Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Podsumowanie -działania projektowe i wnioski aplikacyjne w roku 2019

I/ W roku 2019 Ośrodek realizował działania, które doprowadziły do opracowania i złożenia w dniu 27.02.2019 r. Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” (nr konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: POWR.02.05.00-IP.03-000-019/18).

Na drodze negocjacji z MRPiPS doszło do ostatecznego wypracowania założeń programowych projektu i 31.12.2019 roku została zawarta Umowa nr POWR.02.05.00-00-0320/19-00 na jego realizację.

Przyjęte cel i wyniki realizacji projektu:

Efektywniejsza obsługa klienta pomocy społecznej, podniesienie jakości i profesjonalizacji świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług pomocy społecznej i oddzielenie ich od działań administracyjnych, dzięki wdrożeniu „Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 390.147,50 zł i obejmuje dofinansowanie z  następujących źródeł:

 • Ze środków europejskich w kwocie 328.816,31 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu;
 • Ze środków dotacji celowej w kwocie 61.331,19 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.02.2020 r. – 31.07.2021 r.

 

II/ W ramach środków pozyskanych z EFS RPO WŁ 2014 – 2020 Gmina Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu (Lider) realizację projektu konkursowego w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020 pn. „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2018 roku – 30.06.2020 roku.

W roku 2019 w części dotyczącej realizacji działań na rzecz uczestników z naszej Gminy wykonanie budżetu wyniosło 186.813,15 PLN (dla porównania w roku 2018 - 150.639,58 PLN).

W ramach włączenia społecznego dzieci i rodziców w roku 2019 realizowane były:

 • Streetworking. W Aleksandrowie Łódzkim streetworkingiem  objęto 18 osób. Pracowało z nimi 3 steetworkerów
 • Program Wzmacniania Rodziny  (PWR). W PWR zaangażowanych było 3 trenerów/specjalistów, którzy zorganizowali i przeprowadzili: warsztaty terapeutyczno – edukacyjnych podczas 5 edycji cykli szkoleniowych (1 edycja 14h) dla 28 rodzin; indywidualne wsparcie dla rodzin w ramach indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego (IŚRO) dla 63 osób uczestniczących.
 • Trening Relacji Opiekuńczych (TROp). TROp  realizowało 2 wykonawców – trenerów z przygotowaniem do pracy z rodzinami,  którzy zorganizowali i przeprowadzili: warsztaty terapeutyczno – edukacyjnych podczas 4 edycji cykli szkoleniowych (1 edycja 14h) dla 20 rodzin; indywidualne wsparcie dla rodzin w ramach indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego (IŚRO) dla 40 osób uczestniczących.

W  PWR i TROp w roku sprawozdawczym udział wzięło 103 osoby/ 48 rodzin.

Projekt jest w procesie - trwa motywowanie uczestników streetworkingu, PWR i TROp do rozwoju osobistego i do pozytywnej zmiany postaw oraz zachowań.

 

III/ Od 01.01.2019 roku do 31.03.2022 roku Gmina Aleksandrów Łódzki uczestnikiem projektu EFS POWER 2014-2020 pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Łodzi; Realizatorem – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie ww. osobom oraz wdrożenie wypracowanego modelu umożliwiającego niezależne życie w mieszkaniu przekazanym przez Gminę.

Ośrodek jest animatorem działań w tym obszarze tematycznym: począwszy od zgłoszenia udziału w projekcie przez Gminę poprzez nadzór nad pracami remontowymi i adaptacyjnymi w mieszkaniach wskazanych przez Gminę, do chwili obecnej. 

Przy współdziałaniu pracowników socjalnych doszło do zrekrutowania osób wpisujących się w założenia projektowe i mogących zamieszkać w mieszkaniach wspomaganych. Od roku 2019 dwóch w odrębnych mieszkaniach, w pełni wyposażonych w meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zaadoptowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zniesienie barier architektonicznych  -  zamieszkują 2 osoby niepełnosprawne. Zaangażowana kadra mieszkań wspomaganych dba o rozwój uczestników, o zaspokojenie potrzeb wynikających z dnia codziennego – zgodnie z literą projektu.

 • a i wyposażenie mieszkań, wskazanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki, nie mogła przekroczyć limitu określonego w projekcie wyniosła łącznie około 184.000,00 zł.

W trakcie realizacji założeń projektowych zadania Realizatora projektu - Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi – poza remontem i adaptacją 2 mieszkań m.in. obejmują:

 • Współpracę przy opracowaniu modelowego rozwiązania i standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.
 • Udział w organizowanych przez Lidera Projektu formach wsparcia.
 • Zapewnienie Eksperta regionalnego ds. wdrażania standardu, którego celem będzie merytoryczny nadzór nad wdrożeniem standardu na terenie administracyjnym Grupy Docelowej, w tym: rekrutacja we współpracy z Grupą Docelową kadry mieszkań wspomaganych; rekrutacja we współpracy z Grupą Docelową mieszkańców, zgodnie z wypracowanym wspólnie Regulaminem przyjęcia; koordynacja działań merytorycznych pomiędzy Realizatorem a Grupą Docelową.
 • Wdrożenie wypracowanego standardu na terenie administracyjnym Grupy Docelowej oraz w lokalu mieszkalnym, wskazanym przez Grupę Docelową.
 • Opracowanie Zasad udziału, przy realizacji zadania 3 „Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim“, który szczegółowo określać będzie: zasady rekrutacji mieszkańca i Kadry, przekazanie mieszkania, przekazanie środków trwałych, regulamin mieszkania.
 • Zatrudnienie kadry mieszkań wspomaganych.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych z zakresu i tematyki określonej w wypracowanym standardzie.
 • Udzielanie wsparcia w formie treningu  psychodeukacyjnego oraz psychospołecznego dla rodzin mieszkańców.
 • Zapewnienie opiekuna mieszkania, który odpowiedzialny będzie za merytoryczne wdrożenie standardu w mieszkaniu wskazanym przez Grupę Docelową.
 • Zapewnienie pracownika socjalnego, którego celem będą działania organizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Zapewnienie animatora czasu, który odpowiedzialny będzie za realizację treningów.
 • Zapewnienie Opiekuna/Asystenta osoby niepełnosprawnej, którego celem będzie dążenie do usamodzielnienia mieszkańca.
 • Udzielanie poradnictwa specjalistycznego, celem rozwiązywania sytuacji problemowych.
 • Zapewnienie dowozu mieszkańców do lekarzy, w tym do lekarzy specjalistów.
 • Współpracę przy upowszechnianiu standardu i poszerzaniu wiedzy w zakresie de instytucjonalizacji.

Projekt jest w procesie.

 

 • działania projektowe: Począwszy od roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej regularnie realizuje projekty z EFS (najpierw z PO KL, następnie z RPO) - w obszarze wsparcia i pomocy dla biorców pomocy społecznej w celu włączenia społecznego nie tylko osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ale także po to aby zaangażować jak największą liczbę rodzin w działania profilaktyczne, zachowawcze, prorozwojowe. W roku 2019 Ośrodek sięgnął, także po środki zewnętrzne z POWER 2014-2020, dzięki czemu od 01.02.2020 roku będzie realizował projekt wdrożeniowy w celu przeprowadzenia usprawnień organizacyjnych w instytucji pracy w szczególności dotyczących pracy pracowników socjalnych zgodnie z nurtem określonym w Regulaminie Konkursu POWR.02.05.00-IP.03-000-019/18 w oparciu o rekomendacje organizacyjne zawarte w dokumencie pn. „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.  

 

EK (03/2020)