Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Program czyste powietrze

Program "Czyste powietrze" 2.0 - zaświadczenia

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo                                                                                             
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

 1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
 2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres miejsca zamieszkania;
 4. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Więcej informacji o programie na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Zaświadczenia w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w Gminie Aleksandrów Łódzki są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel: 42 712 16 11.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla celów Programu „Czyste Powietrze” należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.00

WTOREK 7.30 – 15.00

ŚRODA 10.00 – 15.00

CZWARTEK 7.30 – 13.00

PIĄTEK – DZIEŃ BEZ INTERESANTA
 

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Pliki do pobrania:

- wniosek o wydanie zaświadczenia (pdf)

- klauzula informacyjna