Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Podsumowanie- działania programowe i projektowe w roku 2021

I/ Ośrodek Pomocy Społecznej im Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim  realizuje projekt konkursowy RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 pod nazwą  „Bliżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Zadania i cele projektu wpisują się w Oś priorytetową IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 829.964,50 zł i obejmuje dofinansowanie:

  • ze środków europejskich w kwocie 705.469,82 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu;
  • ze środków własnych w kwocie 124.494,68 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych. 

Projekt jest realizowany w okresie: 01.10.2021 r. – 30.06.2023 r. i wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji świadczeń pomocy społecznej. Działania i aktywności oferowane w projekcie przyczyniają się do rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej,  zapobiegają i ograniczają świadczenie usług w ramach opieki instytucjonalnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Wszystkie działania i aktywności projektowe obejmują:

Zadanie 1: Wsparcie edukacyjne dla rodzin (asystencji rozwoju osobistego, w Dyskusyjnym Klubie Lektur: animatorzy, korepetytorzy);

Zadanie 2: Wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, pracę z rodziną ( terapeuci dzieci i młodzieży, psychiatra dla dzieci i młodzieży, konsultanci z przygotowaniem pedagogicznym lub psychologicznym lub terapeutycznym, pracownicy socjalni);

Zadanie 3: Poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu ( dietetyk, seksuolog, psycholog/psychoterapeuta, prawnik);

Zadanie 4: Program Wzmacniania Rodziny (trenerzy/edukatorzy);

Zadanie 5: Streetworking (streetworkerzy/pedagodzy ulicy);

Zadanie 6: Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji (trenerzy umiejętności społecznych i trenerzy zastępowania agresji);

Zadanie 7: Mediacje oraz coaching rodzin (mediator i coach).

W projekcie nie będą obejmowane wsparciem dzieci w oderwaniu od ich rodziców/opiekunów i na odwrót.

Rok 2021 obejmował w głównej mierze działania związane z rekrutacją uczestników projektu i wyłanianiem wykonawców zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Do 31.12.2021 r. zrekrutowano (38) uczestników projektu.

Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (PZP) w ramach przetargu w trybie podstawowym, do 31.12.2021 r. wyłoniono następujących wykonawców: streetworker (3 osoby), edukator Programu Wzmacniania Rodziny (3 osoby), trener stosujący Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - (2 osoby), trener stosujący Trening Zastępowania Agresji (TZA) - (2 osoby), animator (2 osoby), korepetytor (2 osoby), konsultant (3 osoby). Ich zaangażowanie w działania i aktywności projektowe rozpocznie się od 01/2021 roku.

Proces wyłaniania pozostałych wykonawców na podstawie ustawy PZP w trybie z „wolnej ręki” oraz na podstawie zapytań ofertowych zgodnie z obowiązującym w Ośrodku Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tysięcy złotych jest toku i odbędzie się w roku 2022. Są to: terapeuta dzieci i młodzieży (3 osoby), psycholog/psychoterapeuta (1 osoba), prawnik (1 osoba), dietetyk (1 osoba), seksuolog (1 osoba), mediator (1 osoba), coach (1 osoba), psychiatra dziecięcy (1 osoba).

Inni wykonawcy: Asystenci rozwoju osobistego (4 osoby) oraz  pracownicy socjalni (4 osoby) - wyłonieni są spośród kadry Ośrodka. Ich zaangażowanie w realizację działań oraz aktywności projektowych jest realizowane od 10/2021 roku i nadal.

W okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r. wydatkowano łącznie: (12.062,01 zł i są to środki z wkładu własnego).

Gross wydatków będzie realizowanych w roku 2022 i 2023.

W związku z zagrożeniem epidemicznych wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 zgodnie z zaleceniami, ograniczeniami i nakazami w projekcie zabezpieczone są środki ochrony osobistej: maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki i podczas realizacji projektu zachowany jest odpowiedni dystans społeczny.

Szczegóły o projekcie na stronie www.opsal.pl zakładka Biuro projektów lub/i Aktualności.

Projekt w procesie.

 

II/ W roku 2021 Ośrodek kontynuował realizację kluczowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” (nr konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS): POWR.02.05.00-IP.03-000-019/18) na podstawie umowy nr POWR.02.05.00-00-0320/19-00 z dnia 31.12.2019 r.

Przyjęte cel i wyniki realizacji projektu:

Efektywniejsza obsługa klienta pomocy społecznej, podniesienie jakości i profesjonalizacji świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług pomocy społecznej i oddzielenie ich od działań administracyjnych, dzięki wdrożeniu „Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Zadania i cele określone we wniosku o dofinansowanie projektu wpisują się w: Oś priorytetową II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania dla Osi 2.5  Skuteczna pomoc społeczna.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wyniosłą 390.147,50 zł i obejmowała dofinansowanie z  następujących źródeł:

  • Ze środków europejskich w kwocie 328.816,31 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu.
  • Ze środków dotacji celowej w kwocie 61.331,19 zł.

W roku 2021w okresie 01.01.2021 r. – 31.10.2021 r. wydatkowano łącznie: (260.673,61 zł).

Zgodnie z założeniami projektowymi zmiany i usprawnienia organizacyjne obejmują Zespół 16 pracowników socjalnych.

W okresie 03/2020 – 10/2021 Ośrodek:

- w całości zrealizował Zadanie 1 Przygotowanie do zmian funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim - Wniosku o dofinansowanie projektu: przeprowadzono badania ewaluacyjne i został opracowany Raport wstępny nt. organizacji pracy w Ośrodku  przed wdrożeniem działań projektowych; odbyły się dwie wizyty studyjne w ośrodkach pomocy społecznej w dwóch miastach: jedno wojewódzkie, drugie o wielkości i liczbie mieszkańców zbliżonej do miasta i gminy Aleksandrów Łódzki. Były to ośrodki, w których zostały wdrożone usprawnienia organizacyjne na wzór których realizuje nasz OPS w niniejszym projekcie; doposażono 2 stanowiska pracy pracowników socjalnych zaangażowanych w działania Stanowiska ds. pierwszego kontaktu tj. meble biurowe, sprzęt biurowy, zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (kontuary, ekrany nabiurkowe, stacja do dezynfekcji rąk); doposażono pozostałych pracowników socjalnych w notebooki do realizacji szkoleń na odległość; doposażono Zespołów ds. świadczeń i Zespół ds. pracy socjalnej i usług w stacje do dezynfekcji rąk; doposażono Ośrodek w serwer, w związku z usprawnieniami organizacyjnymi realizowanymi w ramach niniejszego projektu.

- w całości zrealizował Zadanie 2 Wdrażanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim nowego modelu funkcjonowania jednostki - Wniosku o dofinansowanie projektu. Były to cykle szkoleniowe: Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania świadczeń - model realizacji pracy socjalnej i usług pomocy społecznej o określonym standardzie w gminie; Rodzinny wywiad środowiskowy jako najważniejszy dowód w postępowaniach o przyznanie świadczeń z pomocy; Obsługa programów dziedzinowych, systemowych; Zastosowanie dialogu motywacyjnego/motywującego w pomocy społecznej; Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej; Pierwsza pomoc przedmedyczna; Technika kontraktu socjalnego, oraz Superwizję.

W roku 2021 tytułem kontynuacji projektu zrealizowane zostały:

  • Szkolenia: Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej; Pierwsza pomoc przedmedyczna; Technika kontraktu socjalnego.
  • Superwizja w pracy socjalnej, która nie jest szkoleniem lecz procesem superwizyjnym umożliwiającym pracownikom socjalnym szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą dzięki czemu uczą się konstruktywnie je wykorzystać w dalszej pracy socjalnej. Mogą wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy pracownika socjalnego.
  • Badania ewaluacyjne i został opracowany Raportu końcowy nt. organizacji pracy w Ośrodku  po wdrożeniu zmian i usprawnień organizacyjnych zgodnie z rekomendacjami Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Podczas szkoleń i podczas superwizji uczestnicy otrzymali serwis kawowy i lunch/obiad.

Wszystkie działania były realizowane przez podmioty zewnętrzne, wyłonione na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Kluczową zmianą polegającą na oddzieleniu działań administracyjnych od profesjonalnej pracy socjalnej i usług, zgodną z Wnioskiem o dofinansowanie projektu i zgodną z harmonogramem projektu, jest zmodyfikowanie pracy Zespołu pracowników socjalnych.

Od 01.10.2020 roku i nadal Zespół 16 pracowników socjalnych podzielony jest na trzy merytoryczne Zespoły:

  • Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, gdzie zaangażowanych jest 2 pracowników socjalnych. W okresie realizacji projektu wynagrodzenia tych 2 pracowników były finansowane ze środków EFS. Pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia, udzielają informacji, kierują złożone wnioski do odpowiedniego Zespołu: ds. świadczeń i/lub ds. pracy socjalnej i usług. Monitorują proces diagnozowania i udzielania wsparcia i pomocy.
  • Zespół ds. świadczeń. W wyniku podziału zaangażowanych jest 7 pracowników socjalnych. Źródło finansowania wynagrodzeń nie uległo zmianie. W tym Zespole pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe, kompletują wymagane dokumenty – zgodnie ustawą o pomocy społecznej, stawiają diagnozę i planują pomoc pieniężną, niepieniężną oraz w przypadku pomocy niepieniężnej kierują sprawy do realizacji pogłębionej pracy socjalnej zgodnie z „Modelem realizacji usług o określonym standardzie w gminie” (potocznie Model „WRZOS”).
  • Zespół ds. pracy socjalnej i usług – zaangażowanych jest 7 pracowników socjalnych i wynagrodzenia są finansowane jak dotychczas. Pracownicy socjalni z Zespołu ds. pracy socjalnej i usług realizują pogłębioną pracę socjalną w oparciu o rekomendowane narzędzia pracy socjalnej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Katalog narzędzi poniżej:

Narzędzia obligatoryjne

- Narzędzie pracy socjalnej nr 1: Wywiad – Rozpoznanie sytuacji;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 2: Diagnoza – ocena sytuacji;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 3: Umowa współpracy;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 4: Karta pracy socjalnej; Narzędzie pracy socjalnej nr 5: Ocena realizacji Umowy współpracy;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 6: Ewaluacja końcowa.

Narzędzia obligatoryjne specjalistyczne

- Narzędzie pracy socjalnej nr 7: Wywiad z osobą pozostającą bez pracy;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 8: Wywiad z osobą niepełnosprawną;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 9: Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 10: Wywiad z osobą starszą;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 11: Wywiad z rodziną z dziećmi;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 12: Wywiad z osobą/rodziną dotkniętą przemocą w rodzinie;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 13: Wywiad ze sprawcą przemocy w rodzinie;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 14: Wywiad z osobą długotrwale chorą;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 15: Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 16: Wywiad z osobą współuzależnioną.

Poz. Poz. 17 - 29 narzędzia pomocnicze w realizacji pogłębionej pracy socjalnej i usług

- Narzędzie pracy socjalnej nr 17: Arkusz Moje zasoby i możliwości;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 18: Ankieta aktywności na rynku pracy;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 19: Ankieta umiejętności poszukiwania pracy;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 20: Analiza gospodarowania czasem przez osobę pozostającą bez pracy;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 21: Ankieta umiejętności społecznych;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 22: Arkusz obserwacji kondycji psychofizycznej osoby starszej;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 23: Genogram rodziny;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 24: Ekogram rodziny;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 25: Ankieta umiejętności wychowawczych;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 26: Arkusz obserwacji dziecka małego (od 0 do 3 roku życia);

- Narzędzie pracy socjalnej nr 27: Analiza czynników ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie wobec dziecka;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 28: Arkusz diagnostyczny przemocy w rodzinie wobec dzieci;

- Narzędzie pracy socjalnej nr 29: Arkusz oceny zagrożenia rozwoju dziecka.

Taka organizacja pracy w strukturach Ośrodka funkcjonowała w trakcie realizacji projektu (do 31.10.2021 r.) i będzie funkcjonowała nadal - minimum w okresie trwałości projektu t.j. przez 12 miesięcy, w okresie 01.11.2021 r. - 31.10.2022 r.

Szczegóły o projekcie na stronie www.opsal.pl zakładka Biuro projektów lub/i Aktualności.

Projekt zakończono.

 

III/ W roku 2020 Gmina Aleksandrów Łódzki kontynuowała uczestnictwo rozpoczęte 01.01.2019 roku i mające się zakończyć 31.03.2022 roku w projekcie EFS POWER 2014-2020 pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Łodzi; Realizatorem – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie ww. osobom oraz wdrożenie wypracowanego modelu umożliwiającego niezależne życie w mieszkaniu przekazanym przez Gminę.

Ośrodek jest animatorem działań w tym obszarze tematycznym: począwszy od zgłoszenia udziału w projekcie przez Gminę poprzez nadzór nad pracami remontowymi i adaptacyjnymi w mieszkaniach wskazanych przez Gminę, do chwili obecnej. 

Przy współdziałaniu pracowników socjalnych doszło do zrekrutowania osób wpisujących się w założenia projektowe i mogących zamieszkać w mieszkaniach wspomaganych. Od roku 2019 dwóch w odrębnych mieszkaniach, w pełni wyposażonych w meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zaadoptowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zniesienie barier architektonicznych  -  zamieszkują 2 osoby niepełnosprawne. Zaangażowana kadra mieszkań wspomaganych dba o rozwój uczestników, o zaspokojenie potrzeb wynikających z dnia codziennego – zgodnie z literą projektu.

Uczestnictwo Gminy w projekcie – jako beneficjenta -  jest w procesie.

 

IV/ Na podstawie Umowy partnerskiej zawartej w dniu 28.01.2020 r. na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” współfinansowanego ze środków EFS RPO WŁ 2014-2020, pomiędzy: HRP Group Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, a Miastem Łódź, oraz Gminą Aleksandrów Łódzki – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim  realizowano następujące czynności określone we Wniosku o dofinansowanie projektu: dystrybucja materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) w miejscach publicznych ogólnie dostępnych na terenie naszej Gminy oraz w Internecie; założono, również możliwość organizacji spotkań informacyjnych w Gminie i ewentualne uruchomienie punktu rekrutacyjnego w Gminie.

Zaplanowane są 3 edycje projektu dla osób pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski) i mających powyżej 30 roku życia. Do projektu szczególnie są  zapraszane osoby 50+, które planują działalność z zakresu srebrnej gospodarki.

Autorzy biznesplanów, które uzyskają największą punktację otrzymają do 23.050,00 zł jednorazową bezzwrotną dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe do 2.250,00 zł przez okres 6 miesięcy, oraz wsparcie praktyków biznesu.

Projekt był realizowany w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021.

Stan EPIDEMII ograniczył działania w obszarze promocji i informacji dlatego informacje o projekcie zostały przeniesione do Internetu.

Stała wartość kosztów pośrednich w związku z realizacją czynności promocyjno – informacyjnych wyniosła 20.000,00zł.

Szczegóły o projekcie na stronie www.opsal.pl zakładka Srebrny Biznes – 50+

Projekt zakończono.

 

V/ Na podstawie Umowy partnerskiej zawartej w dniu 15.10.2020 r. na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Prowadzę swoją firmę 2” współfinansowanego ze środków EFS RPO WŁ 2014-2020,  pomiędzy: Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową z siedzibą w Łodzi, a HRP Group Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, a Gminą Aleksandrów Łódzki, a Miastem Pabianice  - Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim w roku sprawozdawczym był odpowiedzialny za realizację czynności promocyjnych dotyczących edycji skierowanych do mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego i powiatu zgierskiego.

W ramach projektu można otrzymać: jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej do 23.050,00 zł; wsparcie pomostowe do 2.600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy; szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu.

Projekt adresowany jest do osób, które: zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski;  pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo); mają wiek 30 lat i powyżej. Dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: mają 50 lat i więcej; są osobami długotrwale bezrobotnymi; są kobietami; są osobami z niepełnosprawnością; są osobami o niskich kwalifikacjach.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2020 – 31.12.2023.

Stan EPIDEMII ograniczył działania w obszarze promocji i informacji dlatego informacje o projekcie zostały przeniesione do Internetu.

Stała wartość kosztów pośrednich w związku z realizacją czynności promocyjno – informacyjnych wyniesie 10.000,00zł.

Szczegóły o projekcie na stronie www.opsal.pl zakładka Prowadzę swoją firmę 2

Projekt w procesie.

 

EK (03/2022)