Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Dodatki mieszkaniowe

Obsługa dodatków mieszkaniowych prowadzona przez Dział Administracyjno-Organizacyjny

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Iwona Gronek
tel.: 42 712 16 11; 42 613 11 06; 42 613 13 37

Godziny pracy: od poniedziałku do piątek w godz. 08:00 – 16:00.

Przyjmowanie wniosków na dodatek mieszkaniowy:
poniedziałek:8.00-16.00
wtorek: 8.00-17.00
środa: 8.00-16.00
czwartek:8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

OD 1 LIPCA 2021 r.

 

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych od 1 lipca 2021 roku to:

 

  • zmiana definicja dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury.
  • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach

Kto może skorzystać z dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy:

1) przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;

2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust.1

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

1) domu pomocy społecznej,

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

3) schronisku dla nieletnich,

4) zakładzie poprawczym,

5) zakładzie karnym,

6) szkole, w tym w szkole wojskowej

–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w w/w instytucji, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Kryterium dochodowe.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, kryterium dochodowe uzależnione jest od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Od 9 luty 2024r. od kwoty 7 155,48 zł.:

   dla gospodarstwa jednoosobowego - kryterium 2 862,19 zł    (40% przeciętnego wynagrodzenia)

   dla gospodarstwa wieloosobowego – kryterium 2146,64 zł    (30% przeciętnego wynagrodzenia)

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 

Powierzchnia mieszkaniowa.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

Liczba osób

zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).
 

Wydatki.

Wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy to:

1) czynsz;

2) koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11);

3) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

4) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

5) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

6) inne niż wymienione w pkt 1–4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;

7) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;

8) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.

            Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym na jedną osobę. Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jego mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego, to wówczas naliczany jest ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego, który wypłaca się wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca wyraża zgodę na przelewanie całej kwoty na konto zarządcy domu.

Na jaki czas przyznana jest decyzja.

Decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy wydawane są na okres 6 miesięcy.

Ewentualne zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na wysokość wypłacanego świadczenia.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z  2021 r., poz. 11).

 

Dokumenty do pobrania :

Wniosek na dodatek mieszkaniowy - pobierz

Zaświadczenie o dochodach - pobierz