Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim


Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” współfinansowany z Funduszu Solidarnościowego

 

Informacja o realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz ogłoszenie o naborze wniosków na usługi opieki wytchnieniowej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim informuje
o realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość Programu realizowanego przez Gminę Aleksandrów Łódzki: 39168,00 zł.
(w tym kwota otrzymanego dofinansowania: 24675,84 zł.).

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym aspekcie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów mieszkających w Gminie Aleksandrów Łódzki, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku:

 • zamieszkiwania, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i
 • sprawowania przez członka rodziny lub opiekuna całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Jednostka realizująca Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim. Usługi opieki wytchnieniowej będą wykonywane przez osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

Kwalifikacja do usługi opieki wytchnieniowej

     Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową osób ubiegających się o usługi opieki wytchnieniowej. Uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

     Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - kserokopia(do wglądu oryginał)
Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi /Załącznik nr 1/.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, której wzór stanowi /Załącznik nr 2/, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Osoby z najwyższą liczbą punktów w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności, przy czym w przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby, który deklarowały chęć korzystania z Usługi wytchnieniowej na etapie aplikowania o środki z Funduszu Solidarnościowego na ten cel przez Gminę.

Nabór osób chętnych do udziału w Programie jest prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania liczby miejsc/limitu godzin. W 2023 roku usługami opieki wytchnieniowej zostaną objęte – 4 osoby. Osoby zgłoszone do Programu po wyczerpaniu liczby miejsc/limitu godzin zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane pisemnie.

     Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

     W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

     Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

     Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

     W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

     W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do gminy/powiatu oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.

     Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośredni opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki do 15 marca 2023 roku.

 • osobiście w kancelarii Ośrodka I piętro, pokój 3, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
 • drogą elektroniczną EPUAP: www.epuap.gov.pl

W dniu 22.03.2023 roku zostaną poinformowane osoby zakwalifikowane do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (42) 7121611 wew. 38 lub 515080389, 515080455 w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dostępne są na portalu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

            Formularze do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;
 2. Załącznik nr 2 – Karta FIM
 3. Klauzula informacyjna RODO „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;