pracownicy OPS AŁ i PUP Zgierz z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawili obszar modelowej współpracy obu instytucji. Omówiono dowody rzetelnej i konsekwentnej realizacji działań w obszarze zabezpieczenia społecznego, pomocy i integracji społecznej oraz w obszarze pracy. To potwierdziło, że współpraca z urzędami pracy może być realizowana w partnerstwie, że OPS – PUP to nie rywale lecz bliźniaki (09/2015).

 2. W związku z planowanymi działaniami projektowymi w nowej perspektywie finansowej POWER i RPO woj. łódzkiego 2014-2020 realizacja działań w obszarze ekonomii społecznej i rewitalizacji społecznej - zorganizowanie i przeprowadzenie badań terenowych dzięki czemu powstał dokument pn. Diagnoza społeczna służąca identyfikacji potrzeb rewitalizacyjnych i określenie terytoriów wymagających wsparcia w gm. Aleksandrów Łódzki (11-12/2015).

 • Kontynuacją podjętych działań będzie opracowanie w roku 2016 Lokalnego Programu Rewitalizacji Społecznej (LPRS) i ewaluacja Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w oparciu o powstałą Diagnozę społeczną … – dokumentów strategicznych bez których nie byłoby możliwe aplikowanie gminy o środki z POWER czy RPO.

 • W ramach rozwoju działań rewitalizacyjnych i podmiotów ekonomii społecznej rozważenie możliwości utworzenia CIS samorządowego będącego uzupełnieniem i poszerzeniem działań KIS.

 

Reasumując - w roku 2015:

I/ Dodatkowe środki pieniężne z FP i z budżetu gminy na wynagrodzenia za realizację PSU na 45 stanowiskach pracy dla rotujących 75 osób (łącznie 137.859,90 zł) przyczyniły się do poprawienia statusu materialnego klientów pomocy społecznej i PUP.

II/ W rejestrze KIS odnotowano 92 osoby spośród, których:

 1. 14 osób skierowano do udziału w projekcie systemowym EFS POKL Nowe Perspektywy, które dzięki zastosowanej aktywizacji: zawodowej, społecznej i zdrowotnej świadomie poszukiwały rozwiązań życiowych na poprawienie swojego statusu społeczno-zawodowego,

 2. 75 osób wykonywało prace społecznie użyteczne,

 3. 11 osób podjęło pracę w czasie aktywizacji w KIS,

 4. 3 osoby skierowano do robót publicznych,

 5. 8 osób skierowano na staże,

 6. 12 osób aktywizowano w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI),

 7. 10 osób zrekrutowanych do projektu EFS POKL Kariera OdNowa realizowanego przez LOK w Łodzi podjęło staże zawodowe,

 8. 36 osób uczestniczyło w projekcie Nasza praca w naszych rękach współfinansowanym przez MPiPS, z czego:

 • 2 osoby realizowały półroczne staże zawodowe, które następnie zostały zatrudnione u pracodawcy,

 • 2 osoby na podstawie umów o pracę realizowały przez pół roku roboty publiczne,

 • 18 osób realizowało zatrudnienie wpierane w ramach PSU, oraz podczas zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem,

 • 14 osób uczestniczyło w różnych formach aktywnej integracji indywidualnej czy grupowej, takiej jak: poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, edukacja i integracja.

 • 37 osób skorzystało z doradztwa zawodowego,

 • 26 osób skorzystało z wsparcia psychologa,

 • 16 osób uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych nt. dyscypliny wewnętrznej na stanowisku pracy.

III/ W pierwszym kwartale roku 2015 jedna osoba z wykształceniem wyższym zaangażowała się w systematyczną współpracę w ramach wolontariatu. Inne osoby przejawiają chęć współpracy wolontarystycznej jedynie wtedy, gdy jest potrzeba wsparcia różnego rodzaju jednorazowych akcji.

 

W roku 2016 proces rewitalizacji społecznej podopiecznych KIS i klientów PUP jest nadal realizowany.

 

EK (17.03.2016r.)

 


Konferencja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

W dniu 15 września 2015 roku podczas Konferencji podsumowującej projekt realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pn. „Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu województwa łódzkiego” zorganizowanej przez Wojewodę Łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (OPS AŁ) i Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (PUP Zgierz) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawili obszar modelowej współpracy obu instytucji. Omówiono dowody rzetelnej i konsekwentnej realizacji działań w obszarze zabezpieczenia społecznego, pomocy i integracji społecznej oraz w obszarze pracy. To potwierdziło, że współpraca z urzędami pracy może być realizowana w partnerstwie, że OPS – PUP to nie rywale lecz bliźniaki.

Prezentacja rozbudziła zainteresowanie szerokiego grona uczestników starostw i gmin z terenu województwa łódzkiego i wybranych reprezentantów organizacji pozarządowych – z terenu kraju.

 

EK (30.09.2015 r.)


Podsumowanie działalności KIS styczeń-czerwiec 2015
 

W pierwszym półroczu 2015 roku w KIS aktywizowano łącznie 80 osób podlegających wykluczeniu społecznemu. Prowadzono działania związane z rewitalizacją społeczną. Ich zakres obejmował:

 1. Reintegrację zawodową, tj.:

1) prowadzenie prac społecznie użytecznych,

2) doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,

3) kontynuację realizacji projektu pn. "Nasza praca w naszych rękach" współfinansowanego w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" edycja 2014-2015 Klub Integracji Społecznej (KIS) partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) i Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w realizacji kontraktów socjalnych,

4) przeprowadzenie pięciu giełd pracy w siedzibie KIS w ramach współpracy z PUP Zgierz Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Aleksandrowie Łódzkim,

5) propagowanie oferty Ochotniczego Hufca Pracy z siedzibą w Łodzi Filia Aleksandrów Łódzki ul. 11-go Listopada 3 na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej osób młodocianych – o ukończonym 15 rż. i o nieukończonym 18 rż.

 1. Reintegrację społeczną w ramach lokalnej współpracy ze Stowarzyszeniem – Abstynenckim Klubem Samopomocy RAJ z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, poprzez zorganizowanie wyjazdowych zajęć edukacyjno - integracyjnych na temat profilaktyki uzależnień i współuzależnień dla 38-rga dzieci w wieku 7-13 lat.

Obok działalności KIS na terenie gminy Aleksandrów Łódzki prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej (CIS), gdzie w ramach zatrudnienia socjalnego realizowana jest reintegracja zawodowa i społeczna. Równolegle OPS Aleksandrów Łódzki we współpracy z PUP Zgierz realizują Program Aktywizacja Integracja (PAI). Korelujące ze sobą wsparcie w całości prowadzi do rewitalizacji społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu.

Z perspektywy kilkuletnich doświadczeń w obszarze lokalnych działań reintegracyjnych zauważalny jest znaczący wpływ na aktywizację osób defaworyzowanych oraz na politykę lokalną, dlatego OPS KIS dołączył do grona badanych instytucji w ramach prowadzonych prac analitycznych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mających w końcowym efekcie pozwolić na przygotowanie raportu nt.: Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – III edycja za okres 2014 – 2015. Uczestnictwo w badaniu polegało na wypełnieniu formularzy ankiet na tematy podlegające ocenie:

 • wpływ zatrudnienia socjalnego na politykę społeczną,

 • gotowość samorządu terytorialnego do korzystania z Modelu Lokalnej Współpracy.

Ponadto pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej:

 1. Współuczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji „Skills for work” podsumowującej projekt „PWP AD - AAM adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, realizowany w roku 2014 przez Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o. o. – sp. k. w Łodzi.

 2. Współuczestniczyli w procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) „PRYM” obejmującej gminy: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz, poprzez udział w warsztatach fokusowych o tematyce:

 • kultywowanie dziedzictwa lokalnego,

 • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR.

 1. Opracowali i przekazali materiały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na konferencję podsumowującą projekt „Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukujących pracy z terenu województwa łódzkiego” wstępnie zaplanowaną na wrzesień br. Są to prezentacje o tematyce:

 • „Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim – Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wspólne inicjatywy na rzecz pomocy i integracji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy”,

 • „Aleksandrowska Inicjatywa poprawy sytuacji mieszkaniowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Aleksandrów Łódzki 2012/2013 we współpracy OPS – PUP – KIS”.

Klub planuje organizowanie i prowadzenie dalszej rewitalizacji społecznej we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi poprzez realizację projektów programowych, oraz projektów własnych na rzecz integracji lokalnych społeczności, wsparcia rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, bezrobociu, patologii społecznych.

EK (15.07.2015r.)


Rewitalizacja społeczna – ożywienie społeczne

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją będącą rezultatem pracy zbiorowej nt. złożonych problemów dotykających osoby defaworyzowane, gdzie zwracana jest uwaga na kompleksowe działania w obszarze rewitalizacji, na nieszablonowe działania obejmujące całokształt potencjału jednostek, grup i społeczności lokalnych (samorządów), na wsparcie łączące reintegrację społeczną jak i zawodową. Ponowna integracja społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu wymaga zarówno pracy z osobami wykluczonymi, jak i z ich otoczeniem społecznym – bliższym, dalszym, lokalnym, ponadlokalnym.

 

 „ Rewitalizacja: spotkanie gospodarki i społeczeństwa

Rewitalizacja – najczęściej używanym znaczeniu to działania skupione na ożywieniu zdegradowanych przestrzeniach miast, np. poprzemysłowych, których celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Pojęcie to stosuje się zwykle w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja łączy działania z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, przedsiębiorczości i polityki społecznej.

Idea i koncepcja rewitalizacji w jej obecnej postaci narodziła się w latach 60. XX w. W Polsce pojęcie to przywoływane było w dyskursie transformacyjnym od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku, między innymi przy okazji programu „Mała Ojczyna – tradycja dla przyszłości”. Pierwsza organizacja integrująca refleksję w tej dziedzinie – Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji – powstała w 1998 roku. Jednak dopiero w XXI wieku, kiedy rewitalizację powiązano z konkretnymi instrumentami związanymi z planowaniem rozwoju, weszła szeroko do słownika i praktyki samorządów lokalnych.

W pierwszym okresie swoistego „boomu” rewitalizacyjnego uwaga koncentrowała się na renowacji (substancji mieszkaniowej, obiektów zabytkowych, architektonicznie definiowanej przestrzeni publicznej), a więc przede wszystkim na stronie inwestycyjnej. Nieco później do głosu doszła perspektywa ożywienia gospodarczego, a więc takiego rekonstruowania obszarów miejskich i wiejskich, by wytworzyć dla nich nowe perspektywy rozwoju ekonomicznego. Jedynie gdzieś w tle pojawiała się konieczność ożywienia życia społecznego, bez którego odnowione części miast nadal będą bez życia. Dziś wydaje się, że właśnie optyka społecznej zmiany – społecznej rewitalizacji – zaczyna być najbardziej inspirującym i kreatywnym elementem planowania i realizacji procesów rewitalizacji. Jak już nie raz się przekonaliśmy w innych sferach życia, przebudowa insfrastruktury materialnej jest dużo łatwiejsza niż odbudowa lub zmiana mentalności i organizacji życia społecznego.”
 

Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Redakcja merytoryczna: dr Bohdan Skrzypczak. Recenzja naukowa: prof. dr hab. Wojciech Łukowski. Publikacja przygotowana w ramach grantu pn. Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Wydanie I

Źródło: wyszukiwarka Google
 

EK (11.07.2015r.)


Monografia Klubu Integracji Społecznej


 

Data rozpoczęcia działalności - 31.05.2007 r. Data rejestracji - 01.01.2012 r.

Klub Integracji Społecznej (KIS) w Aleksandrowie Łódzkim działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Aleksandrowie Łódzkim. Dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) na dofinansowanie projektu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” można było rozpocząć program reintegracji społecznej i zawodowej na wiejskich terenach popegeerowskich, realizowany od 31.05.2007r. do 31.05.2008 r. W tym okresie w KIS stosowano trzy metody pracy: indywidualnego przypadku, grupową i środowiskową. Prowadzono zajęcia mające przygotować do podjęcia zatrudnienia (doradztwo zawodowe, trening komunikacji interpersonalnej), pomóc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy), przyczynić się do efektywnego rozwiązywania problemu alkoholowego w rodzinie (edukacja nt. uzależnień) oraz Ochronkę dla dzieci. Zorganizowano i przeprowadzono, także spotkania edukacyjne, takie jak: kurs komputerowy, zajęcia z florystą, zajęcia z socjologiem nt. interakcji społecznych i nierówności społecznych. Uczestnicy KIS aktywnie brali udział w plenerowych imprezach o charakterze środowiskowym. W ramach programu dla środowisk wiejskich w pierwszym półroczu KIS mieścił we wsi Bełdów 38 gm. Aleksandrów Łódzki, a w drugim półroczu przy ul. Skłodowskiej-Curie 1 w Aleksandrowie Łódzkim.

Od 01.06.2008 r. działalność KIS jest realizowana ze środków własnych gminy Aleksandrów Łódzki. Zmieniła się, także siedziba i w okresie 01.06.2008 r. – 28.02.2012 r. spotkania odbywały się przy ul. Warszawskiej 10 w Aleksandrowie Łódzkim. Wówczas kontynuowano zajęcia zatrudnieniowe, edukacyjne, terapeutyczne, samopomocowe i integracyjne. Stosowano dwie metody pracy: indywidualnego przypadku oraz grupową. Przy KIS utworzono: 1) Klub Mieszkańców Pabianicka 83 na osiedlu domów socjalnych w Aleksandrowie Łódzkim; 2) Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób mających problemy dotyczące uzależnień, przemocy w rodzinie oraz dla osób w kryzysie.

Od 01.03.2012 r. KIS ponownie zmienia siedzibę i mieści przy ul. Piotrkowskiej 4/6 w Aleksandrowie Łódzkim. Działalność KIS zachowuje ciągłość merytoryczną ale w głównej mierze prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe oraz według potrzeb środowiskowych indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna. Realizowane są skierowania do prac społecznie użytecznych, do udziału w projekcie systemowym Poddziałanie 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym do Centrum Integracji Społecznej, do udziału w projekcie na rzecz budownictwa socjalnego współfinansowanym przez MPiPS w latach 2012-2013, gdzie partnerem KIS jest Dział Pomocy Środowiskowej OPS w Aleksandrowie Łódzkim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. W okresie 09-10/2013 r. w ramach wolontariatu pilotażowo zorganizowano i przeprowadzono grupowe zajęcia integracyjne dla dzieci uczestników Klubu. Na przełomie 11-12/2013 r. dla 7 osób zrealizowano indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone przez psychologa.

W roku 2014 działalność będzie kontynuowana wg. nowo opracowanych ram programowych.

KIS w Aleksandrowie Łódzkim przyczynia się do podwyższenia kompetencji społecznych, do zwiększenia możliwości zatrudnieniowych u osób uczestniczących w procesie reintegracyjnym realizowanym przez Klub.

Opracowanie: Elżbieta Kuba Koordynator Klubu Integracji Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (30.12.2013)

Galeria Zdjęć (przejdź)

 


Aleja Choinkowa w Parku Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w dniu 20.12.2013 r. Poseł na Sejm RP, reprezentanci Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, gminnych jednostek oświatowych i pomocowych, służby zdrowia, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim, organizacji pozarządowych dekorowali drzewka świerkowe.

W ten sposób utworzyła się Aleja Choinkowa.

Gminna inicjatywa dekorowania drzewek powstała po raz pierwszy. Nie dość, że strojono choinki, to aleję odwiedził Rudolf czerwononosy i pojawił się zbiór mikołajów.

W Alei Ośrodek też ma swoją strojną choinkę.

Galeria Zdjęć (przejdź)

(EK 20.12.2013 r.)

 


2013 KIS wolontariat - program PUK PUK 


Na przełomie września i października 2013 roku w ramach działań reintegracyjnych w Klubie Integracji Społecznej realizowany był Program zajęć pozaprzedszkolnych i pozaszkolnych „PUK PUK” dla maluchów w Aleksandrowie Łódzkim.

Dzieci wraz z rodzicami odbyły osiem spotkań: spotkanie 1 i 2 pn. Integracja / JA; spotkanie 3 - Otoczenie – kierunki, kształty, przestrzeń; spotkanie 4 – Rodzina; spotkanie 5 – Bliskie relacje; spotkanie 6 – Zwierzęta; spotkanie 7 – Dźwięki i kolory; spotkanie 8 – Przyroda.

Celem zajęć była nauka rozpoznawania, nazywania, ewentualnie odreagowania emocji. Efektem jest usprawnienie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozbudzenie zainteresowania otoczeniem i światem, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Program prowadzony był pilotażowo.

Rozpoczęcie szerszych działań w tym zakresie uzależnione jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Ośrodka Pomocy Społecznej – Klubu Integracji Społecznej oraz od ilości rodziców i dzieci zainteresowanych tego typu współpracą.

Galeria Zdjęć (przejdź)

(EK 15.11.2013 r.)

 


Energetyczny Tornister 2013


 

Gmina Aleksandrów Łódzki - Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Klub Integracji Społecznej, Polska Grupa Energetyczna (PGE) Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto, Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” z siedzibą w Pabianicach, zorganizowały i przeprowadziły program pn. „Energetyczny tornister 2013”.

W związku z tym w dniu 4 września 2013 r. w Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych (CPRiUS) w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Warszawskiej 10 odbyło się spotkanie grupy 33 dzieci po raz pierwszy idących do szkoły podstawowej, ich rodziców oraz rodzeństwa, zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Obecne były, także Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, Z-ca Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Ewa Rewakowicz-Kukawska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Anetta Jakubowska.

Działania aktywizacyjne o charakterze integracyjno-edukacyjnym prowadzono podczas festynu rodzinnego pod hasłem „Rodzina na 5-tkę” i wtedy odbywały się konkursy oraz zabawy integrujące wszystkich uczestników, tak dzieci jak i dorosłych. Zwycięscy otrzymali nagrody. Na zakończenie zostały wręczone energetyczne tornistry ufundowane przez PGE Dystrybucja S.A. dla ww. 33 dzieci. Zapewniono, także oprawę muzyczną oraz słodki poczęstunek, taki, jak: ciasta, ciastka, batony, napoje. Dzięki sprzyjającej pogodzie impreza odbyła się w warunkach plenerowych w ogrodzie CPRiUS.

Celem powyższych działań było w głównej mierze promowanie systemu wsparcia i aktywności lokalnej na rzecz osób i rodzin mieszkających na terenie gminy Aleksandrów Łódzki wymagających uzupełniającego wsparcia społeczno-ekonomicznego innych osób, instytucji, organizacji – niż zinstytucjonalizowany system pomocy społecznej działający w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Opracowanie: EK

 

Galeria Zdjęć (przejdź)