Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Podsumowanie - działania projektowe i wnioski aplikacyjne w roku 2018

Działania projektowe i wnioski aplikacyjne w roku 2018 - podsumowanie

 

I/ W ramach środków pozyskanych z EFS RPO WŁ 2014 – 2020: Gmina Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider) w partnerstwie z Fundacją UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi kontynuowała realizację projektu konkursowego w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020 pn. „PARA – partnerstwo, animacja, rozwój, aktywizacja”. Projekt realizowany w okresie 01.01.2017 roku – 30.06.2018 roku o wartości całkowitej 1.406.685,96 PLN, adresowany przede wszystkim do osób z III profilu pomocy w PUP, do osób niepełnosprawnych podlegających wykluczeniu społecznemu i zagrożonych ubóstwem.

Regulamin konkursu nie uwzględniał uczestnictwa osób z II profilu pomocy.

Zaplanowane działania obejmowały trzy podstawowe instrumenty aktywnej integracji:

 • społecznej;
 • edukacyjnej;
 • zawodowej.

W okresie 01.01.2018 roku - 30.06.2018 roku w ramach ww. projektu wydatkowano łącznie 538.969,08 PLN i zrealizowano wsparcie i pomoc dla 51 uczestników projektu,  takie jak:

W aktywizację społeczną wpisały się wsparcie i poradnictwo indywidualne:

 • coacha (20 osób);
 • prawnika (23 osoby).

Aktywizacja edukacyjna objęła:

 • kurs przygotowujący do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B z jednym podejściem do egzaminu państwowego (9 osób).

Aktywizacja zawodowa objęła:

 • realizację zatrudnienia socjalnego w CIS (51 osób), które wiązało się z wypłatą świadczeń integracyjnych, na które wydatkowano 210.268,30 PLN z Funduszu Pracy i kwota nie jest uwzględniana w budżecie projektu (bo nie pochodzi z EFS). Osiąganie dochodu przez uczestników projektu przyczyniło się do zmniejszenia wydatków na realizację materialnej pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki: celowe, okresowe, stałe);
 • realizację następujących szkoleń przygotowujących do czynności zawodowych (31 osób): opiekun osób starszych i niepełnosprawnych; pracownik administracyjno-biurowy; kurs gastronomiczny i dekorowania tortów; operator maszyn czyszczących; operator urządzeń do całorocznej pielęgnacji terenów zielonych; operator koparko - ładowarki kl. III; operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III; operator koparki jednonaczyniowej kl. I; kurs trenerów UEFA C; sekretarka medyczna; rejestratorka medyczna; sprzedawca z obsługą kas fiskalnych; szkolenie SEP, awans BHP i kurs instalowania; konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych; pracownik gospodarczy – gospodarz domu; kurs stylizacji paznokci; magazynier – operator wózków jezdniowych i gospodarka magazynowa z obsługą skanera; grafika komputerowa podstawowa;
 • współpracę z pośrednikiem pracy w celu aktywizacji w poszukiwaniu pracy - łącznie 13 osób podjęło zatrudnienie, tj. ok.25% spośród aktywizowanych 51 osób;
 • współpracę z trenerem pracy osób niepełnosprawnych – łącznie 10 osób było przygotowywanych do współpracy w warunkach pracy świadczonej u pracodawcy.

Projekt został zakończony i jest w trakcie rozliczania końcowego.

 

II/ W ramach środków pozyskanych z EFS RPO WŁ 2014 – 2020: Gmina Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu (Lider) realizuje projekt konkursowy pn. „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”   w okresie 01.01.2018 roku – 30.06.2020 roku, którego celem głównym jest poprawa jakości i dostępności usług na rzecz 100 osób (10-18 lat) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 90 osób z ich otoczenia społecznego (rodziny, opiekunowie faktyczni) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki i Gminy Zgierz. W przypadku Gm. AŁ działania projektowe rozszerzają ofertę w placówce wsparcia dziennego Klub NOTA BENE w AŁ.

W roku 2018 w części dotyczącej realizacji działań na rzecz uczestników z naszej Gminy wydano 150.639,58 PLN.

W ramach włączenia społecznego realizowane są:

 • streetworking;
 • Program Wzmacniania Rodziny  (PWR);
 • Trening Relacji Opiekuńczych (TROp),

na wniosek pedagoga szkoły, pracownika socjalnego czy psychologa uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat, oraz rodzice, opiekunowie faktyczni.

W roku sprawozdawczym, w Aleksandrowie Łódzkim streetworkingiem  objętych zostało 16 dzieci i młodzieży trudnej. Pracuje z nimi 3 steetworkerów - od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w soboty i niedziele w dowolnie wybranych i zaplanowanych godzinach.

Tematyką wiodąca spotkań i terapii z wyłonionymi uczestnikami, są: Rozwój osobisty w budowaniu interakcji społecznych. Edukacja na temat przestrzegania norm społecznych m.in. w okresie dojrzewania. Terapia poprzez sport. Edukacja kulturowa (uprzedzenia społeczne). W każdym miesiącu są organizowane spotkania otwarte z otoczeniem społecznym uczestników projektu: rodzicami, kolegami, koleżankami, z pedagogami, pracownikami socjalnymi.

W PWR zaangażowanych jest 3 trenerów/specjalistów, których zadaniem jest:

 • organizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych;
 • zrealizowanie 12 edycji cykli szkoleniowych (1 edycja/18h) dla grupy od 5 do 7 rodzin ukierunkowanych na rozwój: zdolności wychowawczych rodziców, komunikacji w rodzinie, poprawę umiejętności interpersonalnych i indywidualnych dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia rodziny w ramach opracowanych wcześniej indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego (IŚRO) osób uczestniczących.

W roku 2018 zorganizowano i przeprowadzono pięć edycji cykli szkoleniowych i dla uczestników tych edycji udzielono wsparcia indywidualnego w ramach IŚRO.

TROp  realizuje 2 trenerów/specjalistów z przygotowaniem do pracy z rodzinami,  których zadaniem jest:

 • organizowanie i przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno – edukacyjnych;
 • zrealizowanie 8 edycji cykli szkoleniowych (1 edycja/14h) dla grupy od 5 do 7 rodzin ukierunkowanych na motywowanie do dalszego rozwoju zdolności wychowawczych rodziców, komunikacji w rodzinie, poprawę umiejętności interpersonalnych i indywidualnych dzieci i młodzieży – po opuszczeniu programu PWR;
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia rodziny w ramach opracowanych wcześniej indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego (IŚRO) osób uczestniczących.

W roku 2018 zorganizowano i przeprowadzono 1 edycję cykli szkoleniowych i jednocześnie rodziny te uczestniczyły we wsparciu indywidualnym w ramach opracowanego wcześniej IŚRO.

W ramach PWR i TROp w roku sprawozdawczym udział wzięło 28 rodzin liczących 66 osób (30 dzieci; 36 rodziców/opiekunów faktycznych).

 

Projekt jest w procesie. Motywowanie uczestników streetworkingu, PWR i TROp do rozwoju osobistego i do pozytywnej zmiany postaw i zachowań - trwa.

 

III/ W IV kwartale 2018 roku Gmina Aleksandrów Łódzki została wybrana na beneficjenta/uczestnika/grupę docelową projektu EFS POWER 2014-2020 pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych”.  

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Łodzi.

Realizatorem – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi.

Celem projektu jest doprowadzenie do deinstytucjalizacji usług (zamiast umieszczania w domach pomocy społecznej, domach rencisty czy innych placówkach całodobowych), poprzez wypracowanie - MODELU - rozwiązań umożliwiających niezależne życie ww. osobom oraz wdrożenie wypracowanego modelu umożliwiającego niezależne życie w mieszkaniu przekazanym przez Gminę.

Zadania Realizatora obejmują w szczególności:

 • współpracę przy opracowaniu modelowego rozwiązania i standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych;
 • Udział w organizowanych przez Lidera Projektu formach wsparcia.
 • Zapewnienie Eksperta regionalnego ds. wdrażania standardu, którego celem będzie merytoryczny nadzór nad wdrożeniem standardu na terenie administracyjnym Grupy Docelowej/Gm. AŁ, w tym:

- rekrutacja we współpracy z Grupą Docelową kadry mieszkań wspomaganych;

- rekrutacja we współpracy z Grupą Docelową mieszkańców, zgodnie z wypracowanym wspólnie regulaminem przyjęcia;

- koordynacja działań merytorycznych pomiędzy Realizatorem a Grupą Docelową.

 • Wdrożenie wypracowanego standardu na terenie administracyjnym Grupy Docelowej oraz w lokalu mieszkalnym, wskazanym przez Grupę Docelową.
 • Opracowanie Zasad udziału, przy realizacji zadania 3 Wniosku o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim“, który szczegółowo określać będzie: zasady rekrutacji mieszkańca i kadry, przekazanie mieszkania, przekazanie środków trwałych, regulamin mieszkania.
 • Adaptację i wyposażenie mieszkania, wskazanego przez Grupę Docelową/Gm. AŁ, zgodnie z określonym limitem w projekcie tj.:

- remont mieszkań - limit na mieszkanie wynosi 72 685,00 PLN;

- wyposażenie mieszkań stanowiące środek trwały – limit na mieszkanie wynosi 72 685,00 PLN;

- wyposażenie mieszkań – zakup mebli i sprzętu – limit na mieszkanie wynosi 40 000,00 PLN;

Łącznie 184 000,00 PLN.

 • Zatrudnienie kadry mieszkań wspomaganych.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych z zakresu i tematyki określonej w wypracowanym standardzie/modelu.
 • Udzielanie wsparcia w formie treningu  psychoedukacyjnego oraz psychospołecznego dla rodzin mieszkańców.
 • Zapewnienie opiekuna mieszkania, który odpowiedzialny będzie za merytoryczne wdrożenie standardu w mieszkaniu wskazanym przez Grupę Docelową/Gm. AŁ.
 • Zapewnienie pracownika socjalnego, którego celem będą działania organizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Zapewnienie animatora czasu, który odpowiedzialny będzie za realizację treningów.
 • Zapewnienie opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej, którego celem będzie dążenie do usamodzielnienia mieszkańca.
 • Udzielanie poradnictwa specjalistycznego, celem rozwiązywania sytuacji problemowych.
 • Zapewnienie dowozu mieszkańców do lekarzy, w tym do lekarzy specjalistów.
 • Współpracę przy upowszechnianiu standardu i poszerzaniu wiedzy w zakresie deinstytucjonalizacji.

Okres uczestnictwa w projekcie przewidziany został na lata 2018 rok - 2022 rok.

Realizacja działań mających umożliwić przeprowadzenie remontu i modernizacji wskazanych przez Gminę mieszkań, wdrożenie modelu (porozumienia, umowy, wyłonienie wykonawców, kadry) - jest w procesie.

 

IV/ W ramach Programu Osłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2019 – 28 grudnia 2018 roku Gmina Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej w AŁ złożył Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Reaguj na przemoc”.  

Po pierwszym etapie konkursu – na poziomie Województwa łódzkiego Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Obecnie przesłany do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, na poziomie ogólnopolskim.

Całkowity koszt projektu (przy 20% wkładzie własnym) zaplanowano na kwotę 46.990,00 PLN.

Przewidziany okres realizacji projektu: maj 2019 – grudzień 2019.

Miejsce realizacji: teren gminy Aleksandrów Łódzki.

Cel główny: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie gminy, poprzez realizację działań profilaktycznych.

Program projektu wpisuje się w Cel I Programu Osłonowego, który dotyczy działań profilaktycznych, zachowawczych w obszarze przeciwdziałania przemocy i obejmuje:

 • Badania dotyczące znajomości tematyki w obszarze przemocy [2 badanie ankietowe każde na  próbie minimum 100 osób (1 ankieta ex-ante + 1 ankieta ex-post)].
 • Lokalne kampanie społeczne:

- 2 biegi terenowe przeciw przemocy – udział dorosłych, dzieci i młodzieży – każdorazowo ok. 200 osób;

- zakup spotu animacyjnego w celu przeprowadzenia cyklicznych bezpłatnych emisji przeciw przemocy w TV samorządowej.

 • Lokalne wydarzenia kulturalne przeciw przemocy (1 konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych). Uwaga: w roku 2018 pilotażowo przeprowadzono podobny konkurs pn. Tryptyk – przepis na szczęście w rodzinie. Ogłoszenie, wyniki - do wglądu na stronie www.opsal.pl w zakładce Aktualności.
 • Konferencja  dla gminnych jednostek samorządowych, pomocniczych oraz Policji.
 • Spotkania informacyjne dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Pogadanki przeciw przemocy dla uczniów szkół podstawowych i  szkół średnich.

 

 • Ośrodek aktywnie aplikuje o środki zewnętrzne w obszarze wsparcia i pomocy w celu włączenia społecznego nie tylko osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ale także po to aby zaangażować jak największą część społeczności lokalnej w działania profilaktyczne, zachowawcze, prorozwojowe. To może poprawiać status społeczny całej zbiorowości, a także ma oddziaływanie progresywne dla naszej Gminy.

 

EK (03/2019)