Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Punkt obsługi Karty Dużej Rodziny

PUNKT OBSŁUGI KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Tu można złożyć wniosek oraz odebrać spersanolizowaną Aleksandrowską Kartę Dużej Rodziny i Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Dział  Obsługi Świadczeń Pomocniczych
Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10
tel.: 42 201 45 55, 42 201 45 56, 42 201 45 57
tel. Kom.570 087 366
e-mail : pomocnicze@opsal.pl
 

Godziny przyjęć:


PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.00

WTOREK 7.30 – 15.00

ŚRODA 10.00 – 15.00

CZWARTEK 7.30 – 13.00

PIĄTEK – DZIEŃ BEZ INTERESANTA

 

Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny

Z programu na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwa. ,, Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny" mogą skorzystać rodziny, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, złożone z rodziców ( rodzica) lub opiekunów (opiekuna),mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

Warunkiem otrzymania Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny jest także rozliczanie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu.

Załączniki  do pobrania:

Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla użytkowników Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - pobierz

Podstawa prawna:

 

Dokumenty do pobrania:
 

 1. Wniosek o wydanie  Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - pobierz
 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca 2019 roku mogły bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Aktualnie wiąże się to  z opłatą 9,21 zł za każdą kartę.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komu i na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
 • dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Jakie są formy Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Kto może złożyć wniosek

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Gdzie można złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Aleksandrowie Łódzkim , dział obsługi świadczeń pomocniczych mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 10 ( budynek CPR i US)      tel. 42 201-45-55 (56,57)

            Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

Poniedziałek: 7:00-15:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: dzień bez interesanta

 • za pomocą poczty zwykłej - przesyłką pocztową,
 • elektronicznie – nie wychodząc z domu, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego
  ( https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 ).

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

Podczas składania wniosku o KDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny

Informacje dodatkowe

 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku;
 • Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej Karty;
 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, duplikat Karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,78 zł (od 01.03.2020 roku);
 • Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;

Opłat za wydanie duplikatu, bądź domówienie drugiej formy karty należy dokonać na  wskazany rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy 95 8780 0007 0000 0417 1000 0001

 • Uzyskanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny;
 • Karta jest spersonalizowana, zawiera numer, imię i nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty;
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną; Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu;
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim;
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Warszawskiej 10, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą wiadomości SMS.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek

Dokumenty do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 19.12.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia KDR wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku
 • Obwieszczenie MRPiPS z dnia 08 lutego 2018r.